Tarım ve Hayvan Sigortaları

Yazı Boyutu

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

(1) Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan parsellerde (açık alan) yetiştirilen bitkisel ürünlerde ve/veya meyve ağaçları, çay ve asmaların kendileri ile fidanlarında, süs bitkisi fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemlerinde; doğrudan neden olacağı maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alır.

(2) Bitkisel ürün sigortası ile ağaç ve fidanların kendileri için yapılan sigorta birbirinden ayrı olarak değerlendirilir.

(3) Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

(4) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.


A.2. Teminat Kapsamında Olan Haller ve Teminatların Tanımı

A.2.1. Teminat Kapsamında Olan Haller

(1) Bu sigorta ile, 

a) Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı,

b) Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı teminat kapsamına alınmaktadır.

(2) İsteğe bağlı olarak,


a) Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı,

b) Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri, destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde neden olduğu zararlar,

c) Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,

ç) Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı,


d) Dolu,  fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa,  buğday,  çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı,

e) Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı,

f) Yağ gülünde don teminatı,

      teminat kapsamına alınabilmektedir.

(3) İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına sunulamaz.

(4) Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları, çay ve asmaların kendileri ile fidanlarında, süs bitkisi fidanlarında; dolu,  fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar(*) üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilir.

(*) Tam hasar; teminat altındaki riskler nedeniyle meyve ağaçları, çay ve asmaların kendilerinde 3 yıllık verimin tamamen kaybına; meyve ağaçlarının, çayın, asmaların ve süs bitkilerinin fidanlarında ise fidan özelliklerini kaybetmelerine yol açan zararları ifade eder.

A.2.2.Teminatların Tanımı

(1) Bu sigorta ile verilen teminatların tanımı aşağıda belirtilmiştir.


a) Deprem Teminatı; deprem ve yanardağ püskürmesinin, doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle meydana gelen zararları,

b) Dolu Teminatı;  dolu tanelerinin doğrudan çarpma etkisiyle sigortalı üründe neden olduğu zararları,

c) Dolu Ağırlığı Teminatı; dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri üzerinde biriken dolunun, gerek ağırlığı, gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle ürünlerde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında meydana gelen zararları,

ç) Dolu Kalite Kaybı Teminatı; dolu tanelerinin doğrudan veya çarpma etkisiyle yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklerde meydana gelen kalite kaybı zararlarını,

d) Don Teminatı; hava sıcaklığının 0°C’nin altındaki derecelere düşmesi nedeniyle, doğrudan, yaş meyve miktarında meydana gelen miktar kaybı zararını,

e) Fırtına Teminatı; yağmur, kar ve dolu ile beraber olsun veya olmasın; münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte ve hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar) etkisiyle veya fırtına sırasında, rüzgârın devirdiği, sürüklediği veya attığı şeylerin çarpma etkisiyle meydana gelen zararları,(*)

f) Heyelan Teminatı; zemini kayalardan, yapay dolgu malzemesinden, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, yerçekimi, eğim, aşırı yağış, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisi altında, yerlerinden koparak aşağı ve dışa doğru hareketinin etkisiyle meydana gelen zararları,

g) Hortum Teminatı; dar bir alanda ani basınç değişikliği ile girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgârın etkisiyle meydana gelen zararları,

ğ) Kar Ağırlığı Teminatı; kar yağışından sonra meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanları üzerinde biriken karın gerek ağırlığı gerekse kayması veya düşmesi nedeniyle meydana gelen zararları,

h) Sel ve Su Baskını Teminatı; çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda oluşan ani su akıntılarının etkisiyle vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların, büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ve aşırı yağışlar nedeniyle eğimli arazilerde meydana gelen şiddetli yüzey akışları sonucunda ve bu yüzey akışlarının arazinin alt kısmında birikmesi sonucunda meydana gelen zararlar ile taban suyu yükselmesiyle ilgili olmayan, toprağın infiltrasyon (geçirgenlik) kapasitesinin üzerindeki yağış miktarı ile toprakta su birikmesi sonucunda meydana gelen kök boğulmaları nedeniyle sigortalı parselde hasat edilmemiş ürünlerde oluşan zararları.

ı) Taşıt Çarpması Teminatı; kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemlerinde meydana gelen zararları,

i) Yağmur Teminatı; kiraz ve üzüm ürünlerinde meyve olgunlaşma ve hasat döneminde yağmurun etkisiyle meyve etinin hacim olarak hızlı genişlemesi, dış kabuğun bu gelişmeye karşı kendini adapte edememesi sonucunda meydana gelen çatlama zararları,  taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde meydana gelen kalite kaybı zararları, kurutmalık amaçlı üretilen incirde ise olgunlaşma ve buruklaşmadan hasada kadar olan dönemde meyve kabuğunda lekeler, meyvede akmalar, fiziksel bozukluklar şeklinde ortaya çıkan miktar ve kalite kaybı zararları,

j) Yangın Teminatı; yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle meydana gelen zararları,

ifade eder.

(2) Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, gerçekleşen riskin ürün üzerindeki etkisinin belirlenmesinde Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporları esas alınır.

(*) Fırtına hasarının tespitinde sahada fırtınaya ilişkin emareler dikkate alınır.


A.3. Teminatın Kapsamı ve Sigorta Bedeli

A.3.1. Teminatın Kapsamı

(1) Bitkilerin teminat kapsamında olan kısımları, aşağıda belirtilmiştir.


a) Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu bitkilerde, dane.

b) Lifli bitkilerde, lif.

c) Pamukta, kütlü pamuk.

ç) Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde.

d) Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök ve yumru.

e) Ana ürünü çiçek olan bitkilerde çiçek.

f) Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak.

g) Tohum için üretilen bitkilerde, ürünün tohumluk elde etmek amacıyla hasat edilen kısmı.

ğ) Meyvesi yenen bitkilerde, meyve.

h) Kesme çiçeklerde, bitkinin kendisi.

ı) Yem bitkilerinde, tüm yeşil aksam.

i) Fidelerde, bitkinin kendisi.

j) Süs bitkilerinde soğan, rizom ve tohumdan üretilen fide.

k) Meyve bahçeleri ve bağlarda, dolu ağı ve örtü sistemleri (örtü, direkler, teller, ankraj sistemi) ile destek (telli terbiye) sistemleri.

l) Arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında sap unsuru.

m) Meyve, çay ve asmaların kendileri ile fidanları ve süs bitkisi fidanları.

n) Salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yaprakları.

A.3.2. Sigorta Bedeli

(1) Sigorta bedeli, ürünün ekili/dikili bulunduğu arazideki, toplam ürün miktarı/verimi ve birim fiyatı dikkate alınarak hesaplanan tutardır.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı ürün miktarını/verimini ve birim fiyatını; normal iklim, bakım ve piyasa koşullarında beklenen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenen azami ve asgari sınırlar içinde beyan eder.

(3) İsteğe bağlı sigortalanan sap unsuru, dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri, meyve ağaçları, çay, asma yaprağı ve asmaların kendileri ile fidanları için sigorta bedeli tarife ve talimatlarda yer alan esaslar çerçevesinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir.


A.4. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıda belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.

a) Hasatları yapılarak bağ, bahçe ve tarlada bırakılmış veya kaldırılmış ürünlerde meydana gelen hasarlar.

b) Her ne suretle olursa olsun, poliçenin vadesi dolmamış olsa dahi hasat gecikmesi sonucunda, üründe meydana gelen hasarlar.


c) Dolu dışındaki yağışların ürünlere doğrudan verdiği zararlar.

ç) Sigorta ettirenin/sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar.

d) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).

e) Kamu otoritesi tarafından, sigorta konusu yer ve ürünler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle, meydana gelen bütün hasar ve kayıplar.

f) Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar.

g) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar.

ğ) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

h) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar.

ı) Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesinden dolayı, sigorta dönemini takip eden yıllarda meydana gelen zararlar. 

i) Hava sıcaklığı 0°C’nin altına düşmediği halde, hava sıcaklığındaki ani değişiklikler nedeniyle üründe meydana gelen renk bozuklukları ve değer eksilmeleri.

j) Dolu dışındaki risklerin ürünlerin kalitesine verdiği zararlar.

k) Fırtına ve deprem nedeniyle, denizin kabarması sonucunda, ürünlerde meydana gelen zararlar.

l) Yağışların etkisiyle sel ve su baskınına yol açabilecek göl, nehir, çay, dere ve kanallar taşmadığı halde taban suyu seviyesinin yükselmesi sonucunda, sigortalı parseldeki ürünlerde meydana gelen zararlar.

m) Su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan engeller ile göl, nehir, çay, dere ve kanallar arasında kalan arazilerdeki ürünlerde meydana gelen zararlar.

n) Su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan nehir yatakları, seddeler ve su kanalları gibi tahrip olmuş olan alt yapı tesislerinin ıslah edilmemesi nedeniyle, sel ve su baskının ürünlerde neden olduğu zararlar

 • o) Poliçede belirtilen ürün ve çeşit ile arazide tespit edilen ürün ve çeşidin farklı olması durumunda meydana gelen zararlar.
 • ö) Teminat kapsamındaki bir risk gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin üründe kültürel işlemlerin eksikliği nedeniyle meydana gelen verim kaybı.
 • p) Hastalık ve zararlılar ile yaban hayvanlarının neden olduğu kayıplar (yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere, fidanlara ve çileğe verdiği zararlar hariç)
 • r) Sadece meyve ağacı / asma üzerini örten kısmi sistemler ve asmalarda çardak sistemi ile aktif halde olmayan sistemler.
 • s) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, sigortalının hasar sonrası gerekli bakım ve yetiştirme koşullarını yerine getirmemiş olması nedeni ile ortaya çıkan dolaylı zararlar.
 • ş) Teminatın başlamasını tarif eden fenolojik evrelerden ve poliçe başlangıç tarihinden önce oluşan hasarlar.
 • t) Yağışların kiraz ve üzüm ürünleri için olgunlaşma dönemi (ben düşme ile hasat dönemi) dışında ürüne verdiği zararlar ile yağış etkisi olmaksızın hastalıklar, zararlılar ve fiziksel etmenlerden kaynaklanan çatlama zararları,
 • u) Asma yaprağı üretiminin amaçlanmadığı yapraklarda meydana gelen zararlar.
 • ü) Poliçede beyan edilen ada parselin dışında hasar tespiti yaptırılan zararlar.
 • v) Hasadın geç yapılmasının, bitki fizyolojisine yapacağı olumsuz etki sonucunda ürünlerde meydana gelen zararlar,
 • y) Taze ve kurutmalık incir ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemi dışında meydana gelen miktar ve kalite kayıpları, yağış ve diğer çeşitli nedenlerle meydana gelen çatlama zararları,
 • z) Teminat kapsamındaki riskler dışında herhangi bir nedenle meydana gelen yatma zararları.
 • aa)   Teminat kapsamındaki riskler dışında beslenme ve döllenme fizyolojisindeki eksiklikler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • bb)  Açık alanda dikili olmayan süs bitkisi fidanları.

 

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

(1) Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra; sigorta ettirenin/sigortalının, belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

(3) Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.


A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Tarım Sigortaları Havuzunun yetkilendirdiği sigorta şirketi/acente, sigorta ettiren/sigortalı tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğunu ÇKS kayıtları ile teyit ederek, başvuruyu kabul eder ve poliçeyi düzenler.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı beyanı ile ÇKS bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe ÇKS’ deki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

(3) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü durumlarda sigortalanacak parselin risk incelemesini yapabilir. Bu incelemenin sonuçları çerçevesinde, sigortalanması uygun görülmeyen risklere karşı teminat verilmemesini kararlaştırabilir.

(4) Aynı parselde yetiştirilen ve ÇKS’ de ayrı ayrı kaydettirilmiş her bir ürün türü veya çeşidi için ayrı ayrı poliçe düzenlenir.

(5) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta başvurularını, aksi kararlaştırılmadıkça; ürünlere, risklere ve coğrafi bölgelere göre belirlenmiş olan tarihlerden önce yapar.


A.7. Bağ ve Meyve Bahçelerinde Kurulan Dolu Ağı ve Örtü Sistemlerinin Risk İnceleme - Değerlendirme Esasları

(1) Bağ ve meyve bahçelerinde dolu ağı ve örtü sistemlerinin sigortaya kabulünden önce risk incelemesi yapılır. Risk incelemesinde, aşağıdaki esaslar dikkate alınır.


a) Sistemin yaşı.

b) Dolu ağı ve örtü malzemesi ile ana direkler ve ara direklerin yeterlilik durumu.

c) Direklerin kendi aralarındaki ve örtü malzemesi ile olan bağlantılarında kullanılan tutturucu elemanların görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilecek tipte ve durumda olması.

ç) Örtü malzemesinin işlevini yitirmesine yol açacak deformasyonlar.

d) Ankraj sisteminin varlığı ve yeterliliği.
 

A.8. Sigorta Sözleşmesinin Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta sözleşmesi; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

(2) Poliçe bitiş tarihi, sigortalı/sigorta ettirenin poliçe tanzimi sırasında, sistemde belirlenen limitler dâhilinde, beyan ettiği ürün hasat tarihidir.

(3) Teminat kapsamındaki risk nedeniyle, meydana gelen miktar ve kalite kayıpları, poliçede belirtilmiş olan sigorta dönemi ile sınırlıdır. Takip eden yıllardaki zarar etkisi, teminat kapsamı dışındadır.


A.9. Sigorta Teminatının Başlangıcı ve Sonu

A.9.1. Sigorta Teminatının Başlangıcı

(1) Sigorta teminatı; poliçe düzenleme tarihinden, risk incelemesi sonucu düzenlenen poliçelerde ise risk inceleme tarihinden itibaren en erken 7 gün sonra olmak üzere, bu maddede belirtilen bitki gelişme evresinde başlar.

(2) Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan (***) ile sel ve su baskını riskleri için teminat; 


a) Tarla ve bahçede yetiştirilmek amacıyla, ekilmiş ürünlerde, bitkinin yeşermesi ve filizlenmesinden (*),

b) Üzüm ve kivi asmalarında tomurcuk gözlerin uyanmasından(*),

c) Muz bitkisinde, çiçek doğumunun başlamasından(*),

ç) Çilekte, bitkinin kol atmasından(*),

d) Fındık ürününde, bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşturmaya ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladıktan(*),

e) Antepfıstığında dişi çiçeklerde göz patlamasından(*),

f) Kestanede dişi çiçeklerin gözle görülebilir hale gelmesinden(*),

g) Cevizde yıllık sürgünlerdeki ilk yaprakçıkların oluşmasından(*),

ğ) Trabzonhurmasında yapraklanmadan sonra çiçek taslaklarının ortaya çıkmasından(*),

h) İncirde ilk meyve taslağı doğuşlarının görülmesinden(*),

ı) Dutta meyve taslaklarının oluşmasından(*),

i) Armut, ayva ve elma ürününde pembe/beyaz tomurcuk döneminden(****), 

j) Diğer meyve ağaçlarında (erik, hünnap, kayısı, kiraz, şeftali, nektarin, vişne, zeytin, muşmula, yenidünya, badem, nar, altıntop, kamkat, limon, mandalina, portakal, avokado, ahududu, böğürtlen, yabanmersini,  gojiberi vb.), bahçenin fenolojik olarak, ilk çiçeklenme evresine(**) girmesinden,

k) Yağgülünde sürgünlerde ilk yaprakların oluşmaya başlamasından(*),

l) Fidelerde, bitkinin tutmasından(*),

m) Meyve ve bağ fidanlarında fidanın tutmasından(*),

n) Çayda ilk sürgün filizlerinin görülmesinden(*)

o) Çamfıstığında kozalaklarda ilk çiçeklenme başlamasından(**),

ö) Sumakta çiçek salkım taslaklarının görülmesinden (*)

sonra başlar.

p) Salamuralık asma yaprağında teminat asma yapraklarının salamuralık vasfa ulaştığı zaman başlar, yaprakların salamuralık özelliğini kaybettiği dönemde sona erer. Bu dönemler lokasyonlara göre aşağıdaki gibi tanımlanır. (Asma yaprağında salamuralık yaprak üretiminin gerçekleştiği sürgünlerin oluşmasından sonra başlar.)(*)

Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Osmaniye İlleri: 01 Nisan-01 Haziran

Diğer İller: 01 Mayıs-01 Temmuz

(3) Don riski için teminat;


a) Üzüm ve kivi asmalarında, tomurcuk gözlerin uyanmasından(*),

b) Muz bitkisinde, çiçek doğumunun başlamasından(*),

c) Fındık ürününde, bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşturmaya ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladıktan (*),

ç) Antepfıstığında dişi çiçeklerde göz patlaması evresinden(*),

d) Kestanede dişi çiçeklerin gözle görülebilir hale gelmesinden(*),

e) Cevizde yıllık sürgünlerdeki ilk yaprakçıkların oluşmasından(*),

f) Trabzonhurmasında yapraklanmadan sonra çiçek taslaklarının ortaya çıkmasından(*),

g) İncirde ilk meyve taslağı doğuşlarının görülmesinden(*),

ğ) Dutta meyve taslaklarının oluşmasından(*),

h) Elma, armut ve ayva ürünlerinde pembe/beyaz tomurcuk döneminden (****),

ı) Yağgülünde sürgünlerde ilk yaprakların oluşmaya başlamasından,(*)

i) Diğer meyve ağaçlarında (erik, hünnap, kayısı, kiraz, şeftali, nektarin, vişne, zeytin, muşmula, yenidünya, badem, nar, altıntop, kamkat,  limon, mandalina, portakal, avokado, ahududu, böğürtlen, yabanmersini, gojiberi vb.) bahçenin fenolojik olarak, ilk çiçeklenme evresine(**) girmesinden,

j) Sumakta çiçek salkım taslaklarının görülmesinden(*)

sonra başlar.

(4) Sigortalı bahçede, ilk çiçeklenme ve elma, armut ve ayva ürünlerinde pembe/beyaz tomurcuk evresindeki ağaç/bitki sayısının, toplam ağaç/bitki sayısına oranının % 90’ını aşması halinde, (farklı çeşitlerden oluşmuş olsa bile) don teminatının başladığına hükmedilir.

(5) Bahçe içindeki ağaçlarda, fenolojik evrelerin gerçekleştiği tarihler bakımından farklılık arz eden çeşitlerin olması halinde, yukarıdaki durum poliçede yazılı olan çeşit bazında değerlendirilir.

(6) Yağmur riski için teminat; kiraz, üzüm ve incir ürünlerinde ben düşme döneminde başlar.

(7) Yaban domuzu riski için teminat;


a) Tarla ürünleri, sebze ve çilekte, bitkinin yeşermesi ve filizlenmesinden,

b) Meyve, bağ, süs bitkisi ve çay fidanlarında, fidanın tutmasından,

sonra başlar.

(8) Dolu ağı ve örtü sistemleri için teminat; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, dolu ağırlığı ile sel ve su baskınının dolu ağı ve örtü sistemlerine verdiği zararlar için; yapılacak risk incelemesinin veya talebin onaylanması ile başlar, poliçenin bitiş tarihinde biter.

(9) Destek (telli terbiye) sistemleri için teminat; poliçe başlangıcı ile başlar ve poliçenin bitiş tarihinde biter.

(10) Meyve ağaçları, çay ve asmaların kendileri ile fidanları ve süs bitkisi fidanları için teminat; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması riskleri için poliçede belirtilen tarihte başlar. Poliçe süresi 1 yıldır.

(*) Teminat başlangıcı, sözü edilen fenolojik evrelerin, parselin %90’ında %20 oranında gerçekleştiği zamandır.

(**) İlk çiçeklenme evresi,  bir ağaçtaki çiçeklerin %5’inin açtığı zamandır.

(***) Meyvelerde heyelan teminatı, poliçe başlangıç tarihinden itibaren başlar.

(****) Elma, armut ve ayva ürünlerinde pembe/beyaz tomurcuk evresi; ağaçlardaki tomurcukların %20’sinin  pembe/beyaz olduğu zamandır.

A.9.2.  Teminatların Sonu

(1) Sigorta teminatı; her hal ve koşulda, poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona ermek kaydıyla, poliçe bitiş tarihinden önce:


a) Ürünün tam hasara uğraması,

b) Ürünün tamamının hasat edilmesi,

c) Sözleşmenin feshedilmesi

hallerinde sona erer.

(2) Kurutmalık incirde yağmur riski için teminat, olgunlaşarak yere düşen buruk olarak tanımlanan meyvelerin en geç 3 gün içinde yerden toplanması şartı ile sona erer.


