Kredi ve Kefalet Sigortaları

Yazı Boyutu

Borç Ödeme Sigortasi Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI
 

A.1 Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu sigortalının poliçede belirtilen ve sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemelerini azami tazminat tutarı ve süresi ile sınırlı olmak üzere teminat altına alır.
 

A.2 Tanımlar

Bu genel şartlarda geçen;
 
a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi,
 
b) Azami tazminat süresi: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda yapılacak aylık tazminat ödemelerinin azami süresini,
 
c) Azami tazminat tutarı: Azami tazminat süresince aylık olarak ödenecek tazminat tutarlarının toplamını,
 
d) Bekleme süresi: Poliçede belirtilmek kaydıyla, işsizliğin ya da geçici işgöremezliğin gerçekleştiği tarihten itibaren tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için beklenmesi gereken süreyi,
 
e) Geçici iş göremezlik: Tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, sigortalının kaza veya hastalık nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesini,
 
f) İstihdam ilişkisi: Poliçede farklı bir şekilde tanımlanmadıkça, Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik ve çalışma mevzuatı çerçevesinde sigortalı ile işveren arasında kurulmuş iş sözleşmesine dayalı hizmet ilişkisini,
 
g) İsteğe bağlı cerrahi müdahale: Tıbbi açıdan gerekli olmayan ancak sigortalının hayat kalitesinin korunması için kendi talebi doğrultusunda gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyi,
 
h) İşsiz kalma (“İşsizlik”): Sigortalının, poliçede belirlenen hâller çerçevesinde gelir getirici  işini veya işlerini kendi iradesi dışında kaybetmesini,
 
i) İşsizlik süresi: Sigortalının gelir getirici bir işte çalışmadan geçirdiği süreyi,
 
j) Kronik veya yinelemeli hastalık: Kronik bir durumdan kaynaklanan herhangi bir hâl, yaralanma, hastalık, rahatsızlık veya semptomları,
 
k) Muafiyet süresi: Süresi sonunda yenilenen poliçeler hariç, teminatının işlerlik kazanabilmesi için, sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren geçmesi gereken ve özel şartlarda daha kısa bir süre belirtilmedikçe 90 gün olan süreyi,
 
l) Sigortalı: (m) bendinde tanımlanan sözleşmeye istinaden borçlu sıfatını edinen ve bu Genel Şartlar çerçevesinde sigorta teminatını alan gerçek kişiyi,
 
m) Sözleşme: Sigortalı açısından ödeme yükümlülüğü doğuran; kredi sözleşmesi, kredi kartı sözleşmesi, kira sözleşmesi, eğitim kredisi sözleşmesi ve benzer nitelikteki diğer borç doğurucu sözleşmeleri ifade eder.
  

A.3 Teminatlar

Sigortacı, sigortalının işsiz kalması ya da bir kaza veya hastalıktan kaynaklanan geçici iş göremezlik hâlleri için birlikte veya ayrı ayrı sigorta teminatı verebilir. İşsizlik ya da geçici iş göremezlik hâllerinden herhangi birinin gerçekleşmesi sebebiyle tazminat alınması durumunda, diğer hâlden kaynaklanan tazminat talepleri karşılanmaz. Teminat kapsamına alınan hâller poliçede açıkça belirtilir.
 
Bu sigortalar ile, sigortalının sözleşmeye konu ödemelerini karşılayamaması durumu arasındaki ilişki;
 a) sigortalının gelir getirici iş veya işleri, iş sözleşmesinin süreli olması halinde sözleşmenin süresi,
 b) bu işler karşılığında elde ettiği gelir,
 c) sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeler,
 d) teminat altına alınan hâllerden birinin gerçekleşmesi hâlinde ödenecek tazminat miktarı ve süresi
 gibi unsurları da içerecek şekilde, poliçede belirtilir.
 
Bekleme süresi için tazminat ödenip ödenmeyeceği poliçede belirtilir.
 
 
3.1 İşsizlik Teminatı

Sigortalının işsiz kalması durumunda, sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeleri, işsizlik teminatı kapsamında karşılanır.
 
3.1.1 Teminatın Kapsamı

Sigortalının işsiz kalması hâlinde, azami tazminat süresi ve azami tazminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, sigortalı yeni bir işe başlayana kadar işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme yapılır. Bir aydan eksik süreler için, her bir gün başına aylık tazminat tutarının 1/30’una eşit bir tutar hesap edilir ve ödenir.
 
Sigortalı, poliçede daha kısa bir süre belirtilmediği takdirde, teminat kapsamında ödenmiş olan son aylık tazminattan sonraki altı ay süresince sigortacıdan başka bir işsizlik tazminatı talebinde bulunamaz. İki veya daha fazla işsizlik süresi arasında altı ay veya yukarıda belirtildiği üzere poliçede belirlenen daha kısa bir süre bulunması durumunda, takip eden işsizlik süresi için bekleme süresi uygulanmaz.
 
 
3.1.2 Teminat Dışında Kalan Hâller

A.5 maddesinde belirtilen durumlara ilaveten, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan işsizlik süresi için tazminat ödenmez.
 
 a) Sigorta sözleşmesi yapılırken sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik süresi.
 
 b) Muafiyet süresi içinde gerçekleşen işsizlik.
 
 c) Sigortalının iş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle feshedilmesi.
 
 d) Sigortalının işverenle anlaşarak işten ayrılması.
 
 e) Sigortalının ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması.
 
 f) İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen hâller dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi.
 
 g) Grev veya lokavt dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi.
 
 h) Sigortalının kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak aradığını belgeleyemediği işsizlik süresi.
 
 
3.2 Geçici İş GöremezlikTeminatı

Sigortalının geçici olarak iş göremez hâle gelmesi durumunda, sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeleri, geçici iş göremezlik teminatı kapsamında karşılanır.
 
 
3.2.1 Teminatın Kapsamı

Sigortalının çalıştığı süre içinde geçici iş göremezliğe maruz kalması hâlinde, azami tazminat süresi ve tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, sigortalıya geçici iş göremezliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme yapılır. Bir aydan eksik süreler için, her bir gün başına aylık tazminat tutarının 1/30’una eşit bir tutar hesap edilir ve ödenir.
 
Poliçede daha kısa bir süre öngörülmediği takdirde, sigortalı, teminat kapsamı altında ödenmiş son tazminattan sonra, söz konusu ödemenin temelini teşkil eden nedenlerden kaynaklanmayan geçici iş göremezlik hâlleri için bir ay, aynı veya ilişkili bir nedene bağlı olan geçici iş göremezlik hâlleri için ise altı ay süreyle sigortacıdan yeni bir talepte bulunamaz. İki veya daha fazla geçici iş göremezlik dönemi arasında geçici iş göremezliğin niteliğine bağlı olarak bir ay yahut altı ay veya yukarıda belirtildiği üzere poliçede belirlenen daha kısa bir süre bulunması durumunda, takip eden geçici iş göremezlik dönemi için bekleme süresi uygulanmaz.
 
 
3.2.2 Teminat Dışında Kalan Hâller

A.5 maddesinde belirtilen durumlara ilaveten, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan geçici iş göremezlik süresi için aylık tazminat ödenmez.
 
a) Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli bir hastalıktan veya teminat için yapılan başvuru tarihinde sigortalı tarafından bilinen veya teminatın başlamasından önceki 12 aylık süre zarfında maruz kalınan herhangi bir nedenden kaynaklanan geçici iş göremezlik.
 
b) Kaza hali hariç olmak üzere, muafiyet süresi içinde gerçekleşen geçici iş göremezlik.
 
 
A.4 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Hâller

Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışında olup, ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir.

4.1. Profesyonel olarak çalışan veya ticari faaliyette bulunan sigortalının özel şartlarda belirlenen hâller sonucu sözleşmeye göre yapması gereken ödemeleri yapamaması.
 
4.2.  Sigortalının mesleği olması durumunda, her türlü profesyonel spor faaliyetleri.
 
4.3.  Amatör olarak yapılsa bile tehlikeli sporlar (dağcılık, havacılık, su altı sporları, ralli, motokros ve özel şartlarda belirlenecek diğer faaliyetler) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları yapılması sırasında meydana gelen geçici iş göremezlikler.
 
4.4.  Her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan işsizlik ve/veya geçici iş göremezlik.

4.5. İşsizlik teminatı için, işsizlik halinin yurt dışında gerçekleşmiş olması.
 
4.6. Sigortalının 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olması.

4.7. İşsizliğin gerçekleştiği tarihte, poliçede daha kısa bir süre belirtilmemişse altı aydan az süre ile çalışılmış olması durumunda bu istihdam ilişkisinden kaynaklanan işsizlik süresi.
  
4.8.  Poliçe özel şartlarında öngörülen asgari sürenin altında bulunan ve bir kez dahi yenilenmemiş olan belirli süreli bir iş sözleşmesi için, iş sözleşmesinin normal bitiş tarihinden başlamak üzere işleyen işsizlik süresi.
  
4.9.  İsteğe bağlı cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici iş göremezlik.
  
4.10. Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan geçici iş göremezlik.
  
4.11. Hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden kaynaklanan geçici iş göremezlik.
  
4.12. Sigortalı tarafından analık yardımı alındığı dönemde, analık ile bağlantılı gerçekleşen geçici iş göremezlik.
  
4.13. Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan geçici iş göremezlik.
  
4.14. Kredi kartı hesap özetinde bulunan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç ve bunlara ilişkin faizler ile daha sonraki aylara ilişkin taksit ve ödemeler.
  
4.15. Kredi bakiyesinde bulunan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç ve bunlara ilişkin faizler.
  
4.16. Sözleşmeye ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan her türlü faiz, vergi, ceza ve hukuki masraflar.
  
4.17. Bekleme süresini geçmeyen işsizlik veya geçici iş göremezlik halleri.
 
 
A.5 Teminat Dışında Kalan Genel Hâller

Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan işsizlik veya geçici iş göremezliğe dayalı tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır.
 
5.1
Savaş (iç savaş dahil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
 
5.2
Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır).
 
5.3
Sigorta ettiren veya sigortalının, bilgileri kasıtlı bir şekilde yanlış, noksan veya gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut gizlediği tazminat talepleri.
 
5.4
Sigorta ettiren veya sigortalının cürüm ve cinayet işlemesi veya bunlara teşebbüs etmesi.
 
5.5
 Tehlikede bulunan şahıslar ve malları kurtarmak hâli hariç olmak üzere, sigorta ettiren veya sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.

5.6
Sigortalının kasıtlı olarak kendine bedeni zarar veren fiiline, alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi ya da denetiminde kullanılmayan ilaç kullanımına bağlı işsizlik ve  geçici iş göremezlik.

5.7
Varsa, serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta ettiren ile sigortacı arasında kararlaştırılarak poliçede belirtilmiş olan rizikolardan kaynaklanan haller.

A.6 Sigortanın Coğrafi Sınırı

İşsizlik teminatı açısından, bu sigorta aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olup, geçici iş göremezlik teminatı için, kaza veya hastalık hâlinin Türkiye dışında gerçekleşmiş olması, teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 
 
A.7 Sigortanın Süresi ve Sona Ermesi

Sigorta, poliçede başlama tarihi olarak yazılan günde, farklı bir şekilde kararlaştırılmadıkça, Türkiye saatiyle öğlen saat 12.00'de başlar ve poliçede sona erme tarihi olarak yazılan günde aynı saatte sona erer.
 
Sigorta teminatı, aşağıda sayılan hâllerden herhangi birisinin gerçekleşmesi ile, poliçe genel ve özel şartları hükümleri çerçevesinde sona erer.
 
 a)Sigorta süresinin sona ermesi.
 
b)Rehin alınmış olması hâlinde, rehinle ilişkili borç bakımından kredi veren tarafından rehnin paraya çevrilmesini teminen icra takibi talebinde bulunulması.
 
c)Ek sözleşmeyle teminat altına alınmamışsa, sigortalının 65 yaşını doldurması ve/veya işsizlik teminatı bakımından emekli olması.

 
B. ZARAR VE TAZMİNAT
 

B.1 Tazminat Talebinde Bulunulması Hâlinde Sigortalının Yükümlülükleri

Tazminat talebinde bulunması hâlinde, sigortalı, bu talebine konu hâlin gerçekleştiğini, geçici iş göremezlik teminatı için tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ayrıntılı bir rapor; işsizlik teminatı için ise, iş sözleşmesinin feshedildiğine ve bunun yetkili kamu makamlarına bildirildiğine dair belgeler ile poliçe özel şartlarında belirtilen sair bilgi ve belgeleri sigortacıya ibraz eder.
 
Sigortacı, gerektiği ölçüde ve hakkın kötüye kullanılmasını teşkil etmemek üzere, her zaman ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Tazminat talebinde bulunması durumunda sigortalı, her türlü kurum, kuruluş ve şahıslardaki bilgi, belge ve raporlara ulaşma yetkisini, sigorta sözleşmesinin konu ve amacıyla sınırlı olmak üzere peşinen sigortacıya verir.
 
Sigortacı, masrafları kendisine ait olmak üzere, geçici iş göremezlik nedeniyle tazminat talebinde bulunan sigortalının sağlık durumunu her zaman kontrol edebilir. Sigortalı bu kontrollerin yapılmasına izin verir.
 
Sigortacının tazminat talebini değerlendirmesi sırasında, sigortalı sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini sigortalı değilmişcesine aynı özen ve dikkatle yerine getirmeye devam etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı hareketten doğan zarardan sigortalı şahsen sorumlu olur.
 
 
B.2 Tazminat Tutarının Tespiti ve Ödenmesi

Tazminat tutarı, taraflar arasında tespit edilir. Tazminat tutarı, poliçede kararlaştırılan azami tazminat tutarını aşamaz.
 
İşsizlik ve geçici iş göremezlik süresi içinde, sigortalının devletin sağladığı maddi imkanlardan  yararlanması halinde, bu ödemeler tazminatın hesaplanmasında gelir olarak kabul edilmez.
 
Birinci aylık tazminat hakkı, rizikonun gerçekleştiği tarihte veya varsa bekleme süresinin bitiminde doğar, poliçede daha kısa bir süre belirtilmedikçe poliçe özel şartlarında belirlenmiş tüm bilgi ve belgelerin sigortalı tarafından sigortacıya iletilmesini takip eden otuz gün içinde değerlendirilir ve bunu takip eden beş iş günü içinde ödenir.
 
İşsizlik ve geçici iş göremezlik teminatlarının ikisinin de alınmış olması durumunda, azami tazminat süresi içinde olmak üzere, işsizliğe bağlı bir tazminat talebinden geçici iş göremezliğe bağlı bir tazminat talebine veya geçici iş göremezliğe  bağlı bir tazminat talebinden işsizliğe bağlı bir tazminat talebine geçilmesi mümkündür. Bu hâllerde bekleme süresi tekrar uygulanmaz.
 
 
C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 

C.1 Sigorta Priminin Ödenmesi, Sorumluluğun Başlaması ve Temerrüt Hâli

Sigorta primi ve ödeme şekli, poliçe özel şartlarında kararlaştırılır. Sigorta priminin yıllık ya da aylık olarak tespit edilmesi mümkündür.
 
Sigortacının sorumluluğu, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta ücretinin tamamının veya ilk taksitin ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.
  
Taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olan sigorta ücreti taksitlerinin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigortalıya bildirilir. Sigortalı, sigorta ücreti taksitlerinin herhangi birini poliçede kesin olduğu belirtilen vadesinde ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigortalının temerrüde düşmesi hâlinde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
 
Tazminata hak kazanılması hâlinde taksitlerin tümü muaccel olur ve bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır. Prim taksitlerinin toplamının ödenecek tazminat miktarından düşülmesi mümkündür.
 
 
C.2 Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigortalının beyanı ile teklifnameye, teklifname yoksa poliçe ve  eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar.
 
Sigortalının beyanının gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik olması ve bu durumun sigortacının gerçeği öğrendiği takdirde sigorta sözleşmesini yapmamasına ya da prim farkı talep etmesine neden olacak nitelikte olması halinde, sözleşmeyi yapmamasını ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektirirse, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.
 
Sigortalı, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde gerçekleşmek durumundadır.
 
Sigortalının kasıtlı davrandığının anlaşılması halinde, riziko gerçekleşmiş olsa dahi, sigortacı sözleşmeden cayabilir ve rizikoyu taşıdığı süreye ait prime hak kazanır.
 
Sigortalının kastı bulunmadığı durumlarda, rizikonun sigortacının durumu öğrenmesinden önce veya sigortacının cayabileceği ya da caymanın hüküm ifade etmesi için geçen süre içinde gerçekleşmesi hâlinde, sigortacı tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.
 
Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
 
 
C.3 Sigortalının Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü

Sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlarda bir değişiklik olduğu takdirde sigortalı en geç, sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 
Sigortalı değişikliği sekiz gün zarfında sigortacıya bildirmişse, sigortacı ihbar tarihinden itibaren sekiz gün içinde fesih hakkını kullanmadığı takdirde sigortanın hükmü devam eder.
 
Sigortalı, değişiklik keyfiyetini sigortacıya ihbar etmediği hâlde dahi sigortacı vaki değişikliği öğrendikten sonra sekiz gün içinde feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.
 
Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hâllerden ise; sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.
 
Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hâllerde:

 a)Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
 b)Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 c)Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse,
 sigortacı, tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.
 
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen süre, gün esası üzerinden hesap edilir ve primin fazlası geri verilir.
 
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer.
 
Poliçe süresi sona ermeden sözleşmeye konu borcun tamamının ödenmiş olması durumunda, sigorta sözleşmesi kendiliğinden fesh olur ve gün esası üzerinden belirlenen prim farkı sigortalıya iade edilir. Bu hüküm, borcun süreklilik arz edebileceği sözleşme türleri için uygulanmaz.
 
 
C.4 Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.
 
Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
 
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
 
Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.
 
 
C.5 Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar.

 
C.6 Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acente mevcutsa bu acentenin bulunduğu yerdeki; sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli mahkemedir.
 
 
C.7 Özel Şartlar

Sigorta sözleşmesine bu genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalının aleyhine olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir. 

Kredi Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi : 01.02.2009 

A- SİGORTANIN KAPSAMI 

A.1- Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının; A.1.1. İflas etmesi,
A.1.2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
A.1.3. Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması, 
A.1.4. Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
A.1.5. Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar,
A.1.6. Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır. 

Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı veya tamamı için verilebilir. 

A.2- Tanımlar

Bu genel şartlarda geçen: 

Azami Faturalama Dönemi: İhracat satışlarında malların sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulması, yurt içi satışlarda ise malların teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulmasından itibaren faturanın kesilmesi için geçen azami süreyi,

Vade Tarihi: Alıcı ile yapılan sözleşmede belirtilmesi gereken veya fatura ile alıcı tarafından taahhüt edilen borcun ödeme gününü gösteren tarihi,

Uzatılmış Vade Tarihi: Vade tarihinin uzatıldığı yeni ödeme tarihini,

Borç: Alıcı ile yapılan sözleşmede altında alıcının sigortalıya ödemek durumunda olduğu bir veya birden fazla fatura bedelini,

Alıcı: (Değişik-Yürürlük:25.08.2011) Mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket eden ve sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı tarafından gönderilen mal ve/veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan gerçek/tüzel kişiyi, 

Vesaik Mukabili Satış: Satış şartları doğrultusunda, ancak söz konusu mal ile bağlantılı ödemelerin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonrasında, efektif ödeme dokümanlarının alıcıya ulaşmasından sorumlu bankaya veya diğer yetkili aracıya verilmesine kadar malların üzerinde satıcının kontrol hakkının sürdüğü satış işlemini,

Kredi Limiti: Sigortacının herhangi bir alıcı ile ilgili olarak üstlendiği azami sorumluluk tutarını,

Teslimat: Malların alıcı veya onun adına hareket eden kişi adına belirtilen yerde ve koşullarda hazır edilmiş olması, vesaik mukabili satışlarda ise malla ilgili dokümanların teslim yerine ulaşması ile teslimatın gerçekleştirilmiş olacağını,

Sevkıyat: Ürünlerin satış sözleşmesinde belirtilen teslim yerine taşıyacak üçüncü taraflara teslim edilmesi halini,

Vadesi Geçmiş Borç: Bir satış veya hizmet sözleşmesi ile bağlantılı borcun satış veya hizmet sözleşmesi içinde veya başka bir şekilde belirtilen tarihte ödenmemesi,

Borçlu Alıcıdan Yapılan Tahsilatlar: Tazminat ödemesi öncesinde veya sonrasında, aralarında sınırlama olmaksızın alıcının sigortalıya veya sigorta şirketine yaptığı ödemeler; geç ödeme sonrasında sigortalının veya sigortacının aldığı faiz ödemeleri, sigortalının veya sigortacının elindeki teminatların çözülmesinden veya paraya çevrilmesinden elde edilen gelirler; alıcının, sigortalı bilgisi ve kabulü doğrultusunda düzenlediği her türlü iade faturası; alıcı veya sigortalı tarafından takas beyan edilmiş olması sonucunda elde edilen değer; malın satış faturasında belirtilen değerinin %50’sinden (anlaşma ile başka bir oran belirtilmemiş ise) az olmamak kaydı ile sigortalının geri alabileceği veya elden çıkarmayabileceği malların, paraya çevrilmesinden elde edilen tutar da dahil, alıcı veya üçüncü taraflardan alınan miktarları, 

Temerrüt: Borcun alıcı tarafından kararlaştırılan vadede ödenmemesini ifade eder. 

A.3- Sigorta Sözleşmesinin Kapsamı

Teminat, sigortalının muhtelif alıcılarla yaptığı sözleşmelere göre faturalandırılan ve bedeli özel şartlarda belirlenen azami vade süresi içinde ödenmesi kararlaştırılan mal ve hizmet satışlarına uygulanır. Aksi kararlaştırılmadıkça, sigortalı ile alıcılar arasında düzenlenen satış sözleşmelerine göre yapılan tüm satışların sigorta kapsamında bulunması esastır. Sigortalı bu amaçla, söz konusu satış sözleşmeleriyle ortaya çıkan cirosunu özel şartlarda belirlenen usullere göre sigortacıya beyan eder. 

Aksi kararlaştırılmadıkça sigorta teminatı, sigorta süresi içinde yurtdışına sevk edilmiş olan mallar veya hizmetler veya yurtiçinde teslim edilmiş olan mallar ve hizmetlerden doğan alacakları, bu mal veya hizmetlerle ilgili faturaların, sigorta süresi dahilinde ve azami faturalama dönemi içinde düzenlenmiş olması kaydıyla kapsar. 

A.4- Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Teminatın Başlaması

Sigorta sözleşmesi özel şartlarda belirtilen süre için tanzim edilmiştir. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer. 

Aksi kararlaştırılmadıkça teminat, sigorta sözleşmesi süresi içinde olması ve faturaların azami faturalama dönemi içinde düzenlenmiş olması kaydıyla, ihracat satışlarında malların sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulması, yurt içi satışlarda ise malların teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulması ile başlar. 

Konsinye satış, gümrük antreposunda satış ve ticari fuarda tanıtım esnasındaki satışlarda, satış sözleşmesinin konusunu halen Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan malların teşkil etmesi ve satışın sigorta sözleşmesinin kapsadığı bir ülkede mukim bir alıcıya yapılması hallerinde teminatın işlerlik kazanması için sigortalının faturayı sigorta süresi içinde tanzim etmiş olması şarttır. 