B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin/Sigortalının ve Acentenin Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı kayba uğramamak için hasar ihbarını, sigorta şirketi ya da acentesi aracılığıyla, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren teknik olarak hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılmasını sağlayacak en kısa sürede Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmek zorundadır.

(2) Ancak; bu süre, rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşamaz. Poliçe bitiş tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra hasar ihbarı yapılamaz.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları acentesi aracılığıyla, Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.


a) Adı, soyadı ve adresi,

b) T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası,

c) Rizikonun gerçekleştiği gün ve saat,

ç) Hasar nedeni,

d) Zarar gören ürünün cinsi, türü ve çeşidi,

e) Rizikonun gerçekleştiği arazinin ilçe, köy, mahalle ve mevkisi.

(4) Acente, kendisine yapılan hasar ihbarlarını, gecikmeksizin Tarım Sigortaları Havuzu Merkezine ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, doğabilecek maddi kayıplar, sigorta şirketi kanalıyla, sorumlusuna rücu edilerek tazmin edilir. 

(5) Sigorta ettiren/sigortalı, Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemekle, zarar miktarıyla, delilleri saptamakla, yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine vermekle yükümlüdür.

(6) Yangın ve taşıt çarpması hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı;


a) Rizikonun gerçekleşmesinden, zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine, gereken bakımı göstermek ve bu amaçla, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilen talimatlara uymakla,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzunun veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin, sigortalı bitkisel ürünler ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermekle,

c) Zarar, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından belirleninceye kadar, sigorta konusu hasarlı ürün üzerinde, hasarın saptanmasını güçleştirecek veya hasar miktarını artıracak nitelikte, herhangi bir değişiklik yapmamakla

yükümlüdür.

(2) Hasat edilebilecek hale gelmiş ürünlerde, hasar tespitinin yapılabilmesi için, Tarım Sigortaları Havuzunun veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin onayını almak kaydı ile hasarlı tarla, bağ ve bahçelerde zararı doğru tespit etmeye yardım edecek şekilde ve miktarda, uygun yerlerinden örnek kısımlar ve parçalar biçilmeksizin ve toplanmaksızın hasada devam edilebilir.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Riziko gerçekleştiğinde, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri, hasar tespiti yapmak, sigorta kapsamındaki maddi değerleri koruma altına almak ve zararı azaltmak amacıyla, makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan yere girebilirler. Tarım Sigortaları Havuzu, bu şekilde hareket etmekle, herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenmiş olmaz ve sözleşme hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz.

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılması esastır. İlgili mevzuat gereği hasar tespit işlemleri Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır. Sigorta edilmiş ürünlerde; teminat kapsamında meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

(2) Taraflar zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, sigortalı ikinci bir hasar tespiti yapılması için ilk tespit tarihinden en geç 7 gün içinde, Tarım Sigortaları Havuzundan yazılı olarak talepte bulunur. Tarım Sigortaları Havuzu, talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, 5 gün içinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperini atar.

(3) Hasar ihbarının asılsız yapıldığının belirlenmesi halinde, asılsız ihbar durumu, görevli eksperlerce tutanak ile kayıt altına alınır. Dosya bazında hesaplanan masraf tutarları sigorta şirketlerinden tahsil edilir. Asılsız ihbar halleri aşağıda belirtilmiştir.


a) Sigortalının/sigorta ettirenin ya da vekil tayin ettiği kişilerin risk analizi ya da hasar tespit işleminde, sigortalanacak ya da sigortalı alanı göstermemesi.

b) Sigortalı alanda ekili/dikili ürün bulunmaması.

c) Sigortalı alandaki ürünün hasar tespitinden önce hasat edilmiş olması.

ç) Sigortalının/sigorta ettirenin risk analizi ya da hasar ihbarından bilgisi olmaması.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Hasar tespitinde belirlenen ve tazminatın hesabında esas alınacak hasar oranı, eksik beyan durumları hariç olmak üzere, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından belirlenen gerçek verim, üzerinden hesaplanan sigorta bedeline uygulanır.

(2) Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez. Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır. Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet tutarı indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir. (3) Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiçbir zaman tam hasar halinde ödenecek tazminatı aşamaz.

(3) Tazminatın hesabı; muafiyet, varsa müşterek sigorta ve daha sonra sovtaj tutarları dikkate alınarak, tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

(4) Ödenecek en yüksek tazminat oranı tarife ve talimatlarda belirtilen oranla sınırlıdır.

(5) Bu sigortayı yaptıran üreticinin, aynı parseli için Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası da yaptırmış olması durumunda her iki poliçe için ödenecek toplam tazminat tutarı, sigorta bedeli yüksek olan poliçe ile sınırlıdır.
 

B.6. Erken Dönemde Gerçekleşen Hasarlarda Ekim / Dikim Masrafı

(1) Sigortalı ürünün tamamının veya bir kısmının, yeniden ekim/dikime imkân veren erken bir gelişme devresinde hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuz eksperi tarafından aynı ürünün yeniden ekim/dikimine karar verilmesi halinde, sigortalının hasar tarihine kadar hasar gören ürüne yapmış olduğu tespit edilen ekim/dikim ve bakım masrafları tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre ödenir. Yeniden; poliçede yazılı olan aynı ürünün ekim/dikimine karar verilirse poliçe aynı şartlarla devam eder.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, farklı bir ürünün yeniden ekim/dikimine karar verilmesi halinde, sigortalının hasar tarihine kadar hasar gören ürüne yapmış olduğu tespit edilen ekim/dikim ve bakım masrafları tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre ödenir.  Farklı bir ürün ekimi yapılması durumunda mevcut poliçenin vadesi sonlandırılır. Yeni ürün için ayrı bir poliçe düzenlenebilir.

(3) Poliçeye ait sigorta bedeli, yeniden ekim/dikim için ödenen tazminatın sigorta bedelinden mahsup edildikten sonra ortaya çıkan sigorta bedelidir.

(4) Aşağıda belirtilen haller, yeniden ekim/dikim kapsamı dışındadır.


a) Poliçede belirtilen miktarın üzerinde, ürün elde edileceğinin belirlenmesi.

b) Üretim yılı içinde, daha önce yeniden ekim/dikim ödemesi yapılmış olması.

c) Yeniden ekim/dikim koşullarının, elverişli olmadığının belirlenmesi.


B.7. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

(2) Rizikonun gerçekleşmesinin, sigortalı ürün üzerindeki sonuçlarının tespit edilebilmesi için ürünün fenolojik evre olarak hasat döneminin beklenmesi zorunludur. Tazminat, hasat tarihinden önce ödenmez. Ancak, ürünün tamamen hasarlanması halinde tazminat sigortacılık ilkeleri dahilinde poliçe bitiş tarihinden önce ödenir.

(3) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, alacaklı sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

(4) Sözleşme süresi içinde kısmi hasarların oluşması durumunda toplam tazminat tutarı, poliçe bitimi sonrası bir defada ödenir.

(5) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının sigortalı tarafından bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 

(6) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.


B.8. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, teminat kapsamındaki bazı risklerin gerçekleşmesine kasten sebep olur veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

(3) Sigortalı ürünün, sigorta teminat başlangıç tarihinden önce hasara uğradığı tespit edildiği takdirde, bu hasara ilişkin tazminat talebi reddedilir.


B.9. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı ürünün bütününde tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer.

(2) Kısmi hasarlarda sigorta teminatı, poliçede belirtilen bitiş tarihine veya bitiş tarihinden önce hasat edilene kadar meydana gelebilecek teminat kapsamındaki diğer hasarlar için devam eder.

(3) Tarım Sigortaları Havuzu, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigorta ettirenin/sigortalının, zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, Tarım Sigortaları Havuzuna ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.


C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

(2) Sigorta ettirenin/sigortalının prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.


C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile sigortalının ÇKS bilgilerine dayanarak yapar.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

(3) Sigortalının kendisine ait farklı parsellerde yer alan ürünler için, ayrı ayrı poliçe düzenletmesi esastır. Farklı parsellerde yer alan ürünlerin, tek bir parseldeymiş gibi sigortalatılması halinde meydana gelecek zararlar, en fazla sigortalı parselde yer alan ürünlerin sigorta bedeli ile sınırlıdır.

(4) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

(5) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu riziko gerçekleşmiş olsa bile tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa,  Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.

(8) Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.


C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşmenin Devamı Sırasında Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, sigortalı ürünle ilgili toprak işleme, sulama, budama, seyreltme, ilaçlama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi vb. gibi gerek don etkisini azaltıcı ve gerekse zaten yapmak durumunda olduğu tarımsal işleri, zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. 

(2) Sigorta ettiren/sigortalı,  bu yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu,  ziyan ve hasar miktarında bir artış olursa, tazminatın ödenmemesi hakkı doğar.


C.4. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya ÇKS’ de yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Değişiklik, Tarım Sigortaları Havuzunun sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,


a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş olur.

c) Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, riskin özelliğine göre, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

ç) Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. 

(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene iade eder.

(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde;


a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla, beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde; tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise; sigorta ettirenin/sigortalının, ihmal derecesine göre belirlenecek bir oranda, tazminattan indirim yapılabilir.

(5) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür.  Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

(6) Ürünün türüne göre A.9.1 maddesinde belirtilen teminat başlangıcından önce herhangi bir nedenle ekilememesinin Tarım Sigortaları Havuzu tarafından tespit edilmesi halinde sözleşme iptal edilerek tahsil edilmiş prim tutarı sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.

(7) Sözleşme süresi içinde fiili olarak rizikosu sona eren teminatlar için sözleşmenin feshi durumunda söz konusu teminat için prim iadesi yapılmaz. Riski devam eden diğer teminatlar için prim, kısa dönem esasına göre hesaplanır.

(8) Sigorta ettiren/sigortalı, bir hasar meydana gelmeden önce olmak kaydıyla verim yükseltme talebinde bulunabilir. Bu talebin, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından uygun bulunması halinde verim artış miktarı kadar zeyil düzenlenir ve prim farkı tahsil edilir.

(9) Teminat kapsamı dışındaki nedenlerle verim indirimi taleplerinde gün esasına göre prim iade edilir. Ancak, don teminatı başlangıcından 10 gün sonra yapılacak verim indirim taleplerinde, hiçbir şekilde don teminatı primi iade edilmez.

(10) Don teminatı alan poliçelerde teminat başlamadan önce teminat kapsamı dışındaki nedenlerle verim azalması söz konusu ise, bu durum teminat başlangıcından itibaren en geç 10 gün içinde bildirilmek zorundadır. Süresinde yapılmayan bildirimlerde prim iadesi yapılmaz.
  

C.5. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış ürünler üzerine, sigorta ettiren/sigortalı başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı başka sigorta sözleşmesi yapamaz.


C.6. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.


C.7. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.


C.8. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.9.Tahkim ve Yetkili Mahkeme

(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’ uncu maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

(2) Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde;  Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan hukuki yollara başvuramaz.


C.10. Zaman Aşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.


C.11.Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir. 

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı büyükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

(2) Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir.

(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1. Geniş Kapsam

(1) Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda:


a) Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

b) 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na” göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları,

c) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

ç) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

e) Yangın veya infilâk,

sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler,  yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder.

(2) Aşağıdaki riskler sigortalının isteğine bağlı olarak ve yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir.


a) Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

b) Poliçede belirlenen sigortalı yerde;
* Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
* Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
* Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
* Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
* Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.

c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler,  mecburi kesimler,  yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

(3) İnfertilite (kısırlık) nedeniyle meydana gelen mecburi kesim hasarlarında, hasarlı hayvanın resmi kayıtlara göre (Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği) poliçe dönemi içerisinde buzağılamış olması ve son buzağılama hadisesinden sonra en az 4 kez suni tohumlama işleminin yapılmış olması ve bu durumun belgelenmesi halinde infertilite (kısırlık) teminat kapsamında değerlendirilir. Sigortalandığı tarihte 12 aylıktan daha küçük olan dişi sığırlar; poliçe dönemi içerisinde suni tohumlama işlemlerine rağmen, infertilite problemi nedeniyle mecburi kesime sevk edilmesi halinde, resmi kayıtlarda buzağılama hadisesi olmasa dahi, infertilite yönünden teminat kapsamında kabul edilir.

A.2.2. Dar Kapsam

(1) Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile sigortalı büyükbaş hayvanlarda:


a) Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,

b) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması ile

ç) Yangın veya infilâk

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder.

(2) Sigortalının isteğine bağlı olarak;  ek prim alınması ve işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla poliçede belirlenen sigortalı yerde;

* Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • * Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 • * Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • * Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • * Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle
 • yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar teminat kapsamına alınır.


A.2.3. Yavru Atma Teminatı Kapsamı 

(1) Bu teminat, sigortalı büyükbaş hayvanlarda,


a) Teminat kapsamındaki her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar,

b) Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak, veteriner hekim tarafından yapılan müdahale sonucu yavrunun ölü alınması,

c) Doğum esnasında, yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkamadığı ve ananın hayatını tehdit etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması ile

ç) Yavrunun doğumunu müteakip 10 gün içerisinde teminat kapsamındaki herhangi bir adi veya bulaşıcı hastalıklardan ölmesi 
sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararları kapsar.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıdaki haller dolayısıyla, meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır:


a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin), sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde;  şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi  bulaşıcı hastalıklar,

b) Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık,

c) Sigortalı hayvanın kaybolması ve değiştirme halleri,

ç) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

d) Sigortalanacak damızlık, süt ve erkek besi sığırlarına, mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar,

e) Hayvanın yaşı, cinsiyeti ve ırkı gözetilerek; yetkili makamlar ve/veya veteriner hekimlerce gerekli görüldüğü halde, aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

f) Sığırlarda, yetkili makamlar ve/veya veteriner hekimlerce gerekli görüldüğü halde iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

g) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar,

ğ) Kalıtsal anomalilere bağlı, her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları,

h) Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,

ı) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler,

i) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölü doğum ve yavru atmalar,

j) Badhuy, huysuzluk ve galactophagia nedeniyle, meydana gelen mecburi kesimler,

k) Kimliklendirmesi yapılmamış hayvanlar,

l) Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili, hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu, meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,

m) Grev, lokavt, kargaşa halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarla

n) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen zararlar,
 
 • o) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,
 • ö) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği, askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),
 • p) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
 • r) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,
 • s) Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmeden nakliyesi yapılan hayvanlarda nakliye esnasında meydana gelen hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar,
 • ş) Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmeden mera veya meralara taşınan sigortalı hayvanların mera veya meralardan çalınması sonucu hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
 • t) Mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmesi halinde şap hastalığı nedeniyle poliçe başlangıç tarihinden itibaren 21 günlük bekleme süresi içerisinde meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri.
 • u) Dar kapsamlı tarifede, her türlü hayvan hastalığı sonucu meydana gelen ölüm, zorunlu kesim, yavru atma, yavru ölümü zararları

A.4.  Sigortaya Kabul Şartları

(1) Sadece damızlık, süt ve erkek besi sığırları ile mandalar sigortalanır.

(2) Sigortaya kabul için aşağıdaki şartların sağlanması zorunludur. Şartları taşımayan hayvanlar sigortaya kabul edilmez.


a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera - sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun fiziki şartları taşıması.

b) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikler ve programlar çerçevesinde yapılması zorunlu aşılar ile buzağı ve düveler için;  yanıkara, IBR, leptosipirosis, brucellosis, pasteurella, vibriosis, e.coli   anthrax, diarrhea, şap ile inek ve boğalar için; IBR, leptosipirosis, vibriosis, trichomoniasis, anthrax, yanıkara,  anaplasmosis, mastitis,   e.coli, şap ve benzeri aşı ve uygulamalarından veteriner hekim tarafından gerekli görülenlerin belirlenen programa göre yapılması.

c) Damızlık, süt ve besi sığırlarında mıknatıs yutturulması.

ç) Besi sığırları ve mandaların ahır, kom ve sundurma gibi daimi muhafaza altındaki kapalı, açık ve yarı açık işletmelerde bulunması.

(3)  Yapılan uygulamalar, parazit mücadelesi, mıknatıs yutturulması ve aşılamalar, risk inceleme aşamasında görev alan Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince belgelenir.

(4) İthal hayvanların sigortaya kabulü, millileştirme işlemi tamamlandıktan sonra başlar.    

A.5. Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları

(1)  Sigortası yapılacak hayvanlarda aşağıda yazılı yaş şartları aranır.


a) Damızlık ve süt sığırlarında ve mandalarda sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla, 11 inci günden itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dâhil). Sigortalanan hayvanın geçmiş 3 yıllık poliçe döneminde kesintisiz sigortalanması koşulu ile 9 yaşına kadar. (9 yaş dâhil)

b) Besi sığırlarında 11 inci günden itibaren 3 yaşına kadar. (3 yaş dâhil)

A.6. Kimliklendirme 

(1) Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri nezdinde takılan standart, çift taraflı, Tarım ve Orman Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden kulak küpesi olmayan veya mikroçip ve benzeri unsurlar ile kimliklendirmesi yapılmayan hayvanlar sigortalanmaz.

A.7. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

(1) Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

(3) Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.8. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Sigorta ettirenin/sigortalının başvurusu; Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir.

(2)  Hırsızlık teminatının verilmesinde ve hırsızlık riskine ilişkin işletmenin risk kategorisinin belirlenmesinde Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin yapacağı risk incelemesi ve sigortalının beyanı esas alınır.

(3) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen işletmeler sigortalanmaz.

(4) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

A.9. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta;  aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde,  poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.10. Eksik ve Aşkın Sigorta

(1) Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. HASAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının/Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı; rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.


a) Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine,  acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;

* Adı, soyadı ve adresini,

 • * T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası,
 • * Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • * Hasar nedenini,
 • * Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
 • * Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini

belirterek hasar ihbarında bulunmak zorundadır.


b) Sigorta ettiren/sigortalı, mecburi kesime sevki söz konusu olan hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde, mezbahanede kesimi ve mezbahane kesim tutanağını, ölen hayvanlarda ise il/ilçelerde zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen imha tutanağını, matbu hasar raporu ekinde göndermekle yükümlüdür.

(2) Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.

(3) Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

(4) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

(5) Hırsızlık hasarlarında tazminat ödemesi yapılabilmesi için sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları tanzim ettirerek gerekli durumlarda savcılık kararı alınarak Tarım Sigortaları Havuzuna iletmekle yükümlüdür. Hırsızlık hadisesi sonucu ilgili kolluk güçlerince tutanak düzenletilmemesi veya gerekli belgelerin Tarım Sigortaları Havuzuna teslim edilmemesi halinde, hasar teminat kapsamı dışında değerlendirilir. Sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden faillerin ve çalınan hayvanların bulunup bulunmadığına dair gerekli yazıları temin etmekle yükümlüdür.

B.1.1. Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler 

(1) Bir hasar durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının, aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekmektedir.


a) Sigortalı hayvanın ölümü veya mecburi kesimi durumunda, ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair, Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belge, hayvanın mecburi kesimi durumunda, satılan kısmına ilişkin, müstahsil makbuzu veya fatura.

b) Hayvanın, hasar anında çekilmiş fotoğrafları (yavru atma dâhil).

c) Mezbahada kesimi durumunda, mezbaha kesim raporu ve tartım fişi.

ç) Hayvanın ölümü veya kesim sonrası, kısmi veya tam imhası durumlarında imha raporu.

d) Hayvanın infertilite gerekçesi ile kesimi durumunda, suni tohumlama belgeleri ve işletme döl verim kaydı.

e) Hayvanın, RPT nedeni ile hasar görmesi durumunda, mıknatıs yutturulduğuna dair belge.

f) Hayvanın yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin bir hastalıktan dolayı, hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri.

g) Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperince gerekli görülecek diğer hususlarda, laboratuvara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuvar raporu

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür.


a) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde, bir veteriner hekim marifetiyle gerekli tedbirleri almak,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde,

a) Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak,

b) Hastalığı Tarım Sigortaları Havuzuna ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,

c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,

ç) Sigortalanan hayvanlarını, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkân nispetinde bunlara iyi bakmak,

d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almakla yükümlüdür.


B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı hayvanın sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını, makul surette kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, aşağıdaki hususları tespit ettiği takdirde; tespit tarihinden itibaren, 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.


a) Barınakların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,

b) A.4 Maddesinde yer alan aşı programında belirtilen aşıların yapılmaması,

c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

ç) Hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi,

d) Bakım ve beslenme yetersizliği,

e) Hayvanın, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması,

f) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun gerektirdiği tedbirlerin alınmamış olması.


B.4. Hasarın Tespiti                                                            

(1) Sigorta edilmiş hayvanlarda, meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı esas alınır.

(2) Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez. Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

(3) Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

(4) Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan kaynaklanması halinde kurtarılan yavrunun tarife ve talimatlara göre belirlenen şekilde değeri ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.

(5) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

(6) Yavru atma teminatı ve erkek besi sığırları ile ilgili tazminat hesabı tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde uygulanır.

(7) Tazminatın hesabı; varsa muafiyet, müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyası tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

(3) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 

(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının, yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

(3) Sigortalı hayvanın, mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanın, kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde, sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

(2) Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

(2) Sigorta ettirenin/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettirenin beyanı ile sigortalının Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan bilgilerine dayanarak yapar. 

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir veya risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

(4) Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

(5) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.  

(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.

(8) Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları 

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde,  sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;


a) Tarım Sigortaları Havuzu,  değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/Sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde,  sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:


a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.

(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür.  Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

(7) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içinde, herhangi bir nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden, kulak küpesi düşen hayvanların kulak küpelerini, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği gereğince, yeniden taktırmak ve aynı zamanda, durumu, Tarım Sigortaları Havuzu Merkezine, yazılı olarak, derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, küpesi düşen hayvanların hasarı ödenmez.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış hayvanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.

(2)  Menfaat sahibi değişikliğinin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme

(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 12 nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

(2) Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zaman Aşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10.Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir. 

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu 

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esaslara ve şartlara göre karşılanır.

(2) Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir.

(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1. Geniş Kapsam

(1) Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;


a) Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

b) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun, keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması hastalıkları,

c) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

ç) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

e) Yangın veya infilâk

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler ile gebelik süresinin herhangi bir döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

(2) Aşağıdaki riskler sigortalının isteğine bağlı olarak ve yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir.


a) Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

b) Poliçede belirlenen sigortalı yerde;
* Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
* Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
* Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
* Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
* Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.

A.2.2. Dar Kapsam

(1) Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile sigortalı küçükbaş hayvanlarda;


a) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

b) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

ç) Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler

nedeniyle sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

(2) Sigortalının isteğine bağlı olarak;  ek prim alınması ve işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla poliçede belirlenen sigortalı yerde;

* Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
* Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
*Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
* Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
* Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar isteğe bağlı ek teminat olarak ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.


a) Koyun ve keçi brucellozu, kuduz, scrapie ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde;  şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere,  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi  bulaşıcı hastalıklar,

b) Değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar,

c) Sigortalının, gerekli tedbirleri almaması nedeniyle, meydana gelen vahşi hayvan saldırısı sonucundaki hasarlar ve kayıplar,

ç) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

d) Hayvanın yaşı, cinsiyeti ve ırkı gözetilerek; yetkili makamlar ve/veya veteriner hekimlerce gerekli görüldüğü halde, A.5.1 maddesinde belirtilen, aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

e) Koyun ve keçilerde, yetkili makamlar ve/veya veteriner hekimlerce gerekli görüldüğü halde iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

f) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

g) A.5.3 maddesi doğrultusunda, kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,

ğ) Sigortalı hayvanlarda, bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili, hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,

h) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,

ı) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen zararlar,

i) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,

j) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),

k) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

l) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar.

m) İnfertiliteye bağlı mecburi kesimler,

n) Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,

o) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler,

ö) Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmeden nakliyesi yapılan hayvanlarda nakliye esnasında meydana gelen hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar,

p) Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmeden mera veya meralara taşınan sigortalı hayvanların mera veya meralardan çalınması sonucu hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.

r) Mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun, keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması, hastalıkları ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmesi halinde şap hastalığı nedeniyle poliçe başlangıç tarihinden itibaren 21 günlük bekleme süresi içerisinde meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler.

s) Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık,

ş) Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak, yapılan müdahale sonucu yavrunun ölü alınması, doğum esnasında, yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkamadığı ve ananın hayatını tehdit etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması.

t) Canlı doğan ve doğum sonrasında meydana gelen yavru ölümleri.

u) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölü doğum ve yavru atmalar.

ü) Dar kapsamlı tarifede, her türlü hayvan hastalığı sonucu meydana gelen ölüm, zorunlu kesim, yavru atma  zararları

A.4. Müşterek Sigorta

(1) Sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

(2) Belirlenen müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü 

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi bilgileri ile teyit ederek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler. 

(2) Hırsızlık teminatının verilmesinde ve hırsızlık riskine ilişkin işletmenin risk kategorisinin belirlenmesinde Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin yapacağı risk incelemesi ve sigortalının beyanı esas alınır.

(3) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler, sigorta edilmez.

(4) Sigorta ettiren/sigortalı beyanı ile Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe, kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

A.5.1. Sigortaya Kabul Şartları 

(1) Sigorta başvurusunun kabulünde aşağıdaki şartlar aranır.


a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahır, ağıl, mera-sundurma, depo, silo, vb.), hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması.

b) Aşağıda belirtilen ve benzeri aşı ve uygulamaların, veteriner hekim tarafından gerekli görülenlerin, belirlenen programa göre yapılması.

c) Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından ilgili yönetmelikler ve programlar çerçevesinde yapılması zorunlu aşılar,

ç) Enteretoksemi,

d) Pastorella,

e) Endo (iç) ve ekto (dış) parazit mücadelesi.

(2) İthal hayvanların sigortaya kabulü, millileştirme işlemi tamamlandıktan sonra başlar.

A.5.2. Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları

(1) Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; koyun ve keçiler ile koç ve tekeler, 30. günden itibaren başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil)  sigorta edilebilir.

A.5.3. Kimliklendirme 

(1) Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri nezdinde takılan standart, çift taraflı, Tarım ve Orman Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden kulak küpesi olmayan ve/veya mikroçip ve benzeri unsurlar ile kimliklendirmesi yapılmayan hayvanlar sigortalanmaz. 

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.7. Eksik ve Aşkın Sigorta

(1) Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. HASAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin / Sigortalının Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:


a) Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine/acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

 • * Adı, soyadı ve adresini,
 • * T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası,
 • * Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • * Hasar nedenini,
 • * Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
 • * Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini

belirterek hasar ihbarında bulunmak zorundadır.


b) Sigorta ettiren/sigortalı, mecburi kesime sevki söz konusu olan hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde, mezbahada kesimi ve mezbaha kesim tutanağını, ölen hayvanlarda ise il/ilçelerde, zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen imha tutanağını, matbu hasar raporu ekinde göndermekle yükümlüdür.

(2) Hasar incelemesi Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır. Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

(3) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

(4) Hırsızlık hasarlarında tazminat ödemesi yapılabilmesi için sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden müracaat, ifade, görgü tespit tutanağını tanzim ettirerek gerekli durumlarda savcılık kararını Tarım Sigortaları Havuzuna iletmekle yükümlüdür. Hırsızlık hadisesi sonucu ilgili kolluk güçlerince tutanak düzenlenmemesi veya gerekli belgelerin Tarım Sigortaları Havuzuna teslim edilmemesi halinde, hasar teminat kapsamı dışında değerlendirilir. Sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden faillerin ve çalınan hayvanların bulunup bulunmadığına dair gerekli yazıları temin etmekle yükümlüdür. 

B.1.1. Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler

(1) Bir hasar halinde, sigorta ettirenin/sigortalının, aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekmektedir:
* Sigortalı hayvanın, ölümü veya mecburi kesimi durumunda, ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair, Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe müdürlüklerinden alınacak belge. Hayvanın mecburi kesimi durumunda satılan kısmına ilişkin, müstahsil makbuzu veya fatura.
* Hayvanın, hasar anında çekilmiş fotoğrafları.
* Mezbahada kesimi durumunda, mezbaha kesim raporu.
* Hayvanın ölümü veya kesim sonrası, kısmi veya tam imhası durumlarında, imha raporu.
* Hayvanın, yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin, bir hastalıktan dolayı, hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri.
* Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperince, gerekli görülecek diğer hususlarda, laboratuvara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuvar raporu.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma 

(1) Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı;


a) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde, bir veteriner hekim marifetiyle, gerekli tedbirleri almak,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek

yükümlülüğündedir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;


a) Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak, 

b) Hastalığı, Tarım Sigortaları Havuzuna ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,

c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,

c) Sigortalanan hayvanlarını, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkân nispetinde bunlara iyi bakmak,

d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almak

ile yükümlüdür. 

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı hayvanın sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını, makul surette, kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu,  aşağıdaki hususları tespit ettiği takdirde; tespit tarihinden itibaren, 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.


a) Barınakların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,

b) A.5.1 maddesinde yer alan aşı programında, belirtilen aşıların yapılmaması,

c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

ç) Hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi,

d) Bakım ve beslenme yetersizliği,

e) Hayvanın, aşırı derecede çalıştırılması,

f) Hayvanın, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması,

g) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun gerektirdiği tedbirlerin alınmamış olması.

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Sigorta edilmiş hayvanlarda, meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı esas alınır.  

(2) Sigorta bedeli esas alınarak hesaplanan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

(3) Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan kaynaklanması halinde kurtarılan yavrunun tarife ve talimatlara göre belirlenen şekilde değeri ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.

(4) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

(5) Yavru atma teminatı ile ilgili tazminat hesabı tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde uygulanır.

(6) Tazminatın hesabı; müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyası tamamlanarak,  kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

(3) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek,  faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 

(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

(3) Sigortalı hayvanın, mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanın, kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde, sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

(2) Sigorta ettiren/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettiren/Sigortalının Sözleşmenin Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettiren/sigortalının beyanı ile sigortalının, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi bilgilerine dayanarak yapar.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir veya risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

(3) Sigorta ettirenin beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

(4) Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

(5) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.  

(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır.

(8) Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.

(9) Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde,  sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.

(2) Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;


a) Tarım Sigortaları Havuzu,  değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde,  sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder. 

(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:


a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.

(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür.  Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

(7) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içinde, herhangi bir nedenle, Tarım ve Orman Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden, kulak küpesi düşen hayvanların kulak küpelerini, Koyun ve Keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği çerçevesinde, yeniden taktırmak ve aynı zamanda, durumu Tarım Sigortaları Havuzu Merkezine, yazılı olarak, derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, küpesi düşen hayvanların hasarı ödenmez.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış hayvanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin,  Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan kayıtları ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.

(2) Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme

(1) Bu Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 12 nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

(2) Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle,  ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde;  Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10.Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir. 

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI 

A.1. Sigortanın Konusu 

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan,  Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarında, A.2. maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. 

(2) Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Tarife ve Talimatlar ile değerlendirme tablosu dikkate alınır.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1. Geniş Kapsam

(1) Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında:


a) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

b) Her türlü kaza ve zehirlenmeler,

c) Her türlü doğal afetler,

ç) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar

teminat altına alınır.

(2) İsteğe bağlı olarak ve ek prim alınması koşuluyla;  Salmonella test sonuçları menfi olan işletmelerde pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınabilir.

A.2.2. Dar Kapsam

(1) Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında:

a) Her türlü kaza ve zehirlenmeler,

b) Hortum, fırtına, deprem, heyelan ile sel ve su baskını,

c) Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler

nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar teminat altına alınır.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.


a) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar,

b) Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için her türlü hastalıklar ve vahşi hayvan saldırıları,

c) Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar,

ç) Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri,

d) Sigortanın başladığı tarihten önce mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikleri,

e) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, viral, mikrobiyel ve paraziter hastalıklarda 3 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar nedeniyle, sigortalı hayvanların ölmesi, itlafı ve mecburi kesimler,

f) Sigortalının veya fiilinden sorumlu olduğu kişilerin, kasıtlı veya ağır kusurlarından meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

g) Hırsızlık ve yer değiştirme halleri,

ğ) A.5.1 maddesinde belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

h) Sigortalı hayvanlarda, bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu, meydana gelen ölüm, itlaf veya mecburi kesimler,

ı) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,

i) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen zararlar,

j) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,

k) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),

l) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvanlar üzerinde yapılacak tasarruflardan, meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

m) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,

n)  Çiftlik ekipmanlarında (jeneratör, fan, otomatik yemlik, suluk ve temizlik vb.) işletme çalışanlarının kusurlarından veya periyodik bakım ve kontrollerinin düzenli yapılmamasından kaynaklanan arızalar sonucu, meydana gelen kanatlı hayvan hasarları,

o) Bina, ekipman ve teçhizatta meydana gelen hasarlar,

ö) Dar kapsamlı poliçelerde, nedeni ne olursa olsun sıcaklık yükselmesine bağlı hasarlar.

p) Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmesi halinde; poliçe başlangıç tarihinden itibaren, 21 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle, sigortalı hayvanların ölmesi, itlafı ve yapılan mecburi kesimler.

A.4. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

(1) Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

(3) Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Sigorta ettirenin başvurusu, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir.

(2) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler sigorta edilmez.

A.5.1. Aşılamalar

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanlarında, aşağıda belirtilen aşılarının aşı takvimine uygun olarak yapılması ve belgelenmesi gereklidir.


a) Broilerler için; Enfeksiyöz Bronşit, New Castle, Gumboro.

b) Damızlık, yumurta tavuğu civcivi ve tavukları için; Marek, Enfeksiyöz Bronşit, New Castle, Gumboro, AvianEnsephalomyelitis,  Fowl pox (tavuk çiçeği), İnfeksiyöz Laryngotracheitis, Egg Dropp Sendrom, Mycoplasma Gallisepticum, Mycoplasma Synoviea, Coccidiosis, Salmonella.

c) Besi hindileri için; HB1, Turkey Rhinotracheitis (TRT), New Castle.

ç) Damızlık hindilerde; Coccidiosis, New Castle, Avian Encephalomyelitis, Multocida Bacterin, Paramyxovirus, Ornithobacteria, Erysipelothrix.

A.5.2. Salmonella Testi

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları için, aşağıda belirtilen testlerin yapılması gereklidir.


a) Salmonella için uygun dönemlerde, tüm civciv sürülerinden numune alınıp, yetkili ve resmen tanınmış laboratuvarlarda test edilmesi ve izlenmesi.

b) Patojenleri gidermek için yazılı olarak, temizleme ve dezenfeksiyon prosedürleri uygulanması; Salmonella için yemlerin, üretilen yerde test edilmesi.

A.5.3. Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları

(1) Sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları aşağıdaki gibidir.


a) 1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civcivleri,

b) 1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri,

c) 17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları,

ç) 1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler,

d) 27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar,

e) 1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler,

f) 1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri,

g) 1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri,

ğ) 3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları.

h) Dar kapsamlı tarife çerçevesinde olmak kaydıyla, açık ve yarı açık sistemlerde yetiştirilen tavuk, hindi, devekuşu, kaz ve ördek.
 

A.5.4. Bio-güvenlik


(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen bio-güvenlik şartlarının yerine getirilmesi gereklidir.

a) Kümes hayvanlarının bulunduğu riziko adresindeki üretim faaliyeti gösterilen kümes, depo, silo ve benzeri yerlerin, hayvan yetiştiriciliğine uygun fiziki şartları taşıması,

b) Çiftliğe sadece, ziyaret amaçları ve giriş çıkış kayıtları tutulan ve ziyareti gerekli olan kişilerin girmesine izin verilmesi,

c) Hayvanların sağlığını etkileyecek bir durum olduğunda,  ziyaretçi giriş çıkışının önlenmesi,

ç) Çiftliğin etrafının tamamen kapatılmış ve çitle çevrilmiş olması,

d) Çiftlikte, 7 gün 24 saat görevli bulunması,

e)  Binaların girişinde, ayak batırmak için çözelti veya ayak temizleme ekipmanları olması,

f) Kullanılan dezenfektanların, periyodik olarak yenilenmesi ve kaydedilmesi,

g) Hayvanlarla ilgilendikten sonra, çiftlik giriş çıkışlarında el yıkamaya yönlendirilmesi,

ğ) Çiftlikte, özel personel giysisi olması,

h) Sürü değişimlerinde, personel giysileri yıkanması veya değiştirilmesi,

ı) Çiftlik girişlerinde, araçların tekerleklerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

i) Çiftlik ve binalara girebilecek, diğer hayvanlar için gerekli önlemlerin alınması,

j) Kemirgen, sinek ve parazitlerle, gerekli mücadele yöntemlerinin uygulanması,

k) Hastalık kontrollerinin, ruhsatlı bir firma veya eğitimli personel tarafından yürütülmesi ve her türlü hastalık kontrol önlemlerinin uygulanması.

A.5.5. Sağlık ve Hijyen

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen sağlık ve hijyen şartlarının yerine getirilmesi gereklidir.


a)  Kümes ünitelerinin, “tam giriş-çıkış esasına” göre çalışması,

b) Hayvanların, çiftlik girişlerinde, sağlık sertifikalarının olması,

c) Hasta, yaralı ve ölü hayvanların, günlük olarak çiftlikten uzaklaştırılması,

ç) İki sürü giriş çıkışı arasında, en az iki hafta süreyle, kümes ünitelerinin boş bırakılması,

d) Çiftlik ve binalarda sigara içilmesinin,  hayvanlardan uzak, belirlenmiş alanlarla sınırlandırılmış olması,

e) Kümes hayvanları konusunda, eğitim görmüş, veteriner hekimlerden hizmet alınması,

f) Günlük ölümler ile ilaç ve aşı uygulamalarının kaydedilmesi,

g) İlaç ve aşıların, etiket bilgilerine göre güvenli ve kilitli bir yerde saklanması,

ğ)      Sağlık ürünlerinden sadece eğitimli personelin sorumlu olması. 

A.5.6. Işıklandırma, Sıcaklık, Havalandırma ve Hava Kalitesi

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen yaşam koşullarının yerine getirilmesi gereklidir.


a)  Hayvanlar için uygun bir ışıklandırma programı uygulanması ve kaydedilmesi,

b) Tüm kümes ünitelerinde, kontrol edilebilir çevre koşulları olması,

c) Hava kalite parametrelerinin (amonyak, CO2, rutubet) sürekli olarak ölçülmesi,

ç)  Yazılı havalandırma planı (hava kalitesi, akış hızı, sıcaklık) uygulanması,

d) Çevre değişikliklerine uyumlu bir havalandırma hızı sağlanabilmesi,

e) Düşük ve yüksek sıcaklıklarda, havalandırmanın yeterli olmadığı durumlarda, ısıtıcılar ve ilave fanlar kullanılması,

f) Her kümes ünitesinde, maksimum ve minimum sıcaklıkların, günlük olarak ölçülmesi ve kaydedilmesi,

g) Isıtma sisteminin, hayvanları bir araya toplanmasını durduracak kadar yeterli olması.

A.5.7. Su ve Yem

(1)  Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen su ve yem koşullarının yerine getirilmesi gereklidir.


a) Kullanılan su kaynağının, düzenli olarak analiz edilmesi ve sonuçlarının kaydedilmesi,

b) Acil bir durumda, en az 24 saat süreyle hayvanlara yetecek su depolanması,

c) Her bir hayvanın, 3 m. içinde suya,  4 m. içinde yeme ulaşabilmesi,

ç) Yemliklerin ve sulukların yüksekliklerinin, günlük olarak kontrol edilmesi ve tüm kümes ünitelerinde, su sayacı ve günlük su tüketiminin ölçülmesi,

d) Yemlikler ve sulukların, üniteler içinde eşit dağıtılması ve kirlenmesinin engellenmesi,

e) Yem dağıtım sisteminin, günlük olarak kontrol edilmesi, yem kaplarının numaralanmış ve tanınabilir olması,

f) İlaçlı yemlerin ve koksidiosdatların tipi, miktarı ve kullanımdan kaldırılma tarihlerinin kayıtlı olması,

g) Yem numunelerinin, 3 ay süreyle ve yem dağıtım kayıtlarının 1 yıl süreyle saklanması.

A.5.8. Temizlik ve Kimyasallar

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen temizlik uygulamalarının yerine getirilmesi gereklidir.


a) Çiftlik ekipmanları ve kümes ünitelerinin, temizlik ve dezenfeksiyonu için bir program uygulanması,

b) Tüm üniteler ve ekipmanların, sürü değişimlerinde tam olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, gerekli durumlarda fumigasyon yapılması,

c) Çiftlikte temizlik işlemlerinin kayıt altında tutulması, temizlik işlemleri için içme suyu ve basınçlı yıkayıcılar kullanılması,


ç) Depolama tankları ve içme hatlarının, fiziki olarak temizlenmesi, insan ve hayvanların kullanımı için sıhhi hale getirilmesi,

d) Tüm kimyasalların ve sıhhi materyallerin, kullanım amacı için ruhsatlı ve onaylı olması,

e) Tüm kimyasalların, teknik etiketleri ile birlikte, ayrı bir yerde, kilitli olarak muhafaza edilmesi,

f) Kimyasalların kullanımına ilişkin kayıtlarının tutulması. 