A.5- Teminatın Tesisi ve Tadili

Sigortalı bu genel şartlarda içeriği tanımlanan satış sözleşmelerine ilişkin olarak her bir alıcının onaylanması ve söz konusu alıcılara kredi limiti tahsis edilmesi amacıyla sigortacıya başvurmakla yükümlüdür. 

A.5.1. Kredi Limiti Talebi İsmen Yapılmış Alıcılar

Teminat, sigortacının yazılı olarak onayladığı alıcılarla sigortalının yaptığı satış sözleşmelerinden doğan alacakları için geçerlidir. Sigortalı tarafından yapılan talebin kabulü halinde sigortacı, bir kredi limit formu ile söz konusu alıcı için tahsis ettiği kredi limitini bildirir. Teminatın şartları ve sigortacı tarafından alınması talep edilen önlemler bu formda belirtilir. 

Alıcıların onaylanması halinde teminat, sigortalının ilgili alıcı için yaptığı kredi limiti başvurusunun sigortacı tarafından alındığı tarih itibariyle veya bu tarihten sonra yapılan satışlar ile ilgili olarak ortaya çıkan kredi rizikoları için geçerli olur. 

Sigortalı, kredi limitinin artırılmasını sigortacıdan talep edebilir. Bu talebin onaylanması halinde, yeni kredi limiti onay tarihinden itibaren geçerli olur. 

A.5.2. Kredi Limiti Talebi İsmen Yapılmamış Alıcılar 

Teminat, özel şartlarda belirtilen haller için sigortacının henüz ön onayını vermemiş olduğu alıcılara yapılan satışlara da uygulanır. Ancak;
- Sigortacının alıcı için yapılan onay başvurusunu daha önce reddetmemiş,
- Bundan önce alıcı ile yapılan alışverişlerde her bir teslimat için ödemenin zamanında yapılmış olması gerekir.

Kredi limiti talebi ismen yapılmamış alıcılara tahsis edilen kredi limitinin miktar ve koşulları özel şartlarda belirtilir. 

A.6- Sigortacının Ödeme Yükümlülüğü

Alıcının satış sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarını ödeyememesi sonucu sigortalının uğradığı maddi zarar için, özel şartlarda daha kısa bir süre belirlenmemiş olması halinde:
A.6.1. Alıcının iflası halinde, tazminat talebinin tasfiye memuru tarafından kabulü şartı ile veya B.2 maddesinde belirtilen müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden itibaren beş aylık sürenin dolması ile, 
A.6.2. Diğer hallerde müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden beş ay sonra, 
A.6.3. Yukarıda belirtilen tüm hallerde, özel şartlarda belirtilen meblağdan az olması durumunda, müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden iki ay sonra, sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar. Tek alıcıya yapılan satışla ilgili sigorta sözleşmesinde veya politik risklerde, yukarıdaki süreler özel şartlarda değiştirilebilir.

A.7- Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki nedenlerden birinin sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak satış bedellerinin ödenmesini engelleyen veya geciktiren haller sigorta teminatı dışındadır:

A.7.1. Bir Ayırım Olmaksızın Yurt içi ve İhracat Satışlarında Teminat Dışında Kalan Haller

A.7.1.1. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır),
A.7.1.2. Bedeli teslimden önce ödenen veya bir banka ya da özel finans kurumu tarafından teminat mektubu verilmek suretiyle teyit edilen veya sigortalının ülkesindeki bir banka tarafından gayrikabilirücu vesaik karşılığı akreditif verilmek suretiyle teyit edilen satış,
A.7.1.3. Sigortalının, vekilinin, yardımcılarının veya sigortalı adına hareket eden herhangi bir kişinin satış sözleşmesi hükümlerini yerine getirmemesi ihmali, hatası, suistimali veya satış bedelini tahsil eden herhangi bir bankanın iflası, ihmali veya hatası,
A.7.1.4. Mal veya hizmet mübadeleleri, mal veya hizmet karşılığı satışlar.
A.7.1.5. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
A.7.1.6. Ödenmemiş olan bir borç ile ilgili olarak sigortalının olumsuz bilgi bildirimi veya vadesi geçmiş borç bildiriminde bulunduğu veya bulunmuş olması gereken alıcılara yapılmış olan sevkıyat, teslimat veya hizmet sağlamadan doğan zararlar.
A.7.1.7. Sigortalının, ödeme güçlüğü içine düştüğünü bildiği alıcılara, yapılmış olan sevkıyat, teslimat veya hizmet sağlamadan doğan zararlar.
A.7.1.8. Vade tarihinden veya uzatılmış vade tarihinden sonraki faiz, herhangi bir ceza veya masraflar.
A.7.1.9. Malın evsafına ve durumuna veya satış veya kredi anlaşması hükümlerine ilişkin olarak sigortalı ile alıcı arasında ihtilaf çıkması,

A.7.2. Yurt içi Satışlarda Teminat Dışında Kalan Haller

A.7.1 maddesinde sayılan hallere ilave olarak aşağıdaki haller de teminat kapsamı dışındadır:
A.7.2.1. Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler,
A.7.3. İhracat Satışlarında Teminat Dışında Kalan Haller

A.7.1 maddesinde sayılan hallere ilave olarak aşağıdaki haller de teminat kapsamı dışındadır:
A.7.3.1. Alıcının acentesinin veya mal bedelini tahsil eden bankanın ödeme gücünü kaybetmesi veya ödemeden kaçınması sebebiyle mal bedelinin ödenmemesi,
A.7.3.2. İhracatçı veya alıcının ihracat ve ithalat rejimi hükümlerini gereği gibi yerine getirememesi sebebiyle ortaya çıkan zarar,
A.7.3.3. Vesaik mukabili satışlarda sigortalının ilgili mevzuata veya teamüle uygun hareket etmemesi sonucunda mal üzerindeki kontrolünü kaybetmesinden doğan zararlar.
A.7.3.4. (Değişik- Yürürlük:25.08.2011) İlan edilmiş olsun ya da olmasın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerinin ikisi ya da daha fazlası arasındaki savaş hali.

A.8- Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller

(Değişik- Yürürlük:25.08.2011) Aşağıdaki haller aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır. A.8.1. Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler,
A.8.2. Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem,
A.8.3. Sigortalının özel sektör dışında faaliyet gösteren alıcılara yaptığı satış,
A.8.4. Sigortalının gerçek kişi olması halinde; kendisinin, hısım ve akrabalarının, tüzel kişi olması halinde; münhasıran sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin; hısım ve akrabalık, ortaklık, iştirak ve yöneticilik ve benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu alıcılara yaptığı satışlar,
A.8.5. (Değişik- Yürürlük:25.08.2011) Sigortacının muhtemel riziko hali nedeniyle teminatı azaltması veya kaldırmasını takiben, son altı ay içinde düzenlenen satış sözleşmelerine ilişkin olarak, sigortalının poliçede belirlenecek bir süre içinde yapmaya mecbur olduğu teslimatlar için, daha önce yürürlükte olan teminatın, sigortacının teminat limitini azalttığı veya kaldırdığı alıcıya ilişkin olarak A.1 maddesinde sayılan hallerden birinin söz konusu olmaması kaydıyla devam ettirilmesi. 

A.9- Muafiyet

Sigortalının B.4 maddesine uygun olarak hesap edilen zararının özel şartlara göre tespit edilen kısmı sigortacının sorumluluğundadır. Bakiye münhasıran sigortalının sorumluluğunda kalır ve ayrıca sigorta ettirilemez. Aynı şekilde kredi limitini aşan ve genel olarak sigortacı tarafından teminata dahil edilmemiş olan borcun tamamı, münhasıran sigortalının sorumluluğunda kalır ve ayrıca sigorta ettirilemez. Tespit edilen muafiyet sigorta sözleşmesinde belirtilir. Özel şartlarda başka bir şekilde belirtilmedikçe, sigortalının kredi talebi ismen yapılmamış alıcılar için hesap edilen zararının % 50'si sigortacının sorumluluğundadır. 

B- ZARAR VE TAZMİNAT 

B.1- Muhtemel Zarar Hali ve Rizikonun Ağırlaşması

Sigortalının, bir alıcının ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya teslimat veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya olağan dışı bir durumdan veya sözleşmenin ifası ile ilgili teminatların tesisinden veya sigorta sözleşmesinin kapsadığı bir zarara yol açabilecek herhangi bir olaydan veya borç ile ilgili bildirimlerden veya açılan davalardan haberdar olur olmaz durumu sigortacıya bildirmesi ya da sigortacının böyle bir durumu saptaması muhtemel zarar halidir. 

Muhtemel zarar halinde sigortacı, C.6 maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve gerekçelerini belirterek bildirim yapmak suretiyle, bir veya birden fazla alıcı ile ilgili veya bazı sözleşme tipleri ile ilgili teminatı azaltabilir veya kaldırabilir. 

(Değişik- Yürürlük:25.08.2011) Sigortacının bu şekilde teminatı azaltması veya kaldırmasını takiben, son altı ay içinde düzenlenen satış sözleşmelerine ilişkin olarak, sigortalının belirlenecek bir süre için yapmaya mecbur olduğu teslimatlar için daha önce yürülükte olan teminat ek sözleşmeyle kaspama alınabilir. 

Borç ile ilgili herhangi bir temerrüt hali, sigortalı tarafından vade tarihinden veya uzatılmış vade tarihinden itibaren 60 gün içinde sigortacıya bildirilir. Bu süre özel şartlarda belirtilmek kaydıyla vade veya uzatılmış vadeden itibaren 30 güne indirilebilir. 

Bu bildirim yapılmadığı takdirde sigortalı teminattan yararlanma hakkını kaybeder. 

Alıcının iflası başlamış veya tasfiye memuru, yediemin veya ilgili makam tayin edilmişse ya da vade tarihinden veya uzatılmış vade tarihinden itibaren 30 gün içinde borcun tam olarak ödenmemiş olması durumunda, sigortacı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, sigortalı söz konusu alıcı ile ilgili olarak herhangi bir teslimat yapamaz veya vade tarihinin uzatılmasını kabul edemez. 

Muhtemel zarar bildiriminden sonra yapılacak herhangi bir tahsilat derhal sigortacıya bildirilir. 

B.2- Müdahale Talebi

Sigortalı her bir muhtemel zararla ilgili olarak sigortacının müdahale etmesini istemek (müdahale talebinde bulunmak) zorundadır. 

Müdahale talebinin yapılması gereken en geç tarih özel şartlarda belirtilir. Bu tarih, fatura vadesini izleyen 30 uncu gün ile vadesi geçen borç bildiriminden sonraki 60 ıncı gün arasındaki bir gün olarak belirlenir. 

Bununla beraber, sigortalı, tek alıcının söz konusu olduğu poliçelerde, müdahale talebini, en geç fatura vade tarihinden itibaren 30 gün içinde göndermekle yükümlü olduğu gibi; alıcının iflâsı halinde de, iflâsı öğrenir öğrenmez müdahale talebinde bulunmak zorundadır. 

Sigortalı müdahale talebi ile, sigortacının sorumluluğu dışında kalan kısım da dahil olmak üzere, borcun tamamına ilişkin olarak sahip olduğu hakların kullanılması hususunda sigortacıyı tam yetkili kılar ve kendi adına hareket edilmesini teminen her türlü yetki belgesini ve vekaleti sigortacıya verir. 

Müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesi, sigorta sözleşmesiyle ilgili bir tazminat talebinde bulunulması anlamına gelir. 