A.5.9. Hayvan Kontrolü

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen kontrollerin yerine getirilmesi gereklidir.


a) Hayvanların en az günde iki kez, stres altında olduğu dönemlerde üç kez kontrol edilmesi,

b) Çiftlikte, kontrollerin kaydedilmesi ve kayıtların tutulması,

c) Problemlerin teşhis edildiği zaman, düzeltilmesi ve kaydedilmesi.

A.5.10. Planlar ve Güvenlik İşlemleri

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen plan ve güvenlik işlemlerinin yerine getirilmesi gereklidir.


a)  Çiftlik veteriner hekimi ile görüş birliğine varılan ve güncelleştirilen, sürü sağlık planı ve hastalık kontrol planının olması,

b) Üniteleri, ulaşım noktalarını, telefon noktalarını, su kaynakları ve yem, hastalık kontrol noktalarını gösteren, ayrıntılı çiftlik planının olması,

c) Yangın, enerji kesintisi, ekipman bozulması, sıcak/soğuk stres durumlarında, yapılacak işlemleri gösteren, acil eylem planının olması,

ç) Çiftlikte, haftanın 7 gününde 24 saat eleman bulunması,

d) Ehliyetli bir elektrikçi tarafından, en az üç ayda bir, elektrik sisteminin kontrol edilmesi ve elektrik sistemi için bir hizmet sözleşmesinin olması,

e) Elektrik açıcı anahtarlar/kontrollerin, bir hizmet alanı içine yerleştirilmiş olması,

f) Hizmet alanlarının, yanıcı olmayan materyallerle, tamamen kaplanmış olması,

g)  Isıtıcıların, metal güvenlik zinciri ile asılı olması,

ğ) Yakıt depolama tankının, kümes ünitelerine uzaklığının, 25 metreden daha fazla olması, tüm çıkış kapılarının, yanmaz malzemeden ve kilitlenebilir olması.

A.5.11. Acil Durum Ekipmanları

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen acil durum işlemlerinin yerine getirilmesi gereklidir.


a) Elektrik arızasını, asgari ve azami sıcaklıkları ve rutubeti uyaran, görüntülü ve sesli bir alarm tarafından, tüm çevre kontrol sistemlerinin otomatik olarak izlenmesi,

b) Görüntülü ve sesli alarmın, binaların dışından görülüp duyulabilmesi,

c) Elektronik çağrı cihazı veya telefon ile diğer bir kontrol elemanına bağlantı olması,

ç) Alarm sistemi için bir hizmet sözleşmesinin olması,

d) Tüm yemlikler, suluklar, havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinin, ehliyetli kişiler tarafından kurulmuş olması ve bakımlarının yetkili kişiler tarafından yapılması,

e) Tüm yangın söndürücüler, alarm sistemleri ve diğer otomatik-mekanik ekipmanların, ehliyetli kişiler tarafından kurulmuş olması ve bakımlarının, yetkili kişiler tarafından yapılması,

f)  Tüm otomatik ekipmanların, günlük olarak kontrol edilmesi ve gerekirse tamir edilmesi,

g) Çiftlikte jeneratör/jeneratörler olması ve otomatik olarak çalışıp durması,

ğ) Jeneratörlerin, tam yük altında, haftada bir test edilmesi ve kayıtlarının tutulması,

h) Jeneratörler için bir hizmet sözleşmesinin olması. 

A.5.12. Hayvanların ve Atıkların Uzaklaştırılması

(1) Sigorta edilecek kümes hayvanları ve işletmelerde, aşağıda belirtilen temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının yerine getirilmesi gereklidir.


a) Araçların, hayvanlar taşınmadan önce temizlenip, dezenfekte edilmesi ve iyi durumda olması,

b) Hayvanların yüklenmesi ve boşaltılması için iyi drene edilmiş, yükleme alanı bulunması,

c)  Hayvanlar boşaltıldıktan sonra, yenileri gelinceye kadar, kümes ünitelerinin tam olarak temizlenip, dezenfekte edilmesi,

ç) Tüm ambalajlar ve sızdırmaz konteynırlara depolanan atıkların, düzenli olarak çiftlikten uzaklaştırılması,

d) Atılacak hayvanların, mikrop sızdırmaz konteynırlarda muhafaza edilmesi ve haftada bir uzaklaştırılması.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.7. Eksik ve Aşkın Sigorta

(1) Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin / Sigortalının Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine, acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;
* Adı, soyadı ve adresini 
* T.C. Kimlik no. veya sigorta poliçe numarasını,
* Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • * Hasar nedenini,
 • * Zarar gören hayvanlara ilişkin bilgileri,
 • * Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini,
 • belirtmek suretiyle, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.
 • b) Sigorta ettiren/sigortalı, poliçede kayıtlı hayvanlar için, meydana gelebilecek tüm hasarları; hasar anında, derhal poliçede belirtilen telefon veya faks yolu ile Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle ve ekspertiz talep etmekle yükümlüdür.


(2) Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.

(3) Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

(4) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, sigortalı;


a) Sigortalı hayvanların hastalanması veya kazaya uğraması halinde, bir veteriner hekim marifetiyle gerekli tedbirleri almak,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları, araştırma ve incelemelere izin vermek,

c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine vermek

yükümlülüğündedir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;


a) Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak,
b) Hastalığı Tarım Sigortaları Havuzuna ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,
c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,
ç) Sigortalanan hayvanlarını, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve olanak nispetinde bunlara iyi bakmak, 
d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almak

ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı hayvanların sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını makul surette, kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

(2)  Tarım Sigortaları Havuzu sigortalının aşağıdaki yanlış uygulamaları izlediğini tespit etmesi halinde, tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.


a) Kümeslerin bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,

b) A.5.1 Maddesinde yer alan aşı programında belirtilen aşıların yapılmaması,

c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması veya ihmal edilmiş olması,

ç) Hayvanlara fena muamele ve eziyet edilmesi,

d) Bakım ve beslenme yetersizliği,

e) Hayvanların, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması. 

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Sigorta edilmiş hayvanlarda, meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı esas alınır.

(2) Tazminata esas birim sigorta bedeli, poliçede yazılı olan birim fiyatın, değerlendirme tablosunun hasar tarihindeki yaşa karşılık gelen oranıyla çarpılması suretiyle bulunur.

(3) Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez. Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

(4) Hasar tarihindeki sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

(5) Hayvanların etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel tarife ve talimatlara göre belirlenen şekilde ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.

(6) Ödenecek tazminat tutarı, varsa Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen değerlendirilen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

(7) Tazminatın hesabı; muafiyet, varsa müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyası tekâmül ettirilerek, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettirene/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

(3) Tazminat ödemeleri banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek, faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 

(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

(3) Sigortalı hayvanların, mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanların kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde, sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının, zarardan dolayı, üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

(2) Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

(2) Sigorta ettirenin/sigortalının prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettirenin beyanına dayanarak yapar.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

(3) Sigorta ettirenin beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

(4) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir.

(5) Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

(6) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

(7) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.  

(8) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigortacı, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.

(9) Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.

(2) Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;


a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde,


a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c)      Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.

(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür.  Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış hayvanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

(2) Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme 

(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 12 nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

(2) Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle,  ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde;  Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.
 

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI 

A.1. Sigortanın Konusu 

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı Kayıt Sistemine uygun olarak, kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere poliçede belirtilen risklerin, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.

(2) Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Sera Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminatın Kapsamındaki Haller ve Teminatların Tanımı

A.2.1. Teminat Kapsamında Olan Haller

(1) Bu sigorta ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre dolu, deprem, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınmaktadır.

(2) Yüksek tüneller için sadece içindeki ürünün ve plastik örtüsünün; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını risklerine karşı sigortası yapılır.

(3) Alçak tüneller için sadece içindeki ürüne; dolu, dolu kalite kaybı, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını risklerine karşı sigorta yapılır.

A.2.2. Teminatların Tanımı

(1) Bu sigorta ile verilen teminatların tanımı aşağıda belirtilmiştir.


a) Deprem Teminatı; deprem ve yanardağ püskürmesinin, doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle meydana gelen zararları,
b) Dolu Teminatı; dolu tanelerinin, doğrudan çarpma etkisiyle meydana gelen zararları,
c) Fırtına Teminatı; yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın; münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar) etkisiyle veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpma etkisiyle meydana gelen zararları, (*)
ç) Heyelan Teminatı; zemini kayalardan, yapay dolgu malzemesinden, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin yerçekimi, eğim aşırı yağış, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisi altında, yerlerinden koparak aşağı ve dışa doğru hareketinin etkisiyle meydana gelen zararları,
d) Hortum Teminatı; dar bir alanda ani basınç değişikliği ile girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgârın etkisiyle meydana gelen zararları,
e) Kar ve Dolu Ağırlığı Teminatı; yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya dolunun, gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle meydana gelen zararları,
f) Sel ve Su Baskını Teminatı; çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda oluşan ani su akıntılarının etkisiyle vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların, büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ve aşırı yağışlar nedeniyle eğimli arazilerde meydana gelen şiddetli yüzey akışları, bu yüzey akışlarının arazinin alt kısmında birikmesi sonucunda meydana gelen zararlar ile taban suyu yükselmesi ile ilgili olmayan, toprağın infiltrasyon (geçirgenlik) kapasitesinin üzerindeki yağış miktarı ile toprakta meydana gelen su birikmesi sonucunda sigortalı unsurlarda doğrudan oluşan zararları.
g) Taşıt Çarpması Teminatı; kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle meydana gelen zararları,
ğ) Yangın Teminatı; yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle meydana gelen zararları

ifade eder.

(2) Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, gerçekleşen riskin sigortalı unsurlar üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporları esas alınır.

(3) Teminat kapsamındaki riskler nedeniyle, meydana gelen kayıplar, poliçede belirtilmiş olan sigorta dönemi ile sınırlıdır. Takip eden yıllardaki zarar etkisi, teminat kapsamı dışındadır.

(*) Fırtına hasarının tespitinde sahada fırtınaya ilişkin emareler dikkate alınır.

A.3. Sigorta Bedeli

(1) Sigorta bedeli, aşağıdaki unsurlardan oluşur:


a) Sera içindeki ürünün, üretim devresi sonunda, ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde, birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin, üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.

b) Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de dâhil, eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.

c) Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle, işçilik ücretleri de dâhil, eskime payı düşülerek, bulunacak yeniden yapım bedeli.

ç) Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın dâhil, eskime payı düşülerek, bulunacak yeniden yapım bedeli.

A.4. Teminat Dışında Kalan Haller 

(1) Aşağıdaki haller nedeni ile meydana gelen zararlar, sigortanın kapsamı dışındadır:
 

a) Seranın kusurlu planlanmasından veya plan ve projenin kusurlu uygulanmasından meydana gelen zararlar.

b) Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar.

c) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

ç) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).

d) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

e) Kamu otoritesi tarafından, sera ve ürün üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle, meydana gelen bütün zararlar.

f) Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar.

g) Sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan zararlar.

ğ) İskelet malzemesi ahşap olan seralarda meydana gelen zararlar.

h) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar.

ı) Don ve soğuk hava nedeniyle, sigortalı unsurlarda meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

i) Bir hasardan sonra, ürünlerin dış hava şartlarından korunacak şekilde, gerekli önlemlerin sigorta ettiren/sigortalı tarafından 24 saat içinde alınmaması sonucunda, üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

j) Dâhili su basması sonucu oluşan hasarlar.

k) Hastalık ve zararlılar nedeniyle meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler.

l) Sigorta başlangıcından önce mevcut olan çatlak ve yamalı camlar sebebiyle ortaya çıkan zararlar.


m) Seranın dışında bulunan her türlü teknik donanımda meydana gelen zararlar.

n) Ürünlerde meydana gelen kalite kaybı zararları.


o) Fırtına ve deprem nedeniyle denizin kabarması sonucu meydana gelen zararlar.

ö) Su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan engeller ile göl, nehir, çay, dere ve kanallar arasında kalan arazilerdeki ürünlerde meydana gelen zararlar.

p) Su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan nehir yatakları, seddeler ve su kanalları gibi tahrip olmuş olan alt yapı tesislerinin ıslah edilmemesi nedeniyle, sel ve su baskının ürünlerde neden olduğu zararlar.

r) Sera içindeki ve dışındaki sulama, ısıtma, havalandırma ve güç kaynağında meydana gelecek arızalar sonucu meydana gelen zararlar

s) İş durması nedeniyle meydana gelen dolaylı kayıplar.

ş) Plastik örtünün konstrüksiyon üzerine bağlantısı yapılırken meydana gelen ve / veya konstrüksiyon üzerine bağlantısı yapılmış olan plastik örtünün kaldırılıp yeniden aynı örtünün çekilmesinden kaynaklı örtü deformasyonları.

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

(1) Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin/sigortalının, belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

(3) Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, sigorta ettiren/sigortalı tarafından verilen bilgiler ışığında düzenlenen ön bilgi formunun, kendisine ulaşması ile Örtü Altı Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile teyit ederek kabul eder ve poliçeyi düzenler.

(2) Başvuru sonrası yapılacak risk inceleme sonucunda, tespit edilen bilgiler ile Örtü Altı Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler arasında bir uyumsuzluk var ise, kayıtlar güncellendikten sonra poliçe düzenlenebilir.

(3) Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez.

(4) Saksılı süs bitkisi yetiştiriciliğinde saksı büyüklüğü 3lt üzerinde olan ürünler sera sigorta kapsamına alınmaz

A.6.1. Sera Sigortasında Risk İnceleme-Değerlendirme Esasları ve Risk Kategorileri 

(1) Risk inceleme aşamasında çatı plastiğinin oluk üzerinden kontrol edilememesi durumunda çatı plastik örtü teminat kapsamına alınmaz.

(2) Risk inceleme esnasında serada ürün yoksa ve üretici tarafından ürünün ekim dikim tarihi risk inceleme tarihinden 120 gün sonra olarak beyan edilmiş olması durumunda sera sigortalanamaz.

(3)  Sera sigortalarında, risk kategorileri belirlenirken fırtına teminatı için;


a) Seranın yaşı, 

b) Serada, çatlak ve yamalı cam panellerin sayısı,

c) Plastik örtü malzemesinde yırtık ve delikler,

ç) Cam ve plastik örtü malzemesinin, iskeletle olan bağlantılarında kullanılan tutturucu elemanların, görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirecek tipte ve durumda olması,

d) Konstrüksiyon malzemesi,

e) Rüzgâr kıranın varlığı,

f) Seranın dört tarafında çevre betonunun (temel duvarının) varlığı,

g) Beşik çatılı plastik seralarda klipslerin yatay çekilmiş olması,

ğ) Serada, örtünün çevre betonuna ( temel duvarının) bağlantı durumu,

h) Seralarda sundurma durumu,

ı) Konstrüksiyon (iskelet ) bağlantı birimi ,

i) Seranın temel yapısının durumu,

j) Sera örtüsünde çivi kullanım durumu

faktörleri dikkate alınır.

(4)  Sera sigortalarında, risk kategorileri belirlenirken hortum teminatı için;

a) Konstrüksiyon malzemesi,

b) Konstrüksiyon (iskelet) bağlantı birimi

c) Plastik örtü malzemesinde yırtık, delikler ve parçalanmalar

faktörleri dikkate alınır.

(5) Sera sigortalarında, risk kategorileri belirlenirken sel ve su baskını teminatı için;


a) Çevre duvarının, dış toprak seviyesinden yüksekliği,

b) Dış drenaj durumu,

c) İç drenaj durumu,

ç) Yüzey sularının uzaklaşması için sera tabanının eğimi, 

d) Yetiştirilen ürünlerin kök bölgesinin, sera tabanından yüksekliği,

e) Sera zemininin, en yakın akarsu ve deniz seviyesinden yükseklik farkı,

f) Seranın, akarsu, göl veya denize yakınlığı

g) Serada çevre duvarı ( temel duvarının) varlığı

ğ) Serada, örtünün çevre duvarına ( temel duvarına) bağlantı durumu

faktörleri dikkate alınır.

(6) Sera sigortalarında, risk kategorileri belirlenirken kar ve dolu ağırlığı teminatı için;


a) Arazinin rakımı

b) Oluk malzemesinin cinsi

c) Sera çatısının şeklinin durumu (düz çatılı seralar için)

ç) Oluk altı direklerin durumu

d) Seradaki makas durumu

e) Konstrüksiyon (iskelet) bağlantı birimi

faktörleri dikkate alınır.

(7) Sera sigortalarında, risk kategorileri belirlenirken heyelan teminatı için;


a) Meyilli arazilerde seralarda istinat duvarı

b) Sera zeminin yapısı

c) Eğim, su ve benzer durumların etkisi 

ç) Seranın temel yapısının durumu

faktörleri dikkate alınır.

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta aksi kararlaştırılmadıkça, örtü, iskelet ve teknik donanım için poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

(2) Serada yetiştirilen ürünler için sigorta teminatı, her ürün dönemine ait fidelerin ve/veya fidanların seralara dikimi ile başlar ve hasadın bitmesiyle son bulur. Bununla beraber, sigorta teminatı, poliçe bitiş tarihinden önce teminat altına alınmış ilgili unsur açısından;


a) Ürünün, tam hasara uğraması veya tamamen hasat edilmesi,

b) İskelet, örtü ve teknik donanımın tam hasara uğraması,

c) Sözleşmenin feshedilmesi

hallerinde sona erer.

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin/Sigortalının ve Acentenin Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde sigortacıya, acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

* Adı, soyadı ve adresini,
 • * T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
 • * Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • * Hasar nedenini,
 • * Rizikonun gerçekleştiği seranın bulunduğu il, ilçe, köy, mahalle ve mevkilerini

belirtmek suretiyle, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

(2) Acente, kendisine yapılan hasar ihbarlarını gecikmeksizin Tarım Sigortaları Havuzu merkezine ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, doğabilecek maddi kayıplar, sigorta şirketi kanalıyla sorumlusuna rücu edilerek tazmin edilir.

(3) Diğer taraftan, sigortalı;


a) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine vermekle,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzunun veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin, sigorta konusu sera ve serada yetiştirilen ürün ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermekle

yükümlüdür.                                               

(4) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı;


a) Bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla,

b) Rizikonun gerçekleşmesinden, zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan sera ve serada yetiştirilen ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermek ve bu amaçla, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilen talimatlara uymakla,

c) Zarar, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından belirleninceye kadar, sigorta konusu hasarlı sera ve serada yetiştirilen ürün üzerinde, hasarın saptanmasını güçleştirecek veya hasar miktarını artıracak nitelikte, herhangi bir değişiklik yapmamakla,

yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Riziko gerçekleştiğinde, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri, sigorta kapsamındaki maddi değerleri koruma altına almak ve zararı azaltmak amacıyla, makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan yere girebilirler. Tarım Sigortaları Havuzu, bu şekilde hareket etmekle, herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenmiş olmaz ve sözleşme hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz.

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılması esastır. İlgili mevzuat gereği, hasar tespit ve incelemeleri Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.

(2) Sigorta edilmiş sera ve serada yetiştirilen üründe, teminat kapsamında meydana gelen zararların nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilir.

(3) Taraflar, zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, sigortalı ikinci bir hasar tespiti yapılması için 7 gün içinde, Tarım Sigortaları Havuzuna yazılı olarak talepte bulunur. Tarım Sigortaları Havuzu, talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren gün içinde, yeni bir hasar tespiti yapılması için Tarım Sigortaları Havuzu eksperini atar.

(4) Hasar ihbarının asılsız yapıldığının belirlenmesi halinde, asılsız ihbar durumu, görevli eksperlerce tutanak ile kayıt altına alınır. Dosya bazında hesaplanan masraf tutarları sigorta şirketlerinden tahsil edilir. Asılsız ihbar halleri aşağıda belirtilmiştir.


a) Sigortalının/sigorta ettirenin ya da vekil tayin ettiği kişilerin risk analizi ya da hasar tespit işleminde, sigortalanacak ya da sigortalı alanı göstermemesi.

b) Sigortalı alanda ekili/dikili ürün bulunmaması.

c) Sigortalı alandaki ürünün hasar tespitinden önce hasat edilmiş olması.

ç) Sigortalının/sigorta ettirenin risk analizi ya da hasar ihbarından bilgisi olmaması.

d) Hasar tespit işlemi sonucunun sıfır (hasarsız) çıkması.