B.3- Tazminatın Şartları

Sigortalıya tazminat talep etme hakkını veren zararın sigorta edilmiş bir riskin sonucu olması ve zarara sebep olan olayın meydana gelmesinden önce onaylanmış kredi limit formunda belirtilen tüm koşulların yerine getirilmiş olması zorunludur. 

Sigortalının alacak tutarı veya haklarının geçerliliğinin ihtilaflı olduğu hallerde tazminatın ödenmesi, bu ihtilafın kesinleşmiş bir mahkeme veya hakem-bilirkişi kararı ile sonuçlanmasına kadar ertelenir. Bu hüküm, sigortalının alıcıya olan borçlarından kaynaklanan ihtilaflara da uygulanır. 

B.4- Zararın Hesaplanması

Sigortacının sigorta sözleşmesi uyarınca sigortalıya her bir hasarla ilgili olarak ödeyeceği azami tazminat tutarı, aşağıda A ve B başlıkları altında sıralanan kalemler arasında mevcut olan farktır:
A: (ı) Sigortalının sattığı mal veya verdiği hizmete ilişkin olarak düzenlediği fatura veya faturaların KDV hariç tutarı
(ıı) Bu fatura tutarına ilave edilecek aşağıdaki hususlar:
- Teminata dahil olduğu durumda KDV,
- Geç ödemeden kaynaklanan faiz, herhangi bir ceza veya masraf hariç olmak kaydıyla, alıcının sigortalıya ödemekle yükümlü olduğu ve sözleşmede geçen paketleme, yükleme, navlun, sigorta masrafları ve vergiler.

B: (ı) Sigortalı ve sigortacı tarafından borçlu alıcıdan yapılan tahsilatlar,
(ıı) Borcun ödenmemesine bağlı olarak sigortalının yapmaktan kurtulmuş olduğu harcamalar
(ııı)Malların satışından elde edilen tutar. 

Özel şartlarda, söz konusu malların satış kabiliyetinin kısıtlı olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığı takdirde, bu malların satışından elde edilen tutar fatura edilmiş meblağın % 50’sinden daha az olamaz.

B.5- Tazminat Tutarı, Ödenmesi ve Sonuçları

Ödenecek tazminat, alıcıya tahsis edilen kredi limitiyle sınırlı olarak hesaplanan zarardan, A.9 maddesine göre belirlenecek olan muafiyetin düşülmesi suretiyle hesaplanır.

Sigortacının ilgili sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminat toplamı, özel şartlarda belirtilen azami tazminat ödeme tutarı ile sınırlıdır. Azami tazminat ödeme tutarı en büyük alıcı limitinden düşük olmamak kaydıyla sigortacı ve sigortalı arasında belirlenir. 

Sigortacı, tazminatı, ödeme yükümlülüğünü doğuran bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde sigortalıya ödemek zorundadır. 

Tazminat ödemesinden sonra bu ödemenin herhangi bir sebepten dolayı tamamen veya kısmen ödenmemesi gerektiği ortaya çıkarsa söz konusu tutar, sigortacının sigortalıya yapacağı bir bildirim sonrasında 10 gün içinde sigortalıdan tahsil edilir. 

Rizikonun gerçekleşmesi halinde, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar, fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. 

B.6- Halefiyet

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. 

İhracat kredi sigortasında sigortalının kambiyo mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri her halükarda kendi üzerinde kalır. 

B.7- Rizikoya İlişkin Olarak Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı, bir alıcının ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya teslimat veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya olağan dışı bir durumdan veya sözleşmenin ifası ile ilgili teminatların tesisinden veya sigorta sözleşmesinin kapsadığı bir zarara yol açabilecek herhangi bir olaydan veya borç ile ilgili bildirimlerden veya açılan davalardan haberdar olur olmaz durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 

Sigortalının bu sigorta kapsamında yükleneceği rizikonun tayini için sigortacıya yardımcı olması ve rizikoyla ilgili olarak bildiği tüm ayrıntıları sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden önce sigortacıya iletmesi zorunludur. 

Sigortalı, satış işlemine başlarken ve devamında rizikonun tutarı ve süresini de dikkate alarak azami dikkati göstermekle ve bütün işlemleri sigortalı değilmişçesine aynı dikkat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. 

Sigortalı, sigortacının önceden yazılı izni olmaksızın alıcının borcu ile ilgili herhangi bir haktan veya teminattan feragat edemez, tamamen veya kısmen iskonto kabul edemez ve borçla ilgili herhangi bir anlaşmaya, uzlaşmaya giremez veya herhangi bir düzenleme yapamaz. Ancak sigortalı, sigortacının ön izni olmaksızın sigortacıya bilgi vererek alıcının kabul ettiği son kredi şartlarıyla belirlenen son ödeme süresini, özel şartlarda belirtilen ödeme süresini aşmamak kaydıyla uzatabilir. 

Sigortalı, alıcının vade tarihinde ödeme yapmaması halinde borçla ilgili zararı gidermek veya asgariye indirmek üzere gerekli tüm önlemleri sigortalı değilmişçesine almak ve bu durumla ilgili olarak sigortacının vereceği bütün talimatları yerine getirmekle, alıcı kefiline veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı olan hakları da dahil olmak üzere borçla ilgili bütün haklarını korumak için gerekenleri yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükler tazminatın ödenmesinden sonra da devam eder. Alınan önlemlere ilişkin giderler, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile sigortacı tarafından ödenir . 

Sigortalı sözleşme ile ilgili haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ispatı amacıyla, sigortacının talep edebileceği bütün bilgi ve belgeleri sigortacıya temin eder. Sigortalı, sözleşme ile ilgili olarak sigortacı tarafından yapılacak incelemelere izin verir. 

B.8- Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

Sigorta ettiren B.7 maddesinde sayılan yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir. 

Sigorta ettiren, kasten yükümlülüklerine uymaz ve zarar miktarını kasten arttırıcı eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer. 

B.9. Alacak Hakkı Üzerindeki Tasarruflar 

Sigortalı, sigorta sözleşmesi uyarınca sigortacıya karşı sahip olduğu tazminat alacağını ancak sigortacının yazılı onayı ile başkasına temlik edebilir. Temlik işlemi sigortalının iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin hiçbirini ortadan kaldırmaz. Tazminat alacağını devralmış kişi, tazminat ödemesi ile ilgili olarak sigortalıdan daha fazla bir hakka sahip olamaz ve sigortacının işbu sözleşmeden doğan tüm hakları, temlikten hiçbir şekilde etkilenmeksizin, aynen geçerli olmaya devam eder. 

Sigortalının yukarıdaki koşullar çerçevesinde tazminat alacağını devretmiş bulunduğu kişi, bir finansal kurum olduğu taktirde, sigortalı, sigortacının onayı ile bu finansal kuruma sigorta sözleşmesinden doğan borçlarını da nakil edebilir. 

B.10. Değişikliklerin Bildirilmesi

Sigortalı yasal statüsünde veya faaliyetlerinin nitelik yahut kapsamında önemli bir değişiklik olduğunda, bunu en geç 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortalının ödeme güçlüğü içinde olması veya faaliyetlerine son vermesi durumunda, sigortacı, söz konusu olayın ortaya çıktığını öğrendiği tarihten itibaren en geç sekiz gün içinde iş bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. 

(Değişik- Yürürlük:25.08.2011) C.2. maddesinin diğer hükümleri saklıdır. 

C- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

C.1- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigorta primi, özel şartlarda belirlenen her dönem itibariyle, sigortalının yine özel şartlarda belirtilen usullere göre sigortacıya beyan etmesi kararlaştırılan satış sözleşmelerinden oluşan cirosu esas alınarak belirlenir. 

Ancak, sigortalı özel şartlarda belirlenen her dönem için, asgari bir prim ödemek zorundadır. Sigortalının, özel şartlarda belirlenen her dönem itibariyle beyan etmesi kararlaştırılan cirosu esas alınarak belirlenen primin, aynı döneme karşılık gelen asgari primden fazla olması halinde, asgari primi aşan kısım sigortalıdan tahsil edilir. 

Sigortacının sorumluluğu, asgari primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, asgari primin tamamının veya ilk taksitin ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır. 

Taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olan asgari primin ve sigorta prim taksitlerinin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigortalıya bildirilir. Sigortalı, prim taksitlerinin herhangi birini vadesinde ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Sigortacının ödeme yükümlülüğü doğduğu taktirde, poliçede belirtilmiş olması kaydıyla, sigortalının cirosu esas alınarak belirlenecek primin, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. 

C.2- Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada ve Sözleşme Süresince Beyan Yükümlülüğü

C.2.1. Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigortalının beyanı ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar. 
C.2.2. Sigortalının sözleşme yapıldığı sırada ya da sözleşme süresi içinde beyanı gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının prim kaybına neden oluyor, sözleşmeyi yapmamasını ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. 

Sigortalı, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde söz konusudur. 

(Değişik- Yürürlük:25.08.2011) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hâllerden ise; asgari prim hariç, sigortacı bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir. 

Sigortalının kasıtlı davrandığının anlaşılması halinde sigortacının tazminat ödeme borcu ortadan kalkar, bu durumu bilmeksizin ödenen tazminat geri alınır. Sigortacı asgari primden az olmamak üzere, o güne kadar bildirilen ciro üzerinden hesaplanan prime hak kazanır. 

C.2.3. Sigortalının kastının bulunmadığı durumlarda, sigortacı tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. 
C.2.4. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer. 

C.3- Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sigorta sözleşmesi süresi içinde menfaat sahibinin değişmesi halinde, sözleşme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigortalının sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigortalı ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. 

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir, varsa fazlası yeni hak sahibine iade edilir. 

Menfaat sahibinin değişmesi halinde, taraflarca fesih hakkının kullanılmaması durumunda, ödenmesi gereken prim borcundan sigortalı ile yeni hak sahibi birlikte sorumludur. 

Sigortalının ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine veya sahiplerine geçer. 

(Değişik- Yürürlük:25.08.2011) C.2. maddesinin diğer hükümleri saklıdır. 

C.4- Yasal Giderler

Sigortacı tarafından veya sigortacının onayıyla sigortalı tarafından zarara ilişkin olarak ödenen yasal giderler, özel şartlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça aşağıda belirtilen şekilde karşılanır:
C.4.1. Yasal giderlerin özel şartlarda belirtilen tutardan az olması halinde tümü sigortacı tarafından karşılanır.
C.4.2. Yasal giderlerin özel şartlarda belirtilen tutardan fazla olması halinde;
C.4.2.1. Tazminatın ödenmesinden önce sigortalı tarafından yasal işlemlere ilişkin olarak veya zararın azaltılması amacıyla ödenen giderler zarar hesabında dikkate alınır;
C.4.2.2. Tazminatın ödenmesinden sonra ödenecek olan giderler sigortacı tarafından karşılanır.

C.5- Soruşturma, İnceleme ve Müdahale Giderleri

Ödenecek primlere ilaveten sigortalı, sigortacının alıcılar veya muhtemel alıcılar ile ilgili olarak yapacağı veya yaptıracağı soruşturma ve inceleme giderlerine özel şartlarda belirlenen şekilde iştirak eder. Aynı şekilde sigortalı, her bir müdahale talebi için özel şartlarda tespit edilen bir tutarı ödemeyi taahhüt eder. 

C.6- Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigortalının son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Alıcılar için belirlenen kredi limitleri, güvenli elektronik imza kullanılarak ve sigortalıya ulaştığı kanıtlanabilecek şekilde elektronik ortamda gönderilebilir. Bu tür bildirimler sigortalı açısından erişilebilir olduğu andan itibaren yapılmış sayılır. Sigorta şirketinin bu limitlere ilişkin olarak ayrıca telefonla, elektronik posta ve sair her türlü araçla bildirimde bulunması mümkündür.