B.5. Erken Dönemde Gerçekleşen Hasarlarda Ekim / Dikim Masrafı

(1) Sigortalı ürünün tamamının veya bir kısmının, yeniden ekim/dikime imkân veren, erken bir gelişme devresinde hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, yeniden ekim/dikimine karar vermesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, hasar gören ürüne yapmış olduğu tespit edilen ekim/dikim ve bakım masrafları, tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre ödenir.

(2) Poliçedeki ürüne ait sigorta bedeli; yeniden ekim/dikim için ödenen tazminatın, sigorta bedelinden mahsup edildikten sonra ortaya çıkan bedelidir.

(3) Aşağıda belirtilen haller, yeniden ekim/dikim kapsamı dışındadır.


a) Poliçede belirtilen miktarın üzerinde, ürün elde edileceğinin belirlenmesi.

b) Üretim yılı içinde, daha önce yeniden ekim/dikim ödemesi yapılmış olması.

c) Yeniden ekim/dikim koşullarının, elverişli olmadığının belirlenmesi.

B.6. Tazminat Hesabı

(1) A.3. maddesi ile ilgili olarak; tazminat hesabında, sigorta ettirenin beyan ettiği ve risk inceleme sonucu onaylanan poliçede belirtilmiş olan sigorta bedelleri esas alınır.

(2) Serada üretimi yapılan ürün ile ilgili tazminat hesabında; poliçede belirtilen ürünün birim fiyatı ve hasar tespitinde belirlenen ürün verimi esas alınır. Ancak, ürün verimi hiçbir şekilde poliçede yazılı değerlerden yüksek olamaz. Fazla prim alınmış ise iade edilir.

(3) Hasar oranı, her bir unsurun sigorta bedelinin bir oranı şeklinde belirlenir. Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

(4) Tazminatın hesabında her bir hasar olayında hasar miktarından poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısım esas alınır. Sözleşme süresi içinde ürünlerde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı üretim dönemi sonunda bir defada ödenir.

(5) Tazminatın hesabı; tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır. Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet tutarı indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden varsa müşterek sigorta tutarı düşülerek tazminat tutarı hesaplanır. Varsa tarife ve talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli tazminat tutarından indirilir.

(6) Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiçbir zaman tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz. 

B.7. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30  gün içerisinde sigortalıya ödenir.

(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettirene/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, alacaklı sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

(3) Tazminat ödemeleri banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek, faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 

(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.8. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının/sigorta ettirenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, teminat kapsamındaki bazı risklerin gerçekleşmesine kasten sebep olur veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

(3) Sigortalı sera ve içindeki ürünün, sigorta teminat başlangıç tarihinden önce hasara uğradığı tespit edildiği takdirde, bu hasara ilişkin tazminat talebi reddedilir.

B.9. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı seranın herhangi bir unsurunun bütününde, tam hasar meydana geldiği takdirde, tam hasar meydana gelen unsur için, sigorta teminatı sona erer.

(2) Kısmi hasarlarda, sigorta teminatı, poliçede belirtilen bitiş tarihine veya yetiştirilen ürün için, bitiş tarihinden önce tamamı hasat edilene kadar, meydana gelebilecek diğer hasarlar için devam eder.

(3) Tarım Sigortaları Havuzu, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigorta ettirenin/sigortalının, zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

(2) Sigorta ettirenin/sigortalının prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu; bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigorta ettirenin Örtü Altı Kayıt Sistemi bilgilerine dayanarak yapar.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

(4) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

(5) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.  

(6) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa,  Tarım Sigortaları Havuzunun tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar, bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.

(7) Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra poliçe üzerinde yer alan bilgilerde veya Örtü Altı Kayıt Sistemi bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Poliçe bitiş tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra hasar ihbarı yapılamaz.

(3) Değişiklik, Tarım Sigortaları Havuzunun sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,


a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

c) Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

(4) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

(5) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde;


a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde sigortalının ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde; tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin, sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise; sigortalının/sigorta ettirenin, ihmal derecesine göre belirlenecek bir oranda, tazminattan indirim yapılabilir.

(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür.  Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

(7) Ürünün türüne göre tarife ve talimatlarda belirtilen teminat başlangıcından önce, herhangi bir nedenle, sigortalı ürünün tamamen ortadan kalkması durumunda, sözleşme iptal edilerek, tahsil edilmiş prim tutarı, sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.

(8) Sigortalı unsurların, teminat kapsamı dışındaki herhangi bir risk nedeniyle, tamamen ortadan kalkması durumunda sözleşme iptal edilerek, kısa dönem esasına göre hesap edilecek prim farkı, sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.

(9) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları, sigorta şirketinden tahsil edilir.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış sera üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı, başka sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, Örtü Altı Kayıt Sistemi uygun olarak, kayıt altına alınan kayıtlar ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8.Tahkim ve Yetkili Mahkeme

(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 12’nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

(2) Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zaman Aşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10.Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.
 

Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu 

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türleri ile kafes ve ağlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

(2) Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminatın Başlangıcı ve Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1. Su Ürünleri

(1) Sigorta bedeli, sigorta ettiren/sigortalı tarafından su ürünleri yetiştirme planında beyan edilmiş olan en yüksek aylık stok değer olup, teminat su ürünlerinin, A.2.3 maddesinde belirtilen birim ağırlıklara ulaşmasından sonra başlar.

(2) Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde,


a) A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,

b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

c) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

ç) Kazalar,

d) Predatörler,

e) Alg patlaması

nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder


A2.2. İsteğe Bağlı Ek Riskler ve Unsurlar

(1) Aşağıdaki riskler ve unsurlar sigortalının isteğine bağlı olarak; yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir.

a) Hırsızlık

(2) Poliçede belirlenen sigortalı yerde;

 • * Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • * Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma, dalma veya aşma suretiyle girilerek,
 • * Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • * Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • * Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle poliçede belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda (kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana gelen zararlar.

b) Kafes ve Ağları

(1) Sigorta bedeli; sigorta ettiren/sigortalı tarafından isteğe bağlı olarak kafes ve ağları için beyan edilen değerdir.

(2) Bu sigorta, sigortaya kabul edilen kafes ve ağlarında,


a) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

b) Kazalar,

c) Predatörler

nedeniyle meydana gelen maddi zararı temin eder.

A.2.3. Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi

(1) Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları, teminat kapsamı dışında olup, teminat; alabalıklar, çipura, levrek, sinarit, granyöz, kırmızı bantlı mercan, sargoz, sivriburun karagöz, minakop, antenli mercan, mandagöz mercan,  litrini mercan, trança ve mersin balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar. Bunların dışındaki türlerde, teminatın başlama evresi, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Teminat; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıda belirtilen haller, sigorta teminatının dışındadır.


a) Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar.

b) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar.

c) Stokların, yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi.

ç) Hatalı ve yetersiz besleme.

d) Tesiste bulunan yem stoklarının, gerektiği gibi muhafaza edilmemesinden ileri gelen zehirlenmeler.

e) Sigorta ettiren/sigortalının veya yetiştiricilik tesisinde görevli kişilerin, kasıtlı hareketleri ve kusurları.

f) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı hasarlar.

g) Kullanım izni olan ilaç ve kimyasal maddelerin, kullanım kılavuzuna aykırı olarak kullanılması.

ğ) Kullanım izni olmayan ilaç ve kimyasal maddelerin kullanılması.

h) Uzmanlar tarafından tavsiye edilen tedavi programına, sigortalı tarafından uyulmaması.

ı) Denizdeki kafeslerde, yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle, meydana gelecek yara ve sıyrıklar.

i) Yetiştiriciden kaynaklanan nedenlerle, karadaki havuzlarda, suyun debisinin sigortalının beyan ettiği miktarın altına düşmesi.

j) Mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatın; zamanla aşınma, yıpranma veya işlevini görememesi (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın).

k) Hangi nedenle olursa olsun, nakliye sırasında meydana gelen hasarlar.

l) İşletme yönetiminin, mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatını, gerektiği gibi bakıma tabi tutmaması veya ağır kusuru (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın).

m) İşletme yönetimi kaynaklı, su sıcaklığında veya tuzluluğunda meydana gelebilecek ani değişimler.

n) Beyan edilen stoklama yoğunluğu üzerinde stoklama yapılması.

o) Kanibalizm.

ö) Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık sonucu meydana gelen zararlar,

p) Kafes ve ağlarda kusurlu işçilik, eksik malzeme ve işçilik kullanımı nedeniyle, ürün varlığındaki eksilmeler.

r) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı su ürünleri ve ekipman üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle, meydana gelen ölümler, itlaflar.

s) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin, sebep olduğu tüm ölüm ve itlaflar.

ş) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, kamu otoritesi tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölüm ve itlaflar.

t) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen ölümler.

u) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının, ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).

ü) 12 yaşından büyük kafes ağları.

A.4. Sigorta Priminin Hesabı

(1) Depo/geçici-prim; yetiştirme planında beyan edilen, aylık ortalama stok değer ile prim fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca, gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak, yapılan prim hesabına göre, gerekli prim ayarlaması yapılır. Depo ve kesin primin belirlenmesinde ve ödenmesinde, tarife ve talimatlar esas alınır.

(2) Nihai prim tutarı; gerçekleşen aylık ürün stoku listeleri üzerinden hesaplanacak ortalama sigorta bedeline, sigorta prim fiyatının uygulanması ile bulunur. Tarım Sigortaları Havuzu veya sigorta ettiren/sigortalı, teminat sonunda hesaplanacak kesin prim ile peşinen tahsil olunan depo prim arasındaki farkı iadeye hak kazanır. Yürürlükte bulunan bir sigorta sözleşmesi için, aylık ürün stok listeleri gönderilmemişse; sigortacı, prim hesabını, yetiştirme planında beyan edilen, en yüksek sigorta bedeli üzerinden yapar.

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

(1) Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

(3) Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Sigorta ettirenin/sigortalının başvurusu; SKS kayıtları ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir.

(2) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler sigortalanmaz.

(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile SKS bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe, kayıt sistemi bilgilerinin güncellenmesi halinde, tanzim edilebilir.

(4) Hırsızlık teminatına ilişkin olarak işletmenin riskinin belirlenmesinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin yapacağı risk incelemesi ve sigortalının beyanı esas alınır.

A.6.1. Su Ürünleri Yetiştiricilik Planı

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, başvuru sırasında Su Ürünleri Yetiştiricilik Planını (Ek 1) sigortacıya sunar.

A.6.2. Hijyen ve Bakım

(1) Sigortalanacak su ürünleri, sigorta süresinin başlangıcında yaralanmamış, fiziki bakımdan kusursuz ve sağlıklı olmalıdır. Sigortalının, su ürünleri yetiştiriciliğinde, her zaman gereken ihtimamı göstermesi esastır.

A.6.3. Su Ürünleri Tesisinin Uygunluğu

(1) Ürünlerin sigortalanabilmesi için; su ürünleri tesisindeki havuz, tank veya kafeslerin, projeye uygun olarak yapılmış veya monte edilmiş ve uygunluğunun yetkililer tarafından onaylanmış ve belgelenmiş olması gerekir.

(2) Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur.

* Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken, su kalite ölçülerine uyulması.

 • * Akarsu ve pompalarla, su sağlanan tesislerde, her an çalışabilir durumda yedek pompa ve yedek jeneratörün bulundurulması.
 • * Akarsularla su sağlanan su ürünleri tesislerinde, suya karışan kaba malzemeleri uzaklaştırmak için süzgeç vb. araçların kullanılması ve bunların, günde en az bir kez temizlenmesi.
 • * Akarsulardan beslenen tesislerde, tahliye kanalının inşa edilmiş olması.
 • * Deniz trafiği için, uyarı ışıklarının ve fosforlu şamandıraların bulunması.
 • * Predatörlere karşı gerekli önlemlerin alınması, kafes bağlantılarının, imalatçı firmanın tavsiyelerine göre olması.
 • a) Toprak Havuzlarda;
 • * Oksijen miktarının en az 6-8 mg/lt olması.
 • * Havuzlarda, 24 saat içindeki su değişim yüzdesinin, en az %50 olması.
 • * Havuz kenarlarının yan duvarlarının, en fazla %45 eğimli olması.
 • * Havuzların, taban suyundan beslenmemesi.
 • * Taban drenaj borularının, yeterli uzunlukta olması (havuzların uzunluğuna göre 3-6 metre).
 • * Yeterli büyüklükte ve genişlikte, kanalların açılmış olması.
 • * Taban drenaj borularının seviyesi ile tahliye kanallarının su seviyesinin aynı olmaması.
 • * Havuz tahliye borusunun, DSİ vs. tahliye kanalından yüksekte olması.
 • * Kış aylarında yağan yağmurlardan dolayı, deşarj kanallarındaki suyun, havuzlara girmemesi.
 • * Oksijen düşmelerine karşı balıkların büyüklüğüne göre, havuz içinde yeterli miktarda havalandırıcı bulunmalı.
 • * Havuz tabanında ve yan kenarlarında oluşan yosunlar için gece oksijen düşmesine karşı önlem alınması.
 • * Havuza giren su miktarının azalmasına karşı, yedek sondaj kuyusu pompasının bulundurulması.
 • * Levreklere, Vibrogen-2 aşılamasının yapılması.
 • * Alg patlamasına karşı, suyun rengi ve oksijen değerlerinin yeterli sıklıkta takip edilmesi.
 • * Elektrik kesilmesine karşı, jeneratör bulundurulması, otomatik olarak devreye girmesi.
 • * Elektrik kesintisine karşı, uyarıcı alarm ve zil düzeneği bulundurulması.

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.8. Aşkın Sigorta

(1) Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, sigortanın, bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde, durumdan haberdar olan Tarım Sigortaları Havuzu, bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin, bu aşkın bedele ait olan kısmını, indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.

A.9. Eksik Sigorta

(1) Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde; Tarım Sigortaları Havuzu,  aksine bir sözleşme bulunmadıkça, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaret ise,  zararın o kadarından sorumludur.

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının/Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 24 saat içinde, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;

* Adı, soyadı ve adresini,

 • T* .C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
 • * Rizikonun gerçekleştiği gün ve saatini,
 • * Hasar nedenini,
 • * Zarar gören su ürünlerine ilişkin bilgileri,
 • * Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini

belirtmek suretiyle, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri ve ölmüş balıklardan alınacak numuneyi, buz kabında saklamak suretiyle; gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek yükümlülüğündedir.

(3) Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.

(4) Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

(5) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

(6) Hırsızlık hasarlarında tazminat ödemesi yapılabilmesi için sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden müracaat, ifade, görgü tespit tutanağını tanzim ettirerek gerekli durumlarda savcılık kararını Tarım Sigortaları Havuzuna iletmekle yükümlüdür. Hırsızlık hadisesi sonucu ilgili kolluk güçlerince tutanak düzenletilmemesi veya gerekli belgelerin Tarım Sigortaları Havuzuna teslim edilmemesi halinde, hasar teminat kapsamı dışında değerlendirilir. Sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden faillerin ve çalınan hayvanların bulunup bulunmadığına dair gerekli yazıları temin etmekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri, zaman geçirmeksizin almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, sigorta ettiren/sigortalı;


a) Sigortalı su ürünlerinin hastalanması veya kazaya uğraması halinde, su ürünleri konusunda uzman bir veteriner hekim, ziraat ve su ürünleri mühendisi marifetiyle, gerekli tedbirleri almak,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalanmış su ürünleri ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini,  ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek,

yükümlülüğündedir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde; 


a) Hasta ve sağlam su ürünlerini ayırmak, 

b) Hastalığı, Tarım Sigortaları Havuzuna ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,

c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,

ç) Sigortalı su ürünlerine gereken bakım, beslenme ve koruma şartlarını sağlamak,

d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almak

ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, görevlendireceği elemanlar veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigorta edilen su ürünlerinin sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

(2) Sigorta ettirenin/sigortalının,


a) Havuz, kafes ve tankların bakımsızlığı,

b) Tesiste yetiştirilen türler için, olması gereken, su kalite kriterlerine uyulmaması,

c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

ç) Bakım ve beslenme yetersizliği,

d) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirlerin alınmaması

gibi kusurları tespit edildiği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu, tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Sigorta edilmiş su ürünlerinde meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

(2) Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

(3) Tazminatın hesabı; tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır. Hasar tarihindeki sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden varsa müşterek sigorta tutarı düşülerek tazminat tutarı hesaplanır. Varsa tarife ve talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli tazminat tutarından indirilir.

(4) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen varsa belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

(3) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 

(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu,  zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım,  ödenecek tazminattan indirilir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

(3) Aylık ürün stok listeleri, Ek 2’de belirtilen şekilde ve poliçede yazılı tarihlerde gönderilmediği takdirde,  Tarım Sigortaları Havuzu, poliçeyi iptal etme veya hasar durumunda tazminatı ödememe hakkını saklı tutar.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

(2) Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

(2) Sigorta ettiren/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu; bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile sigortalının, SKS bilgilerine dayanarak yapar.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

(4) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

(5) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, tanzim edilmiş poliçede, kayıtlı su ürünlerini ve sözleşmenin kurulmasında, tadilinde veya feshinde önemli olabilecek diğer hususları kontrol edebilir.                                                                                      

(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.  

(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa,  Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.

(8) Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya SKS kayıtlarında yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.

(2) Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,


a) Tarım Sigortaları Havuzu,  değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde;


a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.

(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür.  Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

(7) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içerisinde,


a) Bir sonraki ayın 7’nci günü sonuna kadar, her bir yetiştirme ünitesi için, her ay sonları itibariyle, gerçekleşmiş olan aylık stok bilgilerini(*)  (EK: 2),

b) Poliçe başlangıcından sonra, her bir yetiştirme ünitesi için, girişi takiben, 24 saat içerisinde, tesise yapılacak su ürünleri stok girişlerini,

c) Kafes ağları için her on beş günde bir, kafes bağlantıları için her ay, dalgıç kontrol raporunu

aksatmadan, Tarım Sigortaları Havuzunun merkez adresine faks ve sonrasında, posta ile göndermekle yükümlüdür.

(*): Hasar halinde, Aylık Stok Bilgi Formunun sigortalı tarafından gönderilmediği durumlarda Yıllık Yetiştiricilik Planında belirtilen,  hasardan önceki ayın stok bilgisine göre sigorta bedeli hesaplanır.

C.3.1. Değişiklik Onayı

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, kendi iradesi dışında, harici bir sebepten ileri gelecek herhangi bir zarar olmadıkça, yetiştiricilik tesisini düzenli olarak çalıştıracak, kendi kontrolü altında bulunan ve işletmede mevcut koruyucu sistem ve uyarı donanımlarında ve adresinde, sigortacının yazılı onayı olmadıkça, hiçbir değişiklik yapmayacaktır. İşletmedeki koruyucu sistem ve uyarı donanımları, her hafta düzenli bir şekilde kontrol edilecek ve durum kayda geçirilecektir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, tesiste görevli teknik sorumlu müdür ile teknik personel değişikliklerini, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzunun merkez adresine bildirir.

C.3.2. Yemleme Kayıtları

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, her bir yetiştirme ünitesi için günlük yemleme kayıtlarını tutar ve bu kayıtlarda, verilen yem cinsi ve miktarlarını ayrı ayrı gösterir.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış su ürünleri üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, SKS’de yer alan kayıtlar ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.

(2) Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin, poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme

 (1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 12’nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

(2) Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle,  ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde;  Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir. 

DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARI KOVANI) SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan riskler sebebiyle, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan aktif (içinde arı olan), plakalı,  modern kovan* niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. 

(2)  Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

*Modern kovan; farklı ölçülere sahip olmakla birlikte; dip tahtası, kuluçkalık, ballık, örtü tahtası, kapak ve çerçeveler gibi kısımlara sahip kovanları ve kütük kovanları ifade eder.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

(1) Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;


a) Fırtına

b) Hortum

c) Yangın

ç) Heyelan

d) Deprem

e) Taşıt Çarpması

f) Sel ve Su Baskını

g) Vahşi Hayvan Saldırısı

ğ) Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

(2) Arılı kovan sigorta bedeline; kovan, arı kolonisi ve bal, tarife ve talimatların ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar nispetinde dâhildir.