C.7- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ilişkin öğreneceği ticari ve mesleki sırların, sigortalı ise sigortacı tarafından alınan kararların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. 

C.8- Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki, sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir. 

C.9- Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar. 

C.l0- Özel Şartlar

Sigorta sözleşmesine bu genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalının aleyhine olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir.


 

Tek Risk Sigortası Genel Şartları

TEK RİSK SİGORTASI  
GENEL ŞARTLARI
(Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1 - Sigortanın Konusu 

Bu sigorta sözleşmesi ile, kapsamı sigorta poliçesinde belirlenen risklerden kaynaklanan mali kayıplar teminat altına alınır. 

Sigorta teminatı, bir parasal ödeme yükümlülüğü öngören veya bir finansman veya prefinansmana konu olan mal ve hizmet sağlama sözleşmeleri ile bir finansal kurumun kredi sözleşmeleri için geçerlidir. Teminatın uygulanacağı sözleşmeler poliçede belirtilir. 

A.2 -Tanımlar

Bu genel şartlarda geçen: 

Azami Yükümlülük: Poliçe kapsamında belirtilen ve poliçe çerçevesinde ödenecek olan azami tazminat tutarını,

Bekleme süresi: Poliçe özel şartlarında belirtilen kesintisiz süreyi,

Borçlu: Sağlanan teminatların türüne göre poliçe özel şartlarında belirlenen borçluları,

Borçlu Tarafın Ülkesi: Poliçe özel şartlarında belirtilen ülke ya da ülkeler, 

Borçlunun Ülkesindeki Hükümet: Borçlunun ülkesinin tümünü, belli bir bölgesini veya ülkenin herhangi bir siyasi ya da mülki bir bölümünü kontrolü altında tutan hükümet makamını veya borçlunun ülkesinde geçerli olan kanunlara göre düzenleme yetkisinin verildiği diğer resmi kurumları, 

İhtilaflar: Sigortalı ve borçlular veya ev sahibi ülke hükümeti arasında, sigorta sözleşmesine konu olan mal ve hizmetlerin sunumuna ilişkin olan ve taraflar arasında belgelenmiş, ancak sonuçlandırılmamış tüm akdi yükümlülükler ile ilgili itirazlardan kaynaklanan tüm ihtilafları (Bu kapsamda, nihai bir mahkeme veya tahkim kararının ardından ya da yazılı olarak sulh yolu ile borçlunun ödemesi gereken tutarı ödemeyi kabul etmesi halinde ihtilaf çözümlenmiş olarak kabul edilecektir.), 

Kefil: Poliçe özel şartlarında kefil olarak belirtilen kişileri, 

Mahkeme Kararı: Bir ülke mahkemesince verilen nihai kararı veya bir tahkim mahkemesi veya yargı dairesi tarafından verilen ve infaz edilmesi gereken bir kararı, 

Sigortacı: Müşterek sigorta yapılmışsa poliçede belirtilen tüm sigortacıları, 

Sigortalı: Teminatın mahiyetine göre, poliçe özel şartlarında sigortalı olarak belirtilen kurum veya kuruluşları, 

Sigortalı Tarafın Ülkesi: Poliçede sigortalının ülkesi olarak belirtilen ülkeyi, 

Teminat Altına Alınan Riskler: Kapsamı poliçe özel şartlarında belirtilen riskleri, 

Üçüncü Ülkeler: Poliçe özel şartlarındaüçüncü ülke olarak belirtilen ülkeleri, 

Yabancı Ülke: Poliçe özel şartlarında yabancı ülke olarak belirtilen ülkeleri, 

Zarar: Poliçe süresinde, poliçede teminat alına alınan risklerin gerçekleşmesiyle meydana gelen ve bekleme süresinin sonuna kadar devam eden olay sonucunda ödenmesi gereken tutarı, 

Zarar Delili: Poliçe özel şartlarında belirtilen ve bir denetçi tarafından tasdik edilen belgelerle birlikte sigortacıya sunulan,sigortalı tarafından hazırlanan ve zararı ortaya koyan belge ile söz konusu belge ekinde yer alan destekleyici mahiyetteki evrakı, 

Zarar Tarihi: Verilen teminatın türüne göre zarar veren olayın poliçe süresinde vuku bulduğu tarihi, ifade eder. 

A.3 – Teminat Dışında Kalan Haller 

Aşağıdaki hallerden birinin sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen zararlar sigorta teminatı dışındadır: 

1) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar, radyo-aktivite bulaşmaları veya kirlenme, 
2) Herhangi nükleer kuruluş, nükleer reaktör veya bunların birleşik veya tamamlayıcı nükleer parçalarının radyoaktif, zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeli ya da kirletici özelliklerinden meydana gelen zararlar, 
3) Atomik veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme yahut diğer benzer tepkime veya radyoaktif güç ya da madde kullanılan herhangi bir silah ya da cihazdan kaynaklanan zararlar, 
4) Herhangi bir sınai, ticari, zirai, tıbbi, fennîveya sair barışçıl maksatlarla hazırlanan, taşınan, depolanan ya da kullanılanlar haricindeki radyoaktif izotoplardan kaynaklanan zararlar, 
5) Her türlü kimyasal, biyolojik, biyo-kimyasal ya da elektromanyetik silahtan kaynaklanan zararlar, 
6) Sigortalının, yetkili temsilcisinin, ortaklarının veya taşeronlarının sigortaya konu riske ilişkin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya kendi ülkelerinde veya borçlunun ülkesinde ya da üçüncü ülkelerde geçerli olan mevzuata uymaması neticesinde maruz kalınan zararlar (Ancak, sigortalının, yetkili temsilcisinin, ortaklarının veya taşeronlarının herhangi bir kusuru veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla, tamamen sigortalının kontrolü dışında ve poliçe tarihinden sonra borçlunun ülkesinde ya da üçüncü ülkelerde yürürlüğe giren mevzuat nedeniyle, sigortalının poliçe kapsamında yer alan operasyona ilişkin sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansız hale gelmesi bu kapsamda değerlendirilmez.), 
7)Sigortalının, sigortacının mutabakatı olmaksızın teminat altındaki risklerle ilgili değişikliğe gitmesi, teminat altındaki operasyonla ilgili herhangi bir haktan veya teminattan feragat etmesi, söz konusu operasyonla ilgili herhangi bir anlaşmaya veya uzlaşmaya girmesi sonucunda ortaya çıkacak zararlar, 
8) Sigortalının, zararı önlemek veya azaltmak üzere makul tedbirleri almaması, sigortacının vereceği talimatları yerine getirmemesi, borçlunun kefiline veya herhangi üçüncü kişiye karşı olan hakları da dahil olmak üzere borçla ilgili bütün haklarını korumak için gerekenleri yapmamasından kaynaklanan kayıplar, 
9) Sigortalının ödeme aczine ya da temerrüde düşmesi, 
10) Sigortalının veya yetkili temsilcisinin poliçe kapsamında yer alan operasyonla ilgili olarak herhangi bir kusurlu fiil veya suç fiili işlemesi sonucunda maruz kalınan zararlar, 
11) Poliçe kapsamında yer alan operasyonla ilgili olarak, sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kişilere yönelik hileli ya da dürüst olmayan edimlerden ya da söz konusu kişilerin hileli ya da dürüst olmayan edimlerinden kaynaklanan zararlar. 

A.4 –Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınabilecek Haller

1) Poliçede verilen teminatla bağlantılı olarak, kur dalgalanmaları neticesinde maruz kalınan zararlar, 
2) Sigorta Sözleşmesi çerçevesinde tedarik edilen mallarda meydana gelen maddi hasarlar, 
3) İş kesintisi hasarları, 
4)İlan edilmiş olsun ya da olmasın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerin ikisi ya da daha fazlası arasındaki savaş hali, 
5) Borçlunun, kefilin veya borçlunun ülkesindeki merkez bankası hariçolmak üzere, sözleşmenin herhangi bir tarafının, mali ve ticari yükümlülüklerini ihlal etmesi, 

A.5 – Muafiyet 

Zararın, taraflar arasında kararlaştırılan ve poliçede belirtilen bir tutar ya da orana kadar olan kısmının sigortalının sorumluluğunda kalması taraflarca kararlaştırılabilir. Tespit edilen muafiyet sigorta sözleşmesinde belirtilir. Bu kısım, sigortacının yazılı onayı olmadıkça ayrıca sigorta ettirilemez. Aksi halde poliçede sağlanan teminat geçersiz hale gelir. 

A.6 – Sigorta Sözleşmesinin Süresi 

Sigorta sözleşmesi poliçede belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00’da başlar ve öğlen saat 12.00’da sona erer. 

Poliçe kapsamında bir zararın tazmin edilebilmesi için, verilen teminatın türüne göre zarar veren olayın poliçe süresinde vuku bulması gerekmektedir. 

A.7 - Sigorta Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi 

Aşağıda yer alan ya da Türk Ticaret Kanununda belirtilen haller dışında süresi sona ermeden sigorta sözleşmesi sona erdirilemez. 

1) Sigortalının yükümlülüklerine riayet etmemesi durumunda sigortacı tarafından sigorta sözleşmesi sona erdirilebilir. 
2) Sigortalanan hakkın ortadan kalkması veya sigortalının ya da sigortacının faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen sona ermesi ve/veya sigortalının ve/veya sigortacının faaliyetlerinin adli anlamda yeniden yapılandırılması ya da tasfiye edilmesi durumunda, sigorta sözleşmesi taraflarca sona erdirilebilir. 

B – ZARAR VE TAZMİNAT 

B.1. Muhtemel Zarar Hali ve Rizikonun Ağırlaşması

Sigortalı, sigorta sözleşmesinin kapsadığı bir zarara yol açabilecek herhangi bir olayı, haberdar olur olmaz, sigortacıya bildirir. Sigortalı bu bildirimin ardından müdahale talebini en geç özel şartlarda belirtilen süre içinde göndermekle yükümlüdür. Aksi halde, oluşacak zarar teminat dışı kalır. 

Sigortalı müdahale talebi ile, sigortacının sorumluluğu dışında kalan kısım da dahil olmak üzere, borcun tamamına ilişkin olarak sahip olduğu hakların kullanılması hususunda sigortacıyı tam yetkili kılar ve kendi adına hareket edilmesini teminen her türlü yetki belgesini ve vekaleti sigortacıya verir. 

Bekleme süresi, sigortalının sigortacıyı zarara yol açan olayın meydana geldiğini haberdar ettiği tarihte başlar. 

B.2 - Zarar Beyanı ve Tazminatın Şartları

Özel şartlarda belirtilen bekleme süresi sona erdikten sonra zarar gerçekleşmiş olur. 

Sigortalının aşağıdaki hususları yerine getirmiş olması şartıyla tazminat talebi kabul edilir. Bu kapsamda; 

1. Zararın, sigorta edilmiş bir riskin doğrudan sonucu olduğunun kanıtlanmış olması, 
2. Genel şartlar ve poliçe özel şartlarında belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması, 
3. Zarar hesabının ve özel şartlarda belirtildiği şekilde zarar delilinin, sigortacıya iletilmiş olması, 
4. Sigortalının haklarını destekleyen tüm belgelerle birlikte, bir denetçi tarafından usulüne uygun olarak tasdik edilmiş olan tüm mali tabloların sigortacıya iletilmiş olması, 
5. Sigorta sözleşmesi kapsamında sigortacı tarafından talep edilen tüm belge veya bilgilerin sigortacıya iletilmiş olması, 
6. Poliçede kararlaştırılmışsa, mümkün olan her türlü teminatın ya da kefaletin hukuki ve adli olarak (kullanılmış) gerçekleştirilmiş olması ve/veya kefille ilgili olarak müracaat işleminin başlatılmış olması, gerekmektedir. 