A.3. Teminatların Tanımı

(1) Bu sigorta ile verilen teminatların tanımı aşağıda belirtilmiştir.


a) Deprem Teminatı; deprem ve yanardağ püskürmesinin, doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle meydana gelen zararları,

b) Fırtına Teminatı; yağmur, kar ve dolu ile beraber olsun veya olmasın; münhasıran, fırtına (10 metre yükseklikte ve hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar) etkisiyle veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpma etkisiyle meydana gelen zararları,(*)

c) Heyelan Teminatı; zemini kayalardan, yapay dolgu malzemesinden, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, yerçekimi, eğim, aşırı yağış, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisi altında, yerlerinden koparak aşağı ve dışa doğru hareketinin etkisiyle meydana gelen zararları,

ç) Hortum Teminatı; dar bir alanda ani basınç değişikliği ile girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgârın etkisiyle meydana gelen zararları,

d) Sel ve Su Baskını Teminatı; çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların, büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ile meydana gelen ve beklenmeyen, ani su akıntılarının etkisiyle meydana gelen zararları,

e) Taşıt Çarpması Teminatı; kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle, kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenlerin etkisiyle, sigortalı kovan ve içerisindeki arı kolonisinde meydana gelen zararları,

f) Yangın Teminatı; yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle meydana gelen zararları,

ifade eder.

(2) Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, gerçekleşen riskin, sigortalı kovan üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporları esas alınır.

(*)  Fırtına hasarının tespitinde sahada fırtınaya ilişkin emareler dikkate alınır.

A.4. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıda belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.


a) Hırsızlık, değiştirme halleri, nedeni ispat edilemeyen kayıplar ve arının kovanı terk etmesi.

b) Zirai ilaçlama sonucunda kovanların sönmesi.

c) Arının zarar gördüğü her türlü hastalık.

ç) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar.

d) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

e) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar.

f) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).

g) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı kovan ve içindeki arı üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm ve itlaflar.

ğ) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar.

h) Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında meydana gelecek zararlar.

ı) Yağmacı arıların ve arı kuşlarının saldırısı nedeni ile meydana gelen koloni kayıpları.

i) Sabit arıcılıkta, kovanların nakliyesi sırasında meydana gelebilecek her türlü zararlar.

j) Donma, bakım, besleme yetersizliği ve kışlatma kaynaklı nedenler sonucu kovanların sönmesi.

k) Hasar anında “modern kovan niteliği” taşımadığı tespit edilen “eski tip kara (sepet) kovanlarda” meydana gelen her türlü hasarlar ve koloni kayıpları.

A.5. Müşterek Sigorta

(1) Sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

(2) Belirlenen müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, sigorta ettirenin/sigortalının beyanını, AKS kayıtları ile teyit ederek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler.

(2) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler sigorta edilmez.

(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile AKS bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe AKS bilgilerinin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

(4) Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez.

A.6.1. Sigortaya Kabul Şartları

(1)  Bu sigortaya kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.


a) AKS’ye kayıtlı olunması.

b) En az 30 adet kovan olması.

c) İşletmede bulunan, AKS’ye kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi.

ç) Gezginci arıcılık yapan üreticiler için, poliçe yapılmadan önce kovanları nakledeceği adresler ve nakliyatı gerçekleştireceği araç tipleri ve işaretlerinin Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmesi.

d) Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması.

(2) Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

A.6.2. Sigorta Edilecek Kovanlar

(1) Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; AKS’ye kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta edilebilir.

A.6.3. Kimliklendirme

(1) Tarım ve Orman Bakanlığı, AKS nezdinde kayıtlı, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigortalanır.

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.8. Eksik ve Aşkın Sigorta

(1) Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. HASAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin / Sigortalının Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine/acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

 • * Adı, soyadı ve adresini,
 • * T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
 • * Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • * Hasar nedenini,
 • * Zarar gören sigortalı kovana ilişkin bilgilerini,
 • * Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini

belirtmek suretiyle, hasar ihbarında bulunmakla yükümlüdür.

(2) Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılır.

(3) Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

(4) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.1.1. Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler

(1)  Hasar raporunun ekinde, aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gereklidir.


a) Kovanların, hasar anında çekilmiş fotoğrafları.

b) Nakliyat sırasında meydana gelen hasarlarda, nakliyata ilişkin sevk irsaliyesi.

c) Nakliyatların sigortalının kendi aracı ile yapılması halinde ise poliçe üzerinde nakliyat yapılacak araçlara ait plaka numaralarının belirtilmesi.

ç) Trafik kazası hasarlarında kazaya ilişkin resmi (trafik, jandarma, itfaiye vb.) tutanaklar.

d) Yangın hasarlarında, savcılık sonuç kararı ve itfaiye raporu.

e) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Arıcılık Mevzuatı çerçevesinde nakliyat esnasında olması gereken resmi belgeler ve raporlar.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı;


a) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalı kovanlar, arı kolonisi ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek

yükümlülüğündedir.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı kovanların niteliklerini ve bakım koşullarını, makul surette kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

(2) Ayrıca;


a) Kovanların bakımsızlığı, temiz tutulmaması ve koruma tedbirlerinin alınmaması,

b) Hijyen, bio-güvenlik ve güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun gerektirdiği tedbirlerin alınmaması

gibi sigorta ettirenin/sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu, tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan arılı kovanın sigorta bedeli esas alınır.  Çerçeveler ve petekler teminat kapsamında değildir.

(2) Sigorta bedeli esas alınarak hesaplanan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

(3) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

(4) Tazminatın hesabı; müşterek sigorta tutarları dikkate alınarak tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettirene/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

(3) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 

(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları tazmin ettiği bedel nispetinde Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

(2) Sigorta ettirenin/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile sigortalının AKS bilgilerine dayanarak yapar.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda risk analizi yaparak poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

(3) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı kovanları ve arı kolonisini kontrol edebilir.

(4) Sigorta ettirenin beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettirenin 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş olur.

(5) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir. 

(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa Tarım Sigortaları Havuzunun tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar, bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya AKS kayıtlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde,  sigorta ettiren/sigortalı derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde en geç 10 gün içinde durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.

(2) Değişiklik, Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,


a) Tarım Sigortaları Havuzu,  değişikliği öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde,  sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş olur.

c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

ç) Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde,


a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.  Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.

(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür.  Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

(7) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içinde, herhangi bir nedenle, plakası düşen, kırılan veya kopan kovanların, plakalarını yeniden taktırmak ve aynı zamanda, durumu Tarım Sigortaları Havuzu merkezine yazılı olarak, derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, plakası düşen, kırılan veya kopan kovanların hasarı ödenmez.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, AKS’ de yer alan kayıtlar ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

(2) Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme

(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 12’nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

(2) Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde, zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir. 

DEVLET DESTEKLİ İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu 

(1) Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan risklerin,  Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf,  tritikale, nohut,  kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde ilçe genelinde doğrudan neden olacağı verim kaybı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım Sigortaları Havuzu verileri esas alınarak tespit edilen ilçenin eşik verim değerine kadar teminat altına alır. Sigortalının poliçede belirtilen parseline özgü verim kayıp talepleri dikkate alınmaz.

(2) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır

A.2. Teminat Kapsamı

A.2.1. Teminat Kapsamında Olan Haller

(1)  Bu sigorta ile kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin ürünlerde neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınmaktadır.

A.2.2. Teminat Kapsamındaki Ürünler

(1) Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf,  tritikale, nohut,  kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri teminat kapsamındadır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf,  tritikale, ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınır.

A.3. Tanımlar

A.3.1. Genel Tanımlar


a) İlçenin Ortalama Verimi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım Sigortaları Havuzu verileri esas alınarak tespit edilen verimi ifade eder.

b) İlçenin Eşik Verim Değeri: A.3.1. maddesinin, (a) bendinde tanımlanan ilçenin ortalama veriminin %70’i alınarak belirlenir.

c) İlçenin Gerçekleşen Verim Ortalaması: İlgili yılın hasat döneminde, Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından ilçenin referans parsellerinde belirlenen verimlerin ortalamasıdır. Tazminat ödemesinde bu ortalama esas alınır.

ç) Referans Parsel: Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının tespitinde kullanılacak parselleri ifade eder.

d) Ürün Birim Fiyatı: İlgili yılda teminat kapsamındaki ürünlerin 1 kilogramı için belirtilen fiyatı ifade eder.

A.3.2. Teminatların Tanımı

(1)   Bu sigorta ile verilen teminatların tanımı aşağıda belirtilmiştir.


a) Aşırı Nem: Bitkilerin gelişme döneminde, uzun yıllar ortalamasının üstünde ortaya çıkan havadaki ve/veya topraktaki nem sonucu meydana gelen verim kaybını,

b) Aşırı Yağış: Bitkilerin büyüme, gelişme ve olgunlaşma dönemlerinde, belli bir zaman periyodu içerisinde uzun yıllar ortalamasının üstünde gerçekleşen yağış sonucu meydana gelen verim kaybını,

c) Don Teminatı: Hava sıcaklığının 0°C’nin altındaki derecelere düşmesi nedeniyle doğrudan meydana gelen verim kaybını,

ç) Kuraklık Teminatı: Kuru tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılan teminat kapsamındaki ürünlerin vejetasyon dönemlerinde bitki gelişimini etkileyecek düzeyde tarımsal kuraklığın neden olduğu verim kaybını,

d) Sıcak Hava Dalgası (Isı Dalgası): Yüksek hava basıncının, geniş bir alan üzerinde uzun bir süre (birkaç gün veya hafta) kalması sonucu ortaya çıkan çok sıcak hava nedeniyle yetiştirilen bitkide meydana gelen verim kaybını,

e) Sıcak Rüzgar: Sıcak rüzgarın döllenmeyi ve dane tutumunu olumsuz etkilemesi sonucu meydana gelen verim kaybını

ifade eder.

(2) Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, tazminat hesabında Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin referans parsellerde belirlediği verim esas alınır. Tarım Sigortaları Havuzu adına görevlendirilen eksperlerin yaptığı tespitler dışında yapılacak verim tespitleri dikkate alınmaz.

A.4. Sigorta Bedeli

(1)  Sigorta bedeli; ilçenin ortalama verimi, ürün birim fiyatı ve poliçede belirtilen ÇKS’ye kayıtlı ekili alanın çarpımından oluşur.

(2) Sigorta bedeli ile ilgili diğer hususlar, tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre belirlenir.

A.5. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıda belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.


a) Sigorta ettirenin/sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar,

b) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),

c) Kamu otoritesi tarafından, sigorta konusu yer ve ürünler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle, meydana gelen bütün hasar ve kayıplar,

ç) Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,

d) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,

e) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

f) Ürünlerin kalitesinde meydana gelen zararlar,

g) Teminat kapsamına giren hallerden kaynaklanmayan; su deposu, gölet ve baraj kapaklarının açılması veya patlaması/patlatılması sonucunda ürünlerde meydana gelen zararlar,

ğ) Teminat kapsamındaki bir risk gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin üründe kültürel işlemlerin eksikliği nedeniyle meydana gelen verim kaybı,

h) Yabancı ot, hastalık ve zararlılar ile yabani hayvanların neden olduğu kayıplar,

ı) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, sigortalının hasar sonrası gerekli bakım ve yetiştirme koşullarını yerine getirmemiş olması nedeni ile ortaya çıkan dolaylı zararlar,

i) Dolu paketi kapsamındaki riskler (dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını) nedeni ile meydana gelen zararlar. 

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Tarım Sigortaları Havuzunun yetkilendirdiği sigorta şirketi/acente ÇKS kayıtlarına göre başvuruyu kabul eder. Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta başvurularını aksi kararlaştırılmadıkça belirlenmiş olan poliçe son kabul tarihlerinden önce yapar.

(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü durumlarda ilçe genelinde risk incelemesi yapabilir. Bu incelemenin sonuçları çerçevesinde, sigortalanması uygun görülmeyen ilçelerde sigorta yapılmaması ya da sigortalanmış ilçelerde sigortanın sona erdirilmesine karar verebilir.

A.7. Sigorta Sözleşmesinin Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta sözleşmesi; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.8. Sigorta Teminatının Başlangıcı ve Sonu

A.8.1. Sigorta Teminatının Başlangıcı

(1) Sigorta teminatı; poliçe düzenleme tarihinden itibaren en erken 7 gün sonra yürürlüğe girer.

A.8.2. Teminatların Sona Ermesi

(1) Sigorta teminatı; ilçe bazında ürünlerin tamamının hasat edilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi halinde sona erer.

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettirenin/sigortalının rizikonun gerçekleşmesi durumunda hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, verim tespit süreçleri ile ilgili olarak Tarım Sigortaları Havuzunun veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin, sigortalı bitkisel ürünler ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde gerektiğinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesinden zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermek ve bu amaçla Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilen talimatlara uymakla yükümlüdür.

B.3. Verim Tespiti

(1) İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının belirlenmesi amacıyla her yıl hasat döneminde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenen referans parsellerde verim tespit edilir.

B.4. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, ilçenin gerçekleşen verim ortalaması ile ilçenin eşik verim değeri arasındaki fark baz alınır.

(2) İlgili yıl için ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerinin altında kalması durumunda ilçede bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanır. İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise ilçede bulunan sigortalı üreticilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

(3) Bu sigortayı yaptıran bir üreticinin aynı parseli için Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası yaptırmış olması durumunda her iki poliçe için ödenecek toplam tazminat tutarı, sigorta bedeli yüksek olan poliçe ile sınırlıdır.

(4) Tazminat tutarı ile ilgili diğer hususlar tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre belirlenir.

B.5. Tazminatın Ödenmesi

(1) İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının ilanından itibaren en geç 30 gün içerisinde, hesaplanan tazminat tutarı sigortalıya ödenir.

(2) Rizikonun gerçekleşmesinin, sigortalı ürün üzerindeki sonuçlarının tespit edilebilmesi için ürünün fenolojik evre olarak hasat döneminin beklenmesi zorunludur.

(3) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettirene/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, alacaklı sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

(4) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının sigortalı tarafından bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. 

(5) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

(2) Sigorta ettirenin/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının ÇKS bilgilerine dayanarak yapar.

(2) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.  Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur. Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

(3) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir. 

(4) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.

(5)  Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşmenin Devamı Sırasında Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, sigortalı ürünle ilgili toprak işleme, ilaçlama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi vb. gibi zaten yapmak durumunda olduğu tarımsal işleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. 

C.4. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1)  Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra poliçe üzerinde veya ÇKS’de yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Değişiklik, Tarım Sigortaları Havuzunun sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,


a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş olur.

c) Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, riskin özelliğine göre, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerde ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene iade eder.

(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde;


a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla, beyan edilmesi gereken değişiklik arasında, bağlantı bulunmadığı hallerde; tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise; sigorta ettirenin/sigortalının, ihmal derecesine göre belirlenecek bir oranda, tazminattan indirim yapılabilir.

(5) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. 

(6) Herhangi bir nedenle, sigortalı ürünün tamamen ortadan kalkması durumunda, sözleşme iptal edilerek, tahsil edilmiş prim tutarı, sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.

C.5. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış ürünler üzerine; sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılarla, aynı rizikolara karşı, başka sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.6. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının; sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

C.7. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.8. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.9. Tahkim ve Yetkili Mahkeme

(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’ uncu maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

(2) Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle,  ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde;  Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.10. Zaman Aşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.11.Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir. 

Dolu Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 1 Kasım 1995

A- Sigortanın Kapsamı 

A.1- Sigortanın Kapsamı 

Bu sigorta, dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında meydana getirdiği eksilmeyi, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılar. Seralar ve içinde yetiştirilen ürünler bu sigorta kapsamına dahil değildir. 

A.2- Sigorta Bedelinin Kapsamı 

Sigorta bedeli, aksine sözleşme yoksa ürünün değerlendirilebilen ana ürününü kapsar. Sigorta ettirenin isteği halinde yan ürünler (ancak yan ürünler tek başına sigorta edilemez) ana ürünün belirlenen bir oranı dahilinde ve poliçede ayrı olarak belirtilmek kaydıyla sigorta bedeline eklenir.

Çeşitli ürünlerde sigorta bedeli kapsamına giren ana ürün aşağıdaki kısımlardan oluşur. 

2.1- Tarla ürünlerinde;

a) Tahıllarda ve baklagillerde : tane
b) Lifli bitkilerde : lif
c) Pamukta : ham pamuk
d) Yağlı tohumlu bitkilerde : tohum
e) Ana ürünü gövde olan bitkilerde : gövde
f) Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde : kök ve yumru
g) Ana ürünü yaprak olan bitkilerde : yaprak
h) Tohum için üretilen yem bitkilerinde : tohum

2.2- Fide, fidan ve diğer ürünlerde sigorta bedeli; oran ayrımı yapılmadan ürünün tümünü kapsar. 

2.3- Yeşil yem bitkilerinde sigorta bedeli, yapılan biçme adedine göre hesaplanır. 

2.4- Bağ, bahçe ve zeytinliklerin sigortalanmasında sigorta bedeli meyve ve zeytini kapsar. 

2.5- Birden fazla hasadı yapılan ürünlerde her bir hasat başına düşen sigorta bedeli ürünün özelliğine göre hesaplanarak poliçede belirtilir. 

A.3- Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Alınabilecek Haller ve Kayıplar 

Aşağıdaki haller dolayısıyla ürünlerde meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır; ancak ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir: 

3.1- Don olayının doğrudan doğruya ürün miktarında ve kalitesinde meydana getirdiği eksilme, 

3.2- Hasatları tamamlanmamış (biçilmemiş, sökülmemiş, koparılmamış ve toplanmamış) ürüne yangının, yıldırımın ve infilakın doğrudan doğruya vereceği hasarlar, 

3.3- Dolunun ağaçlara vereceği hasarlar, 

3.4- Dolunun sebze, meyve ve çiçeklerin kalitesinde meydana getirdiği eksilmeler, 

3.5- Grev, lokavt ve bunları önlemek veya etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen bütün kayıp ve hasarlar, 

3.6- Kargaşalık ve halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bunları önlemek veya etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen bütün kayıp ve hasarlar, 

3.7- Kötü niyetli hareketler sonucu ürünlerde meydana gelen hasarlar, 

3.8- A.4 maddesinin 4.6 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 

3.9- Sel ve su baskının doğrudan doğruya meydana getirdiği zararlar, 

3.10- Fırtınanın doğrudan doğruya meydana getirdiği zararlar, 

3.11- Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan doğruya meydana getirdiği zararlar. 

A.4- Teminat Dışında Kalan Haller 

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır: 

4.1- Tarlada bırakılmış veya kaldırılmış ürünlerde meydana gelen hasarlar. 

4.2- Sigorta ettirenin veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasar ve kayıplar. 

4.3- Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır). 

4.4- Kamu otoritesi tarafından sigorta konusu yer ve ürünler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasar ve kayıplar. 

4.5- Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar. 

4.6- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. 

A.5- Muafiyetler 

Sözleşmede sigortacının, tenzili muafiyet olmak üzere belli bir miktara ya da sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarları veya meydana gelen hasarın belli bir oranını tazmin etmeyeceği kararlaştırılabilir. 

Bu şekilde belirlenen muafiyet oran veya tutarları poliçenin ön yüzünde belirtilir. 

A.6- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu 

6.1- Sigorta Teminatı; 

- Tarlada yetiştirilen ve aşağıda yazılanların dışında kalan bütün ekilmiş tarım ürünlerinde yeşerme ve filizlenme ile, 

- Bağlarda tomurcuk gözlerin uyanması ile, - Meyvelerde çiçeklenmenin son bulması ile, 

- Fideler ve fidanların tutması ve yeşermesi ile başlar. 

6.2- Sigorta teminatı, sigortalı ürünlerin hasatlarının yapılması (biçimi, sökülmesi, toplanması veya koparılması) veya sigortalı ürün veya ürünlerin tümünde tam hasar oluşmasıyla sona erer. 

6.3- Aynı veya başka bir ürünün yeni ekimi sigortacının da onayı ile kararlaştırılmadığı sürece, teminat sigorta konusu yerde yeni ekimi yapılan ürün için devam etmez. Sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı olan tarihte son bulur. 


B- Hasar ve Tazminat 


B.1 Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 

1.1- Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigorta şirketinin genel müdürlüğüne veya yerel teşkilatına (bölge müdürlüğü, şube) durumu yazılı olarak bildirmek, 

1.2- Hasar ihbarında; 

a) Adı, soyadı ve adresini, 

b) Sigorta poliçe numarasını, 

c) Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati, 

d) Zarar gören ürün türü ve çeşidini, 

e) Rizikonun gerçekleştiği tarla, bağ, bahçe adedi ve mevkilerini,belirtmek. 

1.3- Erken bir dolu hasarı olayında fazla zarar gören bir ürün yerine, mevsimin müsaadesi oranında başka veya aynı çeşit ürünün ekilmesi için tarlanın bozulmasını veya sürülmesini istediği takdirde, şirketin onayını almak amacıyla bildirimde bulunmak. 

1.4- Rizikonun gerçekleşmesinden ekspertizin (hasarın tahmin ve takdirinin) yapılmasına. kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan ürünün gelişmesi için sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermek ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak. 