B.3 – Zararın Hesaplanması

Sigortacının, sigorta sözleşmesi uyarınca hasarla ilgili olarak sigortalıya ödeyeceği tazminat tutarı, özel şartlarda belirtilen esaslara göre belirlenir.

B.4. Tazminat Tutarı, Ödenmesi ve Sonuçları

Ödenecek tazminat, hesaplanan zarardan, A.5. maddesine göre belirlenecek olan muafiyetin düşülmesi suretiyle hesaplanır. 
Sigortacının ilgili sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminat toplamı, poliçede belirtilen azami tazminat ödeme tutarı ile sınırlıdır. 
Sigortacı, sadece, zarar beyanında belirtilen ve poliçe kapsamında olan zararlarla ilgili olarak sigortalıyı tazmin etmekle yükümlüdür. 
Sigorta sözleşmesine konu olan risklerin kısmen veya tamamen bir ihtilafa konu olması halinde, ihtilaf nihai olarak sonuçlanana kadar poliçe kapsamında tazminat ödenmez. 
Teminat altındaki bir riskin doğrudan sonucu olarak sigortalının uğradığı maddi zarar için özel şartlarda daha kısa bir süre belirlenmemişse; 
Zarar beyanının ve öngörülen tüm bilgi ve belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde veya bekleme süresi öngörülmüşse, bu sürenin sona ermesinden itibaren azami 45 gün içerisinde, veya 
Sigorta sözleşmesi uyarınca bir ihtilafın çözüme kavuşturulmasından itibaren 30 gün içerisinde, sigortacı tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
Sigortalı sözleşme ile ilgili haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ispatı amacıyla, sigortacının talep edebileceği bütün bilgi ve belgeleri sigortacıya temin eder. 
Tazminat ödemesinden sonra bu ödemenin herhangi bir sebepten dolayı tamamen veya kısmen ödenmemesi gerektiği ortaya çıkarsa tazminat tutarı, sigortacının yaptığı masraflar ve tazminat tarihinden itibaren tahakkuk eden faiz, sigortacının sigortalıya yapacağı bir bildirim sonrasında sigortalıdan tahsil edilir. 

B.5 – Halefiyet

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortacı, sigortalının yabancı bir hükümetten ya da sigorta şirketi gibi başka bir üçüncüşahsa karşı haklarına halef olur. 
Sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. 
Sigortacı kendi inisiyatifi ile, herhangi bir hasarla ilgili olarak tahsilat edimlerini devralabilir.
 
B.6 –Rizikoya İlişkin Olarak Sigortalının Yükümlülükleri 

Sigortalı, faaliyetlerini yürütürken rizikonun tutarı ve süresini de dikkate alarak azami dikkati göstermekle ve bütün işlemleri sigortalı değilmişçesine aynı dikkat ve özenle yürütmekle yükümlüdür 

Sigortalı, sözleşme yapıldığı sırada ya da sözleşme süresi içinde gerekli olan tüm lisans, ruhsat ve resmi izinlere sahip olduğunu taahhüt etmekle yükümlüdür. Sigortalı, söz konusu lisans, ruhsat ve izinlerin sigorta sözleşmesi boyunca geçerli kalması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

Sigortalı, sigortacının halefiyet hakkını gereği gibi kullanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Sigortalı, tazminatın ödenmesinden sonra da, poliçede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Sigortalı, sigortacının mutabakatı olmaksızın teminat altındaki risklerle ilgili değişikliğe gidemez, teminat altındaki operasyonla ilgili herhangi bir haktan veya teminattan feragat edemez, söz konusu operasyonla ilgili herhangi bir anlaşmaya, uzlaşmaya giremez veya herhangi bir düzenleme yapamaz. 

Sigortalı, zararı gidermek veya asgariye indirmek üzere gerekli tüm önlemleri sigortalı değilmişçesine almak ve bu durumla ilgili olarak sigortacının vereceği bütün talimatları yerine getirmekle, borçlunun kefiline veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı olan hakları da dahil olmak üzere borçla ilgili bütün haklarını korumak için gerekenleri yapmakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülük, tazminatın ödenmesinden sonra da devam eder. 

B.7- Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

Sigorta ettiren B.6. maddesinde sayılan yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir. 

Sigorta ettiren, kasten yükümlülüklerine uymaz ve zarar miktarını kasten arttırıcı eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer, ödenmiş olan tazminat iade edilir. 

B.8. – Zararı Azaltmaya İlişkin Giderler

Zarara yol açabilecek herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde, zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigortacının muvafakati ile yapılan makul giderler bu önlemler faydasız kalmış olsa bile sigortacı tarafından karşılanır. 

Bir ihtilafın çözümlenmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen giderler sigortalı tarafından karşılanır. 

Sigortacı tarafından veya sigortacının onayıyla sigortalı tarafından zarara ilişkin olarak ödenen yasal giderler, özel şartlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça aşağıda belirtilen şekilde karşılanır: 

Yasal giderlerin özel şartlarda belirtilen tutardan az olması halinde tümü sigortacı tarafından karşılanır. 

b) Yasal giderlerin özel şartlarda belirtilen tutardan fazla olması halinde; 

Tazminatın ödenmesinden önce sigortalı tarafından yasal işlemlere ilişkin olarak veya zararın azaltılması amacıyla ödenen giderler zarar hesabında dikkate alınır; Tazminatın ödenmesinden sonra ödenecek olan giderler sigortacı tarafından karşılanır. 

B.9 – Kayıtların İncelenmesi

Sigortalı, teklifnamede yer alan beyanının doğruluğunun ve sözleşme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ispatı amacıyla, sigortacının talep edebileceği bütün bilgi ve belgeleri sigortacıya temin eder. 

Sigortalı, sözleşme ile ilgili olarak sigortacı tarafından yapılacak incelemelere izin verir. 

İnceleme hakkının sigortacı tarafından kullanılamaması durumunda, tazminat ödemeleri askıya alınır. Poliçenin feshinden sonra da, poliçeden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin olarak inceleme hakkı ifa edilebilir. 

B.10 –Tazminat Hakkının Devredilmesi 

Sigortalı, sigorta sözleşmesi uyarınca sigortacıya karşı sahip olduğu tazminat alacağını ancak sigortacının yazılı onayı ile başkasına temlik edebilir. Devir işlemi tamamlandıktan sonra, devralan taraf, geçerli olan mevzuat hükümleri çerçevesinde sigortacıyı bilgilendirir. Sigortacının, devir işlemini öğrendiği tarihten itibaren, devralan tarafa sigortalının poliçede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini bildirme hakkı mahfuzdur. 

Temlik işlemi sigortalının iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin hiçbirini ortadan kaldırmaz. 

Tazminat alacağını devralmış kişi, tazminat ödemesi ile ilgili olarak sigortalıdan daha fazla bir hakka sahip olamaz ve sigortacının işbu sözleşmeden doğan tüm hakları, temlikten hiçbir şekilde etkilenmeksizin, aynen geçerli olmaya devam eder. 

Sigortacının, sigortalıya karşı ileri sürebileceği her türlü hak tazminat hakkını devralmış kişilere karşı da ileri sürülebilir. 

B.11- Borçludan Yapılan Tahsilatlar 

Tazminat ödemesini müteakip, sigorta sözleşmesi çerçevesinde, temerrüt faizi ve mahsuplaşma vasıtası ile alınanlar da dâhil olmak üzere borçlunun sigortalıya veya sigorta şirketine yaptığı tüm ödemeler, borçludan yapılan tahsilatlar olarak dikkate alınır. Tahsil edilen tutarlar, sigorta sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken tüm tutarların, kanuni giderlerin ve temerrüt faizinin tamamen ödenmesine kadar, hasarla ilgili olarak her bir tarafın üstlendiği ilgili kısımlara göre sigortacı ve sigortalı arasında paylaşılır. 
Borçludan yapılan tahsilatlarla ilgili olarak sigortacının önceden onayı alınarak yapılan masraflar, yapılan tahsilatların dağıtılması için tespit edilen oransal dağıtıma (pro rata esasa) göre paylaşılır. 
Sigortalı, borçludan yapılacak herhangi bir tahsilatı on gün içinde sigortacıya bildirmekle ve fiili tahsilatı müteakip on gün içinde, ödenmesi gereken meblağı sigortacıya ödemekle yükümlüdür. Poliçede mahsup edilebilecek bir kalem tanımlandığı zaman, borçludan yapılan tahsilatlar sadece, sigortacıya ödenmesi gereken meblağ tamamen ödendikten sonra, mahsup edilecek kısımlara tahsis edilebilir. 
Yapılan tahsilatlar, poliçede yer alan para birimi haricinde başka bir para biriminde gerçekleşmişse, geçerli olan döviz kuru, poliçede aksi kararlaştırılmadıkça, söz konusu tutarın tahsil edildiği tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanmış olan satış kurudur. 

B.12. Borçludan Yapılan Tahsilatların Tahsis Edilmesi 

Zarara yol açabilecek herhangi bir olayın meydana gelmesi durumunda, sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde bir teminatın veya garantinin kullanılmasından elde edilen herhangi bir gelir ve/veya borçlu ya da bir kefilden yapılan herhangi bir tahsilat, ödeyen taraflarca benimsenen tahsisten bağımsız olarak ve söz konusu tazminat taleplerinin bu poliçe kapsamında olup olmamasından bağımsız olarak kronolojik sırada tahsis edilir. 
Yukarıda belirtilen sigortalı ve sigortasız tazminat taleplerinin tamamen ortadan kalkmasından sonra, her türlü ilave tutar, kanuni giderlerin karşılanmasına ve daha sonra da temerrüt faizlerine yönlendirilir. 

C - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

C.1 – Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin tamamının veya ilk taksitin ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır. 

Taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olan primin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigortalıya bildirilir. Sigortalı, prim taksitlerinin herhangi birini vadesinde ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

Sigortacının ödeme yükümlülüğü doğduğu taktirde, poliçede belirtilmiş olması kaydıyla, primin, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. Sigortalı muaccel hale gelmiş bir primin ödemesini ertelemek üzere herhangi bir mahsuplaşmaya gidemez. 

C.2. Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada ve Sözleşme Süresince Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 

Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir liste vermişse, sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki, sigortalı önemli bir hususu kötü niyetle saklamış olsun. 

Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur. Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez. Ancak, bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat yükü sigortalıya aittir. 

Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmişse veya caymaya yol açan ihlale kendisi sebebiyet vermişse ya da sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi yapmışsa sözleşmeden cayamaz. 

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder. 

Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır. 

C.3. Sigortalının Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sigortalı, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamaz. 

Sigortalı veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhâl; bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir. 

Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. Meğer ki, rizikonun artmasına, insanî bir görevin yerine getirilmesi sebep olmasın. 

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. 

Sigortalının kasıtlı davrandığının anlaşılması halinde, sigortacının tazminat ödeme borcu ortadan kalkar, bu durumu bilmeksizin ödenen tazminat geri alınır. Sigortacı, hesaplanan prime hak kazanır. 

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. 

C.4 – Menfaat Sahibinin Değişmesi

Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta sözleşmesi süresi içinde menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi sona erer. 

C.5 –Diğer Sigortalar

Sigortacının önceden yazılı onayı olmaksızın, sigorta sözleşmesi kapsamında sunulan teminatın fazlası, ayrıca sigorta ettirilemez veya sigortalı, başka sigortacılarla sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklere karşı başka sigorta sözleşmesi yapamaz. 