1.5- Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek. 

1.6- Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi uygun bir süre içinde sigortacıya vermek. 

1.7- Zarar eksperler tarafından takdir edilinceye kadar sigorta konusu hasarlı ürün üzerinde hasarın saptanmasını güçleştirecek veya hasar miktarını artıracak nitelikte herhangi bir değişiklik yapmamak (ancak, biçilecek, toplanacak hale gelmiş ürünlerde sigorta şirketinin onayını almak kaydı ile ekspertizin yapılabilmesi için hasarlı tarla ve bahçelerin orta ve kenar taraflarından zararı doğru tespit etmeye yardım edecek örnek kısımlar ve parçalar olduğu gibi -biçilmeden, toplanmadan- bırakılarak hasada devam olunabilir). 

1.8- Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta konusu ürünler ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek. 

1.9- Sigorta konusu ürünle ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek. 

B.2- Koruma Önlemleri ve Kurtarma 

Sigorta ettiren, işbu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesi halinde; zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. 

Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir. Ancak, poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse, alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir. 

B.3- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Hakları ve Yükümlülükleri 

Riziko gerçekleştiğinde, sigortacı veya yetkili kıldığı kimseler; sigorta kapsamındaki maddi değerleri koruma altına almak ve zararı azaltmak amacıyla, makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan yere girebilirler. Sigortacı bu şekilde hareket etmekle herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenmiş olmaz ve bu poliçe hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz. 

Sigortacı, hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en kısa zamanda ve her halde 30 gün içerisinde gerekli incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigorta ettirene bildirmek zorundadır. 

B.4- Hasarın Tespiti 

Sigortalı ürünlerde meydana gelen zararın miktarı taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir. 

Taraflar zarar miktarında anlaşamadıklan takdirde, zarar miktarının tayini için tarım uzmanları (tarım mühendisleri veya teknisyenleri) veya tarım sigortası eksperleri arasından seçilecek hakem-bilirkişilere gidilmesini kararlaştırabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Sigortacıdan tazminat talep edilmesi veya yargıya gidilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı tarihden itibaren, diğer halde ise üçüncü hakem-bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı ay içerisinde raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler. 

Taraflar, uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıklan takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini seçer ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıklan hususlarda, anlaşamadıklan sınırlar içinde kalmak suretiyle, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkişi kararları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir. 

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren onbeş gün içinde hakem-bilirkişisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından tarımda uzman kişiler arasından seçilir. 

Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkişinin kimliğinin öğrenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer. 

Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve kaldığı yerden devam olunur. 

Sigorta ettirenin ölümü, seçilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez. 

Hakem-bilirkişiler, zarar miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi sırasındaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler. 

Hakem-bilirkişilerin veya üçüncü hakem-bilirkişinin zarar miktarı konusunda verecekleri karar kesindir, tarafları bağlar. 

Hakem-bilirkişi kararlarına ancak, zarar miktarının gerçek durumdan önemli şekilde farklı olması halinde itiraz edilebilir ve bunların iptali kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. 

Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Tek hakem- bilirkişinin veya üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir. Zarar miktarının saptanması, bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez. Hakem-bilirkişi raporlarının, ihtilaflı olay ile ilgisi nispetinde aşağıdaki konuları içine alması gerekir: 

a) Dolu vurmuş sigortalı ürünlerin bulunduğu tarla, bağ veya bahçelerin krokisi çizilerek tamamının ve dolu vurmuş kısımlarının yerleri, sınırları ve dekar olarak yüzölçümü, 

b) Eğer ürün birden çok dolu hasarına uğramışsa en son hasar yüzdesi, 

c) Dolu vurmuş alanın, dolu gerçekleşmeseydi vereceği ürün miktarı, ürün kaybının yüzdesi (b bendine göre ayrıntılı olarak), 

d) Ürünlerin cinsleri, türleri ve çeşitleri bakımından sigorta bedelindeki payları, 

e) Hasara sebep olan don, soğuk ve fırtınadan bozulma, su, haşere ve hastalık zararları, hayvansal ve bitkisel zararlar gibi doluya yorumlanmayan zararlar bulunup bulunmadığı, varsa tahmini payları, 

f) Tasarruf edilen masrafların tutarı, varsa kurtarılan miktar ve değeri, başka bir ürün ekiminin mümkün olup olmadığı, 

g) Hasar tespitinde uygulanan ayrıntılı sayım yöntemi. 

Ürünün gelişme devresi yukarıda yazılı hususlardan herhangi birini belirlemeye olanak vermiyorsa hakem-bilirkişiler, bunun nedenlerini ve kesin tespiti yapabilecekleri tarihi taraflara bildirmek, bu tarihte kesin tespiti yapmak ve raporlarını vermekle yükümlüdür. 

B.5- Tazminatın Hesabı 

5.1- Sigorta tazminatının hesabında, poliçede belirtilen birim fiyatı esas alınır. Ancak bu fiyat, ürünün hasat zamanındaki mahalli toptan satış fiyatından yüksek olamaz. Tazminatın hesabında, hasar miktarından önce varsa sovtaj düşülür. 

5.2- Sigorta bedeli üzerinden taraflarca belirlenen tenzili muafiyet oranını veya tutarını geçmeyen hasarlar ödenmez. Bu oranı veya tutarı aşan hasarlar için kararlaştırılan muafiyet miktarı kadar indirim yapılır. 

5.3- Sigortalı ürünlerin tamamının veya bir kısmının yeniden ekime imkan veren erken bir gelişme devresinde hasara uğraması durumunda, sigorta ettirenin hasar tarihine kadar hasar gören ürüne yapmış olduğu ve sigortacı ile sigorta ettiren arasında anlaşmayla saptanan ekim, dikim ve bakım masrafları herhangi bir muafiyet uygulanmaksızın ödenir. 

5.4- Sigortalı ürünün yeniden ekime imkan vermeyen gelişme devresinde tamamen veya kısmen hasara uğraması halinde tazminat, poliçede kararlaştınlmış olan muafiyet oranları ve hasat dönemine kadar yapılacak masraflar düşülmek suretiyle hesaplanır. 

5.5- Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiç bir zaman tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz. 

B.6- Tazminatın Ödenmesi 

6.1- Sigortacı, kesinleşmiş olan tazminat miktarını en kısa zamanda ve her halde 30 gün içerisinde sigortalıya ödemek zorundadır. 

6.2- Sigortalı şeyler üzerinde birden çok sigorta varsa, tazminat miktarının saptanmasından sonra sigortacı payına düşen kısmı öder. 

B. 7- Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi 

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir. 

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesine kasden sebep olur veya zarar miktarını kasden artırıcı eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer. 

B.8- Hasar ve Tazminatın Sonuçları 

Rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı ürünün bütününde tam hasar meydana geldiği takdirde, sigorta teminatı sona erer.

Kısmi hasarlarda sigorta teminatı poliçede belirtilen bitiş tarihine veya hasata kadar meydana gelebilecek diğer zararlar için devam eder. Bir tarlanın bir bölümü tam, diğer bir bölümü kısmi hasara uğramış ise, tam hasarlı bölüm için sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasarlı bölüm için teminat, poliçede belirtilen bitiş tarihine veya hasata kadar meydana gelebilecek diğer zararlar için devam eder. 

Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. 

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesaplanır ve fazlası geri verilir. 


C- Çeşitli Hükümler 


C.1- Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü 

Sigorta priminin tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. 

Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının sorumluluğunun başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder. 

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. 

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir. 

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesaplanarak fazlası sigorta ettirene iade edilir. 

C.2- Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü 

2.1- Sigortacı, bu sigortayı sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak yapar. 

2.2- Sigorta ettirenin beyanı gerçeğe aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde: 

Sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. 

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. 

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesaplanır ve fazlası geri verilir. 

Sigorta ettiren kimsenin kasıtlı davrandığı anlaşıldığı takdirde, sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır. 

2.3- Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı durumlarda riziko, sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği ve feshedebileceği ya da caymanın veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. 

2.4- Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer. 

C.3- Sigorla Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları 

Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı ürünlerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri, hali veya çeşidinin sigortacının izni olmadan sigorta ettiren tarafından değiştirildiği takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 

Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra: 

3.1- Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise; 

- Sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

- Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sigortacı sözleşmeyi sekiz gün içerisinde feshedebilir. 

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesaplanır ve fazlası geri verilir. 

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Sigortalı ürünlerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen yeri, hali veya çeşidinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer. 

3.2- Değişiklik, rizikoyu hafıfletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise: 

Sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir. 

3.3- Sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde: 

a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce, 

b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde, <

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, 

riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. 

C.4- Birden Çok Sigorta 

Sigortalanmış ürünler üzerine sigorta ettiren başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu önceki sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür. 

C.5- Menfaat Sahibinin Değişmesi 

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde soz1eşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. 

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesaplanır ve fazlası yeni hak sahibine geri verilir. 

Sigortalı yer ve ürünlerin sahibinin değişmesi anında ödenmesi gerekli prim borçlarından, sigorta ettiren ile fesih hakkını kullanmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur. 

Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer. 

C.6- Tebliğ ve İhbarlar 

Sigorta ettirenin bildirimleri sigorta şirketinin merkezine, bölge müdürlüğüne veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır. 

Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır. 

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. 

C.7- Sırların Saklı Tutulması 

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta ettirene ve sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur. 

C.8- Yetkili Mahkeme 

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının veya rizikonun gerçekleştiği yerde, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.9- Zamanaşımı 

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10- Özel Şartlar 

Bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar konulabilir.  

Sera Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI 

A.1- Sigortanın Kapsamı

Bu sigorta ile; dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme sigorta bedeline kadar temin olunmuştur. 

A.2- Sigorta Bedelinin Kapsamı

Sigorta bedeli, aşağıda yer alan değerlerin toplamından oluşur:
a) Seraların örtü ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dahil toplam değeri,
b) Konstrüksiyonun işçilik ücretleri de dahil toplam değeri,
c) Isıtma, havalandırma, sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın değeri,
d) Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa bu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.

A.3- Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar

3.1- Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar sigortanın kapsamı dışındadır. Ancak bunlar, ek sözleşme yapılmak suretiyle bu genel şartlara ilişik klozlar dahilinde teminat kapsamı içine alınabilirler:

1- Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri,
2- Kötü niyetli hareketler,
3- A.4 maddesinin 7 nci bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
4- Yangın, yıldırım, infilak,
5- Fırtına,
6- Deprem ve yanardağ püskürmesi,
7- Kar ağırlığı,
8- Don,
9- Sel ve su baskını,
10- Dahili su basması,
11- Yer kayması,
12- Duman,
13- Taşıt çarpması,
a) Kara taşıtları,
b) Deniz taşıtları,
c) Hava taşıtları,

3.2- Bu sözleşme ile temin edilen hallerden kaynaklansa dahi aşağıdaki kayıplar sigorta kapsamı dışındadır, Ancak bu kayıplar, ek sözleşme yapmak suretiyle teminat kapsamı içine alınabilirler:
1- Teminat kapsamındaki rizikodan doğan kalite kayıpları,
2- Faaliyet durması veya aksamasından kaynaklanan kar kaybı,
3- Enkaz kaldırma masrafları

A.4- Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar sigortanın kapsamı dışındadır:
1- Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar.
2- Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar.
3- Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
4- Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),
5- Kamu otoritesi tarafından sera ve ürün üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,
6- Sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdından veya ağır kusurundan kaynaklanan zararlar,
7- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

A.5-Muafıyetler

Sözleşmede sigortacının, belli bir miktara veya sigorta bedelin belli bir yüzdesine kadar olan hasarları ya da meydana gelen hasarın belli bir oranını tazmin etmeyeceği kararlaştırılabilir,
Bu şekilde belirlenen muafiyet oran veya tutarları poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta teminatı, ürün için, her ürün dönemine ait fidelerin ve/veya fidanların; seralara dikimi ile başlar, hasadın bitmesiyle son bulur ve her halde, poliçede; başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.


B- Hasar ve Tazminat 


B.l- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
1- Rizikonun gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez ve bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıyı durumdan haberdar etmek, 2- Rizikonun gerçekleşmesinden hasarın tahmin ve takdir edilmesine kadar geçen zaman içinde, seradaki ürünün gelişmesi için gereken bakımı göstermek ve sigortacı tarafından bu amaçla verilen talimatlara uymak,
3- Zarar eksperler tarafından tespit ve takdir edilinceye kadar hasarlı sera ve ürün üzerinde, zorunlu haller dışında, hasarın saptanmasını güçleştirecek ya da hasar miktarını artıracak nitelikte herhangi bir değişiklik yapmamak,
4- Riziko gerçekleştiğinde, serada bulunan ve fazlaca zarar görmüş olan bir ürünün yerine mevsimin şartlarına göre başka bir ürün dikilmesini istediği takdirde, sera içindeki ürünün bozularak yeniden sürüm ya da dikim yapılması için, sigortacının onayını almak amacıyla bildirimde bulunmak,
5- Sigortacının isteği üzerine; rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı olarak belirlemede,zarar miktarıyla delilleri saptamada ve rücu hakkının kullanılmasında gerekli olacak bilgi ve belgeleri mümkün olduğu ölçüde ve gecikmeksizin sigortacıya vermek,
6- Tazmin yükümlülüğü, tazminat miktarı ve rücu haklarının tayini amacıyla sigortacının ya da yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeyler ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde yapacakları incelemelere izin vermek.

B.2- Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren işbu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesi halinde; zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri bir an önce almakla yükümlüdür.
Acil önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir. Eksik sigortanın sözkonusu olduğu durumlarda aksine sözleşme yoksa sigortacı; sigorta bedelinin sigorta edilen menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki değerine oranı neden ibaretse masrafların o kadarından sorumludur.

B.3- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Hakları ve Yükümlülükleri

Riziko gerçekleştiğinde, sigortacı veya yetkili kıldığı kimseler; sigorta kapsamındaki maddi değerleri muhafaza altına almak ve zararı azaltmak amacıyla makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan seraya girebilirler. Sigortacı bu şekilde hareket etmekle herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenrniş olmaz ve bu poliçe hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz. Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde gerekli incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya bildirmek zorundadır.

B.4-Hasarın Tespiti

Bu sözleşme ile sigorta edilmiş şeylerde meydana gelen zararın miktarı taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir.
Taraflar zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini için isterlerse, hakem-bilirkişilere gidilmesini kararlaştırabilirler; bu bir tutanakla tespit edilir. Bu takdirde zarar miktarı aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigortacıdan tazminat talep edilmesi halinde, zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Şu kadar ki, tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı tarihten itibaren, diğer halde ise üçüncü hakem bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı ay içerisinde raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler. Taraflar uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini seçer ve bu husus noter aracılığıyla diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraf hakem-bilirkişilerin anlaşamadıkları hususlarda ve anlaşmazlığın sınırları içinde karar vermeye yetkilidir; bu hakem-bilirkişinin kararları, diğer hakem-bilirkişilerce hazırlanan raporda yer alır. Hakem-bilirkişi kararları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkişisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi konusunda yedi gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından ve uzman kişiler arasından seçilir. Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı gerekçesiyle ve hakem-bilirkişinin kimliğinin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde itiraz olunabilir. Süresinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer.

Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve kalınan yerden devam eder. Sigorta ettirenin ölümü, seçtiği hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez. Hakem-bilirkişiler, zarar miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleştiği andaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgelerin kendilerine verilmesini isteyebilir; hasar yerinde incelemede bulunabilirler. Hakem-bilirkişilerin veya üçüncü hakem-bilirkişinin, zarar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir tarafları bağlar.

Hakem-bilirkişi kararlarına ancak, tespit edilen zarar miktarının gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu gerekçesiyle ve bu kararların tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret mahkemesinde itiraz edilebilir.

Taraflar seçtikleri hakem-bilirkişilerin ücret ve masraflarını kendileri öder. Tek hakem-bilirkişinin veya üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları ise taraflarca yarı yarıya ödenir.

Zarar miktarının saptanması, bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartlar ile bunların ileri sürülmesini etkilemez.

B.5- Tazminatın Hesabı

5.1- Sigorta tazminatının hesabında sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin değerleri esas tutulur. Sigorta tazmin değeri aşağıda yazılı şekilde hesaplanır:
l- Kayıp ve hasar miktarından var ise önce sovtaj düşülür,
2- Sera camları, konstrüksiyon, ısıtma, havalandırma ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisat bedeli için poliçede yazılı sigorta değeri; ürün için ürün birim fiyatı esas alınır. Ancak bu halde, cam değeri hasar tarihinden bir önceki günün piyasa değerinden, ürün birim fiyatı ise ürünün hasat zamanındaki mahalli toptan satış fiyatından yüksek olamaz,
3- Ürün ve ürün yataklarından cam kırıklarını temizleme işine yapılan harcamalar için ödenecek miktar, aksine sözleşme yoksa ürün, cam ve konstrüksiyonun toplam sigorta değerinin % 10'u kadardır.
4- Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiç bir şekilde tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz.
5.2- Mutabakatlı Değer:
Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu yapı, cihaz ve tesisatın değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleşmesi ve tazminatın hesabında, bu mutabakatlı değere taraflarca itiraz olunamaz. Bilirkişi masrafı, mutabakatlı değerin tespitini isteyen tarafa aittir. 

B.6- Tazminatın Ödenmesi

Sigortacının sorumluluğu; sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedelle, sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle sınırlıdır.
Sigortalı şeyler üzerinde birden çok sigorta varsa, tazminat miktarının saptanmasından sonra sigortacı payına düşen kısmı öder. 

B. 7- Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonraki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bundan dolayı zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu artan kısım indirilir.

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesine kasden sebebiyet verir veya zarar miktarını kasden artırıcı eylemlerde bulunursa bu poliçeden doğan haklan düşer.

Bu maddede yazılı hallerin ispatı sigortacıya aittir.

B.8- Hasar ve Tazminatın Sonuçları

8.l- Sigortacı, kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç bir ay içerisinde sigortalıya ödemek zorundadır.
8.2- Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren, sigortacının açabileceği davalarda yararlı olabilecek bilgi ve belgeleri mümkün olduğu ölçüde ve gecikmeksizin sigortacıya vermek zorundadır .
8.3- Rizikonun gerçekleşmesiyle tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.
Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrılmış olması hallerinde de aynı usül geçerlidir.
Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, sigorta ettiren talepte bulunduğu takdirde ve bu tarihten itibaren gün esası üzerinden prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir .
8.4- Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.


C. Çeşitli Hükümler 


C.l- Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının sorumluluğunun başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder .Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. 

C.2- Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

2.1- Sigortacı, bu sözleşmeyi sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak yapmıştır. Bu teklifnamenin en az aşağıda gösterilen bilgileri içermesi gerekir:
1- Sigorta ettirenin adı ve soyadı,
2- Sigorta ettirenin ne sıfatla hareket ettiği,
3- Sigorta ettirenin ikametgahı,
4- Sigorta edilecek seranın bulunduğu yer (il, ilçe, köy ve mevkii) ile seranın boyutları,
5- Seradaki camların boyutları ile toplam adedi ve camların toplam değeri,
6- Konstrüksiyonun değeri,
7- Serada bulunan veya sigorta süresi içinde sonraki dönemlerde ekilecek ürünlerin cinsi, ekim-dikim tarihi, fide adedi,
8- Serada bulunan veya sigorta süresi içinde sonraki dönemlerde ekilecek ürünlerin muhtemel hasat tarihi, hasatta beklenen ürün miktarı ve tahmini toplam değeri,
9- Sera ve ürünün başka sigorta şirketine sigorta ettirilmiş olup olmadığı.
2.2- Sigorta ettirenin beyanı gerçeğe aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Cayma veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. 2.3- Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı durumlarda riziko; sigortacı durumuöğrenmeden önce veya cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

2.4- Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer. 

C.3- Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçerisinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

3.1- Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya hali sigortacının rızası olmaksızın sigorta ettiren tarafından değiştirildiği takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra:
1- Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise; sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar .Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer .
Sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sözleşmenin devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.
2- Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektiren hallerden ise; sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir. 3.2- Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde:
a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleşirse sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder .

C.4- Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, sigortalı sera veya içindeki ürünlerin menfaat sahibinin değişmesi halinde sözleşme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür .

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer .

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası hak sahibine geri verilir. Sigortalı şeylerin sahibinin değişmesi anında ödenmesi gerekli prim borçlarından, sigorta ettiren ile fesih hakkını kullanmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer . 