Teminat altına alınan risklere karşı,başka sigortacılarla, başka sigorta sözleşmelerinin yapılması halinde sigortalı, söz konusu sözleşmenin detayları hakkında sigortacıyı bilgilendirmekle yükümlüdür. Başka bir poliçenin varlığı , muafiyet ve/veya mahsup edilecek kalemlerle ilgili olarak sigortalının yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Sigorta poliçeleri yekûn olarak dikkate alınamaz. 

Zararın meydana geldiği tarihte aynı nitelikte başka bir sigorta poliçesinin mevcudiyeti durumunda, meydana gelen zararın tazmininde Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınır. 

C.6 – Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır. 
Sigortacının bildirimleri de, sigortalının bildirilen son adresine noter eliyle ya da taahhütlü mektupla yapılır. 
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup ya da telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. 
Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

C.7 – Ticari ve Mesleki Sırların Gizli Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ilişkin öğreneceği ticari ve mesleki sırların, sigortalı ise sigortacı tarafından alınan kararların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. 

Sigortalı, sigortacının önceden onayı olmaksızın herhangi bir tarafa poliçenin mevcudiyetini açıklamamakla yükümlüdür. 

C.8 – Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki, sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir. 

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklar için özel şartlarda belirlenecek olan tahkime de başvurulabilir. 

C.9 - Zamanaşımı 

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

C.10 – Özel Şartlar

Sigorta sözleşmesine bu genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalının aleyhine olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir.
KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
 
A.SİGORTANIN KAPSAMI
 
A.1- Sigortanın Konusu
 
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, bu genel şartlarda ve poliçe özelşartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilenlehdara teminat sağlar. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülükuyarınca ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapar.
 
Sigortacı, lehdara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarınınborçlunun yükümlülüğü için lehdara karşı kefil olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir.
 
Kefalet senetleri şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilir.
 
Borçlu, sigorta koruması elde etmek üzere bizzat kendisi sigorta yaptırabileceği gibi, bir başkası da onun lehine sigorta yaptırabilir. Başkası lehine yapılansigortada,sigorta ettireniçin öngörülen yükümlülükler, borçlu için de geçerlidir.
 
A.2- Teminat Türleri ve Tanımlar
 
Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, bu sigorta kapsamında sunulan teminatların tanımları aşağıdaki gibidir.
 
Avans Ödeme Teminatı: Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geriödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.
 
İmalat / Bakım / Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli birsüre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.
 
Emniyeti Suistimal Teminatı: Kefalet senedinde ismi belirtilen çalışanların, hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, işverenin zarargörmesine karşıteminat sağlar.
 
Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veyagümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağınınkarşılanması içinsigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.
 
İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı: Sigorta ettirenin ihalenin tamamlanmasıöncesinde ihaleden ayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktanvazgeçmesi, ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminatsağlar.
 
Ödeme Teminatı: Tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasınakarşı teminat sağlar.
 
Performans Teminatı: Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenenşartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar. Sigorta ettireninyükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, sigortacı yeni bir yüklenici ile anlaşıp işintamamlanmasını da sağlayabilir.
 
Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri gerektiğişekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.
 
Kamu ihaleleri teminatı: Sigortalının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğermevzuata tabi ihalelerde kefalet senedinin gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerinekarşı kayıtsız - şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süreli, ilk talepteödeme kaydını içeren teminat türüdür. Bu teminat, ekli klozlardahilinde verilir.
 
Kamu alacakları teminatı: Sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesi riskine karşı kayıtsız -şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydınıiçeren teminat türüdür
 
A.3- Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınabilecek Haller
 
Lehdarın mevzuat hükümlerine uymaması sebebiyle borcun yerine getirilmemesi.
 
A.4- Sigorta Sözleşmesinin Süresi
 
Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarakyazılan günlerde, Türkiye saati ile öğlen 12.00’da başlar ve öğlen saat 12.00’da sona erer.
 
A.5- Sigorta Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi
 
Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini herhangi bir zamanda derhal hüküm doğuracakşekilde sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda sigorta ettiren, B.2. maddesinde belirtilenşartlar saklı kalmak üzere, yürürlükte olan kefalet senetlerini sigortacıya iade edeceği günekadar tahakkuk edecek olan prim ve poliçede belirtilen her türlü ilave masrafı sigortacıyaödemekle yükümlüdür.
 
Aşağıdaki haller dışında kalan diğer tüm hallerde, sigorta sözleşmesi, kararlaştırılansürenin bitiminde sona erer.
 
1) Sigortacı, devam eden sigorta sözleşmesini, lehdara karşı yükümlülükleri saklıkalmak kaydıyla, bir ay önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle sona erdirebilir.
 
2) Sigortacı, vermiş olduğu kefalete ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla,aşağıdaki hallerde, sigorta sözleşmesini derhal hüküm doğuracak şekilde sona erdirebilir veyasigorta ettirenden ek güvence ya da ek prim talep edebilir:
 
a) Sigorta ettirenin, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veyasigortacıya yanlış beyanda bulunması,
 
b) Sigorta ettirenin, mali durumunun sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonraönemli ölçüde bozulmuş olduğunun tespit edilmesi,
 
c) Sigorta ettirenin aşağıdaki B.7. maddesi gereğince talep edilen güvenceyisunamaması; sigortacıya verilen güvencenin, yetersiz kalması, hükümsüz veya değersiz halegelmesi.
 
B.KEFALETE İLİŞKİN KOŞULLAR VE TAZMİNAT
 
B.1- Beher Kefalet Senedinin Düzenlenmesinden Önce Tarafların Hak ve
Yükümlülükleri
 
Sigortacının kefil olması aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.
Sigorta ettirenin doğrudan kefalete ilişkin yükümlülükleri dolaylı kefalet için degeçerlidir. Bu kapsamda, sigorta ettiren;
 
a) En son yıla ait hesap özetleri ile varsa bağımsız denetim raporunu, derhal,sigortacıya sunmakla ve sigortacının talebi üzerine, konuya ilişkin gerekli açıklamalarıyapmakla yükümlüdür. Ancak, yıllık hesap özetleri öngörülen tarihte tamamlanmaz ise,sigorta ettiren, talep üzerine, bir ön bilanço ile gelir tablosu sunmakla yükümlüdür. Önbilanço ile gelir tablosunun sunulması, sigorta ettirenin yıllık hesap özetini sunmayükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
b) Nakdi veya gayrinakdi kredi ilişkilerini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 
c) Sigortacıya bildirmeksizin üçüncü şahıslara aktifleri üzerinde teminat (ipotek, rehin,mülkiyetinteminat olarak (inançlı) nakli, taşınmaz yükümü vb.) vermemekle yükümlüdür.
 
ç) Teminat verilmesi kararını etkileyebilecek önemli ölçüdeki değişikliklerisigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 
Sigortacı;
 
a) Borçlunun faaliyetleriyle ilgili gelişmeler, stratejik değişiklikler ve borçlunun kredideğerliliği açısından önemli bulduğu konularla ilgili detaylı bilgi talep edebilir.
 
b) Borçlu için bir genel kefalet limiti tahsis etmiş olsa dahi, borçlunun ilettiği müstakilkefalet teminatı taleplerini gerekçe göstererek geri çevirebilir.
 
c) Borçlunun kredi değerliliğine yönelik olarak yaptığı değerlendirme neticesinde,yeni bir kefaletin verilmesi için ya da kredi değerliliğinin önemli ölçüde bozulmasıdurumunda, mevcut kefaletin devam ettirilmesi için, borçludan bir güvence isteyebilir.
 
ç) Kendisine sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde, kefil olmayabilir.
 
B.2- Kefalet Senedinin Düzenlenmesinden Sonra Tarafların Hak ve
Yükümlülükleri
 
Kefalet senedinin düzenlenmesi, iptal edilmesi ve kefalet şartlarında değişiklikyapılması hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
 
B.1. maddesinde yer alan yükümlülüklere ilaveten sigorta ettiren;
 
a) İletişimde veya talimatların yerine getirilmesinde gecikme yaşanması yahut ihmalolması nedeniyle zararın meydana gelmesinin muhtemel olduğu hallerde sigortacıyıbilgilendirmekle yükümlüdür.
 
b) Sözleşme şartlarının kendisi tarafından belirlenmemiş olduğu hallerde, düzenlenenkefalet senedinin içeriğini kabul eder.
 
c) Sigortacının asıl kefilden dolaylı kefalet elde edilmesi için üstlendiği borçla ilgiliolarak asıl kefile karşı sorumludur.
 
ç) Lehdarın, düzenlenen kefalet senedine ilişkin hususlar kapsamında sigortacıyabilgi vermesini kabul eder.
 
Sigortacı;
 
a) Doğrudan kendisinin kefil olmadığı ve borçluya kefalet senedi düzenlemesiamacıyla başka bir sigorta şirketini veya bankayı veya finans kurumunu veya kredi garantikuruluşlarını (asıl kefil) görevlendirdiği (dolaylı kefalet) hallerde, asıl kefilin seçimindegerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Sigortacı, sigorta ettirenin talimatlarına uyduğutakdirde, bu fıkrada öngörülen yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmiş sayılır.
 
b) Sigorta ettiren için bir kefalet hesabı tutar ve bu hesaba, kefalet senedinindüzenlendiği tarih itibariyle doğrudan kefaletleri, asıl kefile başvuru yazısının gönderildiğitarih itibariyle de dolaylı kefaletleri dâhil eder.
 
c) Doğrudan kefaletleri, Türk Kanunlarına tabi olması ve kefalet senedinin sona ermetarihine kadar tazminat talebinde bulunulmamış olması kaydıyla hesaptan siler.
 
ç) Yukarıda bahsedilenler dışında kalan doğrudan kefaletleri ise, aksi belirtilmedikçe,kefalet senetleri kayıtsız şartsız kendisine iade edildikten sonra hesaptan siler.
Sigortacı,yargısal ihtilaflar nedeniyle lehdarın iade etmediği kefaletleri, lehdardan açık birsorumluluktan ibra beyanı alınması kaydıyla hesaptan siler.
 
d) Asıl kefilin, sigortacıyı sorumluluktan kayıtsız şartsız ibra etmiş olması kaydıyladolaylı kefaletleri hesaptan siler.
 
e) Kefalet miktarının azaltılması veya süresinden önce iade edilmesi halinde, fazlaödenen primi, sigorta ettirene geri öder.
 
f) Üçüncü şahıslara ödenmesi gereken ücretler ile posta ve noter masrafları gibi ilavegiderleri sigorta ettirenden talep edebilir.
 
B.3- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hak ve Yükümlülükler
 
Sigorta ettiren;
 
a) Borcunu sigortalı değilmişçesine ifa etmek için gerekeni yapar.
 
b) Borcun ifa edilmemesi ve kefaletin devreye girmesi halinde, kefaletin parayaçevrilmesi talebinin sebebine, miktarına veya bakiyesine ilişkin sigortacıya karşı herhangi birsavunma ya da itirazda bulunamaz. Sigorta ettiren, ayrıca, kefalet senedi düzenlenmesinintemelini oluşturan, sigorta ettiren ve lehdar arasında kabul edilen, “kontrgaranti verilmesi”anlaşmalarının yerine getirilmemesi sebebiyle ileri sürebileceği savunmalardan da vazgeçmişsayılır.
 
c) Mahkeme yoluyla bir ödeme talebinin gelmesi halinde, ihtilafa konu tutar vemaliyet iştirakine karşılık gelen tutar kadar teminatı sigortacıya talep üzerine sunar.
 
Sigortacı;
 
a) Lehdar tarafından yapılan tazminat talebini sigorta ettirene bildirip gerekli önlemlerialmasını isteyebileceği gibi sigorta ettirenin yanıtı beklemeksizin ödemeyi de yapabilir.
 
b) Tazminat talebini değerlendirdikten sonra sigorta ettirenin onayını almadan lehdaraödeme yapabilir.
 
c) B.2. maddesi uyarınca hesaptan silinmiş doğrudan kefaletlerin paraya çevrilmesinintalep edilmesi durumunda, sigorta ettiren kendisine yetki vermişse veya kendi aleyhine icraedilebilir bir yargı kararı verilmişse ödeme yapar.
 
ç) Ödediği tüm tazminat, yasal ve idari masraflar ile ek maliyetleri sigorta ettirendentalep eder.
 
B.4- Tazminat Tutarı
 
Sigortacının, sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminat tutarı, poliçede belirtilenazami tazminat tutarı ile sınırlıdır.
 
B.5- Halefiyet
 
Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken lehdarın yerine geçer ve lehdarınborçluya karşı olan haklarına halef olur.
 
B.6- Rücu
 
Sigorta ettiren, sigortacının ödediği tazminat tutarını tamamen veya kısmen geri almakiçin yararlanabileceği diğer talep imkânlarından bağımsız olarak, düzenlemiş olduğu kefaletsenedi ile ilgili ödediği tutarı, masraflar ve kanuni temerrüt faizinden yüksek olmamakkaydıyla sigortacı ve sigorta ettirenin yapacakları sözleşmede anlaşacakları temerrüt faizi ilebirlikte sigortacıya geri öder.
 
Sigorta ettiren, döviz cinsinden kefalet senedi düzenlenmiş olması durumunda,sigortacının tercihine göre, belirlenmiş olan döviz kuru cinsinden veya kefaletin, sigortacıtarafından belirlenecek Türk Lirası karşılığını öder.
 
Sigorta ettiren, sigortacıya karşı sahip olduğu alacakları, ancak bu alacaklarçekişmesiz veya yasal olarak kesinleşmişse, sigortacının rücu yoluyla talep ettiği tutarlar iletakas edebilir.
 
B.7- Ek Güvence İstenilmesi
 
Sigortacının talebi üzerine, sigorta ettiren;
 
a) Sigorta sözleşmesinin sona ermesinden sonra, düzenlemiş olduğu kefalet senedi ileilgili sigortacıyı sorumlu tutmamakla ve kefaletlerin hesaptan kayıtsız şartsız silinmesinekadar nakit güvence veya sigortacı tarafından kabul edilebilecek başka bir güvence sunmakla,
 
b) A.5. maddesinde sayılan haller söz konusu ise, sigorta sözleşmesi sona erdirilmesedahi, nakit güvence veya uygun görülecek başka bir güvence sunmakla,
 
c) Güvence talebinin alındığı tarihten, güvencenin fiilen sunulduğu veya mevcut bütünkefaletlerin tasfiye edildiği tarihe kadar olan dönem için ilave prim ödemekle, yükümlüdür.
 
C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
C.1– Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
 
Sigorta primi, kefalet tutarı göz önünde bulundurularak, kefaletin hesaba dâhil edildiğitarihten hesaptan silinmesine kadar olan süre için hesaplanır. Prim ödeme koşulları poliçedebelirlenir. Ekonomik koşullarda önemli değişiklikler olursa, prim bu koşullara göre yenidengüncellenebilir.
 
Sigorta ettiren; sigorta primini ve faturalanan diğer masrafları poliçede kararlaştırılanşekil ve zamanda, öder.
 
Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleriuygulanır.
 
C.2- Sigorta Sözleşmesinde Değişiklik
 
Sigorta sözleşmesinde yapılan değişiklikler, düzenlenecek bir poliçe zeylindebelirtilmedikçe veya sigortacı tarafından yazılı olarak başka şekilde teyit edilmedikçeyürürlüğe girmez. Sözlü olarak yapılan anlaşmalar geçerli olmaz
 
C.3 –Tebliğ ve İhbarlar
 
Sigorta sözleşmesine ilişkin tüm irade beyanları ve bildirimler yazılı olarak yapılır.
Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesinearacılık eden acenteye yapılır.
 
Sigortacının bildirimleri de, sigortalının bildirilen son adresine noter eliyle ya dataahhütlü mektupla yapılır. Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup ya da telgraflayapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. Güvenli elektronik imza kullanılarakelektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığıkanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.
 
C.4- Mesleki Faaliyetin Sona Ermesi
 
Sigorta sözleşmesinde tanımlanan mesleki faaliyetin sona ermesi durumunda, sigortasözleşmesi, o ana kadar doğmuş hak ve borçlar ile sigortacı tarafından verilmiş kefaletlereilişkin yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla, mesleki faaliyetin sona erme tarihinden itibarensona erer.
 
C.5- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
 
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla,
lehdara ve sigorta ettirene sigortalıya ilişkin öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklıtutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.
 
C.6- Yetkili Mahkeme
 
Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, Türk Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
 
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacakdavalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılıkyapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki, sigortalı aleyhine açılacak davalarda isedavalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
 
Sigorta sözleşmesinin yorumlanması ve uygulanmasında seçilecek hukuk sözleşmedebelirlenir.
 
C.7- Özel Şartlar
 
Taraflar, poliçede işin niteliğine uygun olarak özel şartlar kararlaştırabilir.
 
EK- 1:
 
KEFALET SİGORTASI KAMU İHALE TEMİNATI KLOZU
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ileilgili mevzuata göre kamu ihalelerinde, ekte yer alan kefalet senetlerinden niteliğine göreihaleyi düzenleyen kuruma hitaben düzenlenecektir. Kefalet senetlerinin şarta bağlıverilebileceğine ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, Kefalet Sigortası Genel Şartları ekliteminatlar için uygulama kabiliyetini haizdir.
 
 
 
EKLER:
 
1) Geçici Kefalet Senedi
2) Kesin Kefalet Senedi
3) Avans Kefalet Senedi
4) Kesin Hesap Kefalet Senedi
5) Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi
 
GEÇİCİ KEFALET SENEDİ
[Muhatap İdarenin Adı]
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
 
İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklininadı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerinegetirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın
tutarı]……….1[sigorta şirketinin adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihaledokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortayaçıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın veadı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet vekanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhalve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödemetarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigorta şirketininadı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin adı ] adve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu kefalet senedi …../…../…. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimizegeçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüzolacaktır.
[sigorta şirketinin adı]
[varsa sigorta acentesinin adı]
[sigorta] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
 
NOT: 1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek kefalet senetlerinde,
kontrgarantiyi veren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife
esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek kefalet senetlerinde Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. Riskin
reasürans çerçevesinde devredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin
tazmini halinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek,
ancak, kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden
tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinin tazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
-------------------------------------------------------------
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari şartnamede belirtilen geçici kefalet senedi geçerlilik tarihinden önceki bir tarih
olmamak üzere teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.
 
KESİN KEFALET SENEDİ
 
[Muhatap İdarenin Adı]
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
 
İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicininadı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanıve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı[kesin teminatın tutarı]………..1 [sigorta şirketinin adı] garanti ettiğinden, yüklenici;taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veyatamamen yerine getirmediği taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
[yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bununakıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebinizüzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödemetarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigorta şirketinin adı]imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin adı] ad vehesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu kefalet senedi _ _/_ _/_ _ _ _2 tarihine kadar geçerliolup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebindebulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
[sigorta şirketinin adı]
[varsa sigorta acentesinin adı]
[sigorta şirketi] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
 
NOT: 1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek senetlerde,
kontrgarantiyi veren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas
para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir. Riskin reasürans
çerçevesinde devredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin
tazmini halinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek,
ancak, kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden
tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinin tazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
-------------------------------------------------------------
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih dikkate alınarak
idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANS KEFALET SENEDİ
[Muhatap İdarenin Adı]
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
 
İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicininadı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanıve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu avans teminat tutarı[avans teminat tutarı]……….1[sigorta şirketinin adı] garanti ettiğinden, bu avansın her nesebep ve suretle olursa olsun geri alınmasının gerekmesi halinde,
 
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçenile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanunisonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal vegecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçengünlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigorta şirketinin adı]’nın imza atmayayetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin adı] ad ve hesabına taahhüt vebeyan ederiz.
 
Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu kefalet senedi
…../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
 
[sigorta şirketinin adı]
[sigorta acentesinin adı]
[sigorta] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
 
NOT: 1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek senetlerde,
kontrgarantiyi veren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas
para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir. Riskin reasürans
çerçevesinde devredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin
tazmini halinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek,
ancak, kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden
tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinin tazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
-------------------------------------------------------------
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2Bu tarih, mahsup süreleri göz önünde bulundurularak idarece belirlenmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
Tarih: _ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
 
 
 
KESİN HESAP KEFALET SENEDİ
[Muhatap İdarenin Adı]
 
İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı vesoyadı/ticaret unvanı]’nin, işe ait sözleşmenin “işin devamı sırasında kesin hesapların yapılması”başlıklı maddesi gereği, kesin hesabı yapılıp idareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’ine denkgelen ve kesin hesaptan önce ………. nolu hakediş ile yükleniciye ödenen …[teminattutarı]………1’sının ödenmesini ………. [sigorta şirketinin adı] garanti ettiğinden, ilk yazılı talebinizüzerine;
 
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ileidareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkatealınmaksızın, ödenmesini garanti ettiğimiz tutarı geçmemek kaydı ile yazılı talebinizde belirtilen tutarıderhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçengünlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigorta şirketinin adı]’nın imza atmaya yetkilitemsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
 
Bu kefalet senedi …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
 
[sigorta şirketinin adı]
[sigorta acentesinin adı]
[sigorta] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
 
NOT: 1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek senetlerde,
kontrgarantiyi veren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas
para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir. Riskin reasürans
çerçevesinde devredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin
tazmini halinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek,
ancak, kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden
tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinin tazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
-------------------------------------------------------------
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2 Bu tarih, kesin hakediş raporunun tahmini düzenlenme tarihi göz önünde bulundurularak idarece belirlenecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Tarih:_ _/_ _/_ _ _ _
Mektup No:.......................
GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI KEFALET SENEDİ
 
[Muhatap İdarenin Adı]
 
İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı vesoyadı/ticaret unvanı]’nin, işe ait sözleşmenin “geçici kabul noksanları” başlıklı maddesi gereği,
geçici kabul noksanları için …….nolu hakedişin % 3’üne denk gelen ve geçici kabul onayından önceyükleniciye ödenen ……[teminat tutarı]……1’sının ödenmesini …….. [sigorta şirketinin adı]…garanti ettiğinden, ilk yazılı talebiniz üzerine;
 
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ileidareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkatealınmaksızın, ödenmesini garanti ettiğimiz tutarı geçmemek kaydı ile yazılı talebinizde belirtilen tutarıderhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçengünlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigorta şirketinin adı]’nın imza atmaya yetkilitemsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
 
Bu kefalet senedi …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
 
[sigorta şirketinin adı]
[sigorta acentesinin adı]
[sigorta] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
 
NOT: 1-a)Yabancı bankaların, sigorta şirketlerinin veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek senetlerde,
kontrgarantiyi veren yabancı banka, sigorta şirketi veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas
para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir. Riskin reasürans
çerçevesinde devredilmesi halinde ise bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, kefalet senetlerini tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Kefalet senedinin Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, kefalet senedinin sonuna “İşbu kefalet senedinin
tazmini halinde; senet tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek,
ancak, kefalet senedi yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden
tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu kefalet senedinin tazmini halinde; senet tutarı tazmin tarihinde geçerli
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
-------------------------------------------------------------
1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2 Bu tarih, kesin hakediş raporunun tahmini düzenlenme tarihi göz önünde bulundurularak idarece belirlenecektir.
 

Çözüm Ortaklarımız

Sektörde 25. Yılımızı Sizlerle Birlikte Kutlamaktan Gurur Duyuyoruz

HIZLI TEKLİF AL
X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?