C.5- Sigortalı Şeylerin Yeri ve Bunun Değişmesi

Sigorta teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen yer veya yerler için geçerlidir.
Sigortalı şeylerin bulunduğu yerin değiştirilmesi halinde madde C.3 hükümleri uygulanır .

C.6- Tebliğ ve İhbarlar

Sigorta ettirenin bildirimleri sigorta şirketinin merkezine veya sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır . Taraflara imza karşılığında elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler taahhütlü mektup hükmündedir. Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder. 

C. 7- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, sigorta ettiren ve sigortalıyla ilgili olarak öğrenecekleri ticari veya mesleki sırların açığa çıkarılmasından doğacak zararlardan sorumludur . 

C.8- Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yer ya da rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret mahkemesi; sigortacı tarafından açılacak davalardaki yetkili mahkeme ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesidir. 

C.9- Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. 

C.l 0- Özel Şartlar

Bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir. 
 

Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

Sigorta Teminatının Kapsamı

Madde 1 -

A) Bu poliçe (B) fıkrasında tür ve nitelikleri belirtilen hayvanların;

a) Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar ve gebelik, doğum, iğdişleme veya ameliyat sebebiyle,
 
b) Her türlü kazalardan, kurt parçalamasından, başkası tarafından kasden yapılan zehirlemelerden veya yaralamalardan veya sakatlıktan,
 
c) Güneş çarpması, soğuktan donma, tel, çivi, taş vesaire gibi sert ve delici cisimlerin yutulması, zehirli çayır otlarından yeme ve ilaçlanmış mer'alarda otlama sebebiyle,
 
d) Fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskını neticesinde,
 
e) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen zorunlu öldürmeler veya kestirmeler dahil, ölümlerinden sigortalının bu genel şartlara göre doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

B) Sigorta edilebilecek hayvanlar ve yaşları;
 
a) 1 yaşından l2 yaşına kadar (12 yaş dahil) at, merkep ve katırlar,
 
b) 1 yaşından 9 yaşına kadar (9 yaş dahil) sığırlar; 1 yaşından 14 yaşına kadar (14 yaş dahil) mandalar,
 
c) 1 yaşından 4 yaşına kadar ( 4 yaş dahil) yerli ve merinos koyunları ve tiftik keçileri,
 
d) Altı aylıktan 3 yaşına kadar (3 yaş dahil) domuzlar,
 
e) 1 yaşından 8 yaşına kadar (8 yaş dahil) ev, av, bekçi ve çoban köpekleri.
 
Uzun süreli sigortalarda sigortalı hayvan, sigorta süresi içinde yukarıda öngörülen yaş sınırına erişirse o hayvana ait teminat sona erer.

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 2- Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

a) Deniz, hava ve kara yollarında motorlu ve motorsuz taşıt araçlarında yapılacak taşımalar sırasında meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler.
 
b) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasarlar,

c) 3 üncü maddenin (h) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

d) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 3- Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

a) Ruam, at vebası, sığır vebası, tüberküloz, brüselloz, seçi ciğer ağrısı hastalıklarından,
 
b) Çalınma, kaybolma ve değiştirme hallerinden,
 
c) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler,
 
d) Her çeşit yarış atları ve sirk hayvanları,
 
e) Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harb ilan edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketlerden,

f) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını da kapsayacaktır),

g) Kamu otoritesi tarafından sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan, meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler.

h) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Madde 4- Sigorta poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü, Hayvanın Muayene ve İşaretlenmesi

Madde 5- Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.
 
Sigorta ettiren, masrafı kendine ait olmak üzere hayvanın yaşını gösterir bir Veteriner Sağlık raporunu veya Veteriner Hekim bulunmadığı takdirde Hayvan Sağlık Memurundan alınacak bir belgeyi sigortacıya vermek zorunluğundadır.
 
Sigorta ettirilen hayvanlara sigortacının uygun göreceği damga, küpe ve işaret konulur. Damgalanması, küpelenmesi veya işaretlenme olanağı bulunmayan diğer hayvanların ise sabit ve görünür belirtileri poliçeye yazılır.
 
Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:

a) Sigorta ettirenin kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatı ödemez. Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.

b) Sigorta ettirenin kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten başlayarak 1 ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
 
Sigorta ettiren, istenen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten başlayarak 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası sigorta ettiren tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

c) Süresinde kullanılmayan cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

d) Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı takdirde riziko:
 
    a- Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
 
    b- Veya sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 
   c- Veyahut bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre tazminattan indirim yapar.

e) Beyan yükümlülüğünün ihlali gerek yaş, gerek cins ve mahiyet itibariyle bu umumi şartlarla sigorta edilemeyen hayvanlara taalluk ederse, bunlar için tazminat ödenmez ve durumun ister rizikonun gerçekleşmesinden evvel, ister rizikonun gerçekleşmesinden sonra anlaşılması halinde prim sigorta ettirene iade olunur.


Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Madde 6- Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı hayvanın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacının onayı olmadan değiştirildiği takdirde sigorta ettiren, bu değişikliği:


a) Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile bir başkası tarafından yapılmış ise derhal,
 
b) Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıs tarafından yapılmış ise durumu öğrenir öğrenmez ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür.
 
Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde:
 
1- Sözleşmeyi fesheder,
 
2- Veya prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
 
Sigorta ettiren, istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.
 
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten başlayarak 8 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
 
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi; sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, sigorta ettiren tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
 
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
 
Sigortalı hayvanın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer. Sigortalı hayvanın yer ve halinde rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemişse ihbar süresinden sonra gerçekleşen hasarlara ait tazminat hakkı düşer; ihbar yükümlülüğüne uymama kasıtlı değilse alınan primle alınması gereken prim arasındaki orantıya göre tazminattan indirim yapılır. Değişikliğin rizikoyu hafifletici nitelikte olduğu ve daha az prim uygulanmasını gerektirdiği anlaşılır ise, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene geri verilir.

Bu madde hükümleri sigortalıya da aynen uygulanır.
 
Mülkiyet Değişikliği

Madde 7- Sigortalı hayvanın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi bozulmuş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doğan bütün hak ve borçlar olduğu gibi yeni hak sahibine geçer. Bu takdirde sigortalının varlığını öğrenen yeni hak sahipleri devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle, yükümlüdür.

Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortacı sorumluluktan kurtulur.
 
Sigortacı değişikliği; yeni hak sahipleri de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten başlayarak 8 gün içinde sigortayı fesih edebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.
 
Poliçenin sigortacı tarafından feshi halinde, fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten başlayarak 8 gün sonra öğleyin saat 12.00'de yeni hak sahibi tarafından feshi halinde ise fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
 
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, yeni hak sahibi tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahiplerine verilir.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Madde 8-Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder .Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
 
Sigortacının Yetkileri ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Madde 9- A) Sigortacı gerek gördükçe temsilcileri veya tayin edeceği veteriner hekimleri aracılığıyla sigorta edilen hayvanın sağlık durumunu ve niteliklerini makul surette kontrol ettirmek yetkisine sahiptir.

Ahırların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi bakım veya gıda noksanlığı, hayvanın aşırı derecede çalıştırılması veya poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması gibi sigorta ettirenin kusurları tesbit edildiği takdirde sigortacı 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun ve nizamnamesinin gerektirdiği tedbirleri belirli bir süre içinde yerine getirmeye sigorta ettireni davet eder. Sigorta ettiren bu isteği kabul etmez veya zamanında yerine getirmez ise sigortacı yine 8 gün içinde fesih hakkını kullanabilir. Sigorta sözleşmesinin feshinde işlememiş günlere ait prim gün esası üzerinden sigorta ettirene geri verilir.

B) Sigorta ettiren, bulaşıcı hastalık baş gösterdiğinde, hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmaya, hastalığı bildirmeye ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Nizamnamesi gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almaya, sigortalanan hayvanlarını poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamaya ve kullandırtmamaya ve olanak nisbetinde bunlara iyi bakmaya, sigortacının yukarıda yazılı (A) fıkrası gereğince yaptıracağı kontroller sonucunda önereceği tedbirleri almakla yükümlüdür.

Hasar Vukuunda Sigortalının Yükümlülükleri

Madde 10- Sigorta ettiren:

a) Hayvanı hastalandığı, kazaya uğradığı veya öldüğü takdirde durumu en kısa zamanda yazılı olarak sigortacıya veya acentesine bildirmekle,
 
b) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazay uğraması halinde masrafı kendine ait olmak üzere bir Veteriner Hekime, bulunmadığı takdirde Hayvan Sağlık Memuruna, onun da bulunmaması halinde yeteneği ihtiyar heyetince kabul edilecek bir kimseye başvurmakla ve bunların göstereceği gerekli tedbirleri almakla,
 
c) Ölen, öldürülen veya kestirilen sigortalı hayvanın ölüm sebebi hakkında sigortacının (masrafı sigortacı tarafından ödenmek üzere) göstereceği Veteriner Hekim veya Hayvan Sağlık Memurundan, bunlar gösterilmediği veya bulunmadığı takdirde, yeteneği ihtiyar heyetince kabul edilen bir kimseden belge almakla,
 
d) Veteriner Hekimin ölüm sebepleri hakkında yapacağı incelemeleri kolaylaştırmak ve gerekli halde uygun tedbirleri almakla yükümlüdür.
 
 
Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

Madde 11- Sigorta ettiren hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu hasar miktarında bir artış olursa sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir.
 
Sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesine kasden sebebiyet verir veya hasar miktarını kasden artırıcı eylemlerde bulunursa veya veteriner hekim yahut hayvan sağlık memuru olmayan kişiler tarafından yapılacak ameliyat hayvanın ölümüne sebebiyet verirse, bu poliçeden doğan hakları düşer.

 
Hasarın Tespiti

Madde 12- Bu poliçe ile hayvanın ölümünde meydana gelen hasarın miktarı taraflarca uyuşularak tesbit edilir.

Taraflar uyuşamadıkları takdirde hasarın miktarı eksper kişiler arasından seçilecek işten anlayan ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan bilirkişiler tarafından, aşağıdaki hükümlere bağlı olmak üzere tesbit edilir:
 
a) lki taraf tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları konularda, anlaşamadıkları hadler dahilinde kalmak ve buna münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını bağımsız bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda bildirilir.

b) Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden başlayarak 15 gün içinde hakem-bilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişisinin seçimi hususunda 7 gün içinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve eksper kişiler arasından seçilir.

c) Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişinin -bu şahıs ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun- sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya hasarın meydana geldiği yöre dışından seçilmesini isteme hakkına sahiptirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.
 
d) Hakem-bilirkişi ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı yönteme göre seçilir ve tesbit muamelesine kaldığı yerden devam edilir.

Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişisinin vazifesini sona erdirmez.

İhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu şahısların öğrenildiği tarihten başlamak üzere 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.

e) Hakem-bilirkişiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve diğer mevzuat hükümleri ile de bağlı değildirler.

f) Hasar miktarının tesbiti konusunda hakem-bilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasar zamanında mevcut sigortalı hayvanın ve değerinin tesbitine yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

g) Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler, yahut üçüncü hakem-bilirkişinin hasar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez.

Hakem-bilirkişi kararlarına ancak kararın açık olarak gerçek durumundan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

h) Taraflar tazminat miktarı konusunda anlaşamadıkça alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara bildirildiği tarihden evvel işlemeye başlamaz; meğer ki hakem-bilirkişilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292'nci maddesindeki ihbar müddeti arasında 2 yıllık süre geçmiş olsun.

i) Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişisinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

j) Hasar miktarının tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri, aşkın ve menfaat değeri altındaki sigorta, sorumluluğun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı sebepler konusunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartlara ve bunların ileri sürülmesine tesir etmez.

Tazminatın Hesabı

Madde 13- a) Sigortalı hayvanın ölmesi, öldürülmesi veya kestirilmesi hallerinde etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan ileri gelmesi halinde kurtarılan yavrunun değeri sovtaj olarak kabul edilir.

b) Tazminat miktarı; sigorta bedelinin % 80'ini geçmemek üzere sigortalı hayvanın ölümünün vukubulduğu günün bir önceki, ölüm bir hastalıktan ileri gelmişse, hastalığa tutulmadan bir gün önceki ticari kıymetinin % 80'idir.

Tazminat tutarından varsa (a) fıkrasında belirtilen, faydalanılan veya kurtarılan değerin (sovtaj), sigorta bedelinin % 80'i ile sigortalı hayvanın cari ticari kıymeti arasındaki oranı karşılayan miktarı düşülerek kalan bu genel koşulların 10uncu maddesinin (C) paragrafında yazılı belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra en çok 15 gün içinde sigorta ettirene ödenir.

Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Madde 14- Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer Sigortalı ve sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile sigorta teminatı sona erer.

Sigorta bedeli poliçede beher hayvan itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve bu hayvanlardan biri veya birkaçı ölür ise bu hayvanlara ilişkin sigorta teminatı, hasar tarihinde sona erer. İşlememiş sigorta süresine ait prim geri verilmez.

Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Vergi, Resim ve Harçlar

Madde 15- Sigorta sözleşmesinde, bedeline veya primine ilişkin olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim veya harçlar sigorta ettirene aittir.

Tebliğ ve İhbarlar

Madde 16- Sigorta ettirenin veya sigortalının ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.
 
Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin veya sigortalının poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilerek son adresine aynı biçimde yapılır.

Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgrafla yapılan ihbar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Madde 17- Sigortacı, sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

Madde 18- Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar sebebiyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarı vukua geldiği, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.

Zaman Aşımı

Madde 19- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Özel Şartlar

Madde 20- Bu genel şartlara, varsa bunlara ilişkin klozlara aykın düşmeyen özel şartlar konulabilir.

Son Düzenleme Tarihi: 1 Temmuz 2006


Sigorta Teminatının Kapsamı

Madde 1 -A) Bu poliçe (B) fıkrasında tür ve nitelikleri belirtilen hayvanların;


a) Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar ve gebelik, doğum, iğdişleme veya ameliyat sebebiyle,
 
b) Her türlü kazalardan, kurt parçalamasından, başkası tarafından kasden yapılan zehirlemelerden veya yaralamalardan veya sakatlıktan,

c) Güneş çarpması, soğuktan donma, tel, çivi, taş vesaire gibi sert ve delici cisimlerin yutulması, zehirli çayır otlarından yeme ve ilaçlanmış mer'alarda otlama sebebiyle,
 
d) Fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskını neticesinde,
 
e) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen zorunlu öldürmeler veya kestirmeler dahil, ölümlerinden sigortalının bu genel şartlara göre doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

B) Sigorta edilebilecek hayvanlar ve yaşları;
 
a) 1 yaşından l2 yaşına kadar (12 yaş dahil) at, merkep ve katırlar,
 
b) 1 yaşından 9 yaşına kadar (9 yaş dahil) sığırlar; 1 yaşından 14 yaşına kadar (14 yaş dahil) mandalar,
 
c) 1 yaşından 4 yaşına kadar ( 4 yaş dahil) yerli ve merinos koyunları ve tiftik keçileri,
 
d) Altı aylıktan 3 yaşına kadar (3 yaş dahil) domuzlar,
 
e) 1 yaşından 8 yaşına kadar (8 yaş dahil) ev, av, bekçi ve çoban köpekleri.
 
Uzun süreli sigortalarda sigortalı hayvan, sigorta süresi içinde yukarıda öngörülen yaş sınırına erişirse o hayvana ait teminat sona erer.

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 2- Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

a) Deniz, hava ve kara yollarında motorlu ve motorsuz taşıt araçlarında yapılacak taşımalar sırasında meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler.

b) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasarlar,

c) 3 üncü maddenin (h) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

d) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 3- Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

a) Ruam, at vebası, sığır vebası, tüberküloz, brüselloz, seçi ciğer ağrısı hastalıklarından,
 
b) Çalınma, kaybolma ve değiştirme hallerinden,
 
c) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler,
 
d) Her çeşit yarış atları ve sirk hayvanları,
 
e) Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harb ilan edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketlerden,
 
f) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını da kapsayacaktır),
 
g) Kamu otoritesi tarafından sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan, meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler.

h) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Madde 4- Sigorta poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü, Hayvanın Muayene ve İşaretlenmesi

Madde 5- Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

Sigorta ettiren, masrafı kendine ait olmak üzere hayvanın yaşını gösterir bir Veteriner Sağlık raporunu veya Veteriner Hekim bulunmadığı takdirde Hayvan Sağlık Memurundan alınacak bir belgeyi sigortacıya vermek zorunluğundadır.

Sigorta ettirilen hayvanlara sigortacının uygun göreceği damga, küpe ve işaret konulur. Damgalanması, küpelenmesi veya işaretlenme olanağı bulunmayan diğer hayvanların ise sabit ve görünür belirtileri poliçeye yazılır.

Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:

a) Sigorta ettirenin kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatı ödemez. Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.
 
b) Sigorta ettirenin kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten başlayarak 1 ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
 
Sigorta ettiren, istenen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten başlayarak 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
 
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası sigorta ettiren tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

c) Süresinde kullanılmayan cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

d) Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı takdirde riziko:

    a- Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
 
    b- Veya sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 
    c- Veyahut bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre tazminattan indirim yapar.

e) Beyan yükümlülüğünün ihlali gerek yaş, gerek cins ve mahiyet itibariyle bu umumi şartlarla sigorta edilemeyen hayvanlara taalluk ederse, bunlar için tazminat ödenmez ve durumun ister rizikonun gerçekleşmesinden evvel, ister rizikonun gerçekleşmesinden sonra anlaşılması halinde prim sigorta ettirene iade olunur.

Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Madde 6- Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı hayvanın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacının onayı olmadan değiştirildiği takdirde sigorta ettiren, bu değişikliği:
 a) Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile bir başkası tarafından yapılmış ise derhal,

b) Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıs tarafından yapılmış ise durumu öğrenir öğrenmez,  ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür.
 
Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde:
 
1- Sözleşmeyi fesheder,
 
2- Veya prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
 
Sigorta ettiren, istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten başlayarak 8 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
 
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi; sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, sigorta ettiren tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
 
Sigortalı hayvanın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer. Sigortalı hayvanın yer ve halinde rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemişse ihbar süresinden sonra gerçekleşen hasarlara ait tazminat hakkı düşer; ihbar yükümlülüğüne uymama kasıtlı değilse alınan primle alınması gereken prim arasındaki orantıya göre tazminattan indirim yapılır. Değişikliğin rizikoyu hafifletici nitelikte olduğu ve daha az prim uygulanmasını gerektirdiği anlaşılır ise, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene geri verilir.
 
Bu madde hükümleri sigortalıya da aynen uygulanır.

Mülkiyet Değişikliği

Madde 7- Sigortalı hayvanın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi bozulmuş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doğan bütün hak ve borçlar olduğu gibi yeni hak sahibine geçer. Bu takdirde sigortalının varlığını öğrenen yeni hak sahipleri devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle, yükümlüdür.

Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortacı sorumluluktan kurtulur.

Sigortacı değişikliği; yeni hak sahipleri de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten başlayarak 8 gün içinde sigortayı fesih edebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

Poliçenin sigortacı tarafından feshi halinde, fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten başlayarak 8 gün sonra öğleyin saat 12.00'de yeni hak sahibi tarafından feshi halinde ise fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, yeni hak sahibi tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahiplerine verilir.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Madde 8-Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.
 
Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder .Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir .
 
Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
 
 
Sigortacının Yetkileri ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Madde 9- A) Sigortacı gerek gördükçe temsilcileri veya tayin edeceği veteriner hekimleri aracılığıyla sigorta edilen hayvanın sağlık durumunu ve niteliklerini makul surette kontrol ettirmek yetkisine sahiptir.
 
Ahırların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi bakım veya gıda noksanlığı, hayvanın aşırı derecede çalıştırılması veya poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması gibi sigorta ettirenin kusurları tesbit edildiği takdirde sigortacı 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun ve nizamnamesinin gerektirdiği tedbirleri belirli bir süre içinde yerine getirmeye sigorta ettireni davet eder. Sigorta ettiren bu isteği kabul etmez veya zamanında yerine getirmez ise sigortacı yine 8 gün içinde fesih hakkını kullanabilir. Sigorta sözleşmesinin feshinde işlememiş günlere ait prim gün esası üzerinden sigorta ettirene geri verilir.

B) Sigorta ettiren, bulaşıcı hastalık baş gösterdiğinde, hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmaya, hastalığı bildirmeye ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Nizamnamesi gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almaya, sigortalanan hayvanlarını poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamaya ve kullandırtmamaya ve olanak nisbetinde bunlara iyi bakmaya, sigortacının yukarıda yazılı (A) fıkrası gereğince yaptıracağı kontroller sonucunda önereceği tedbirleri almakla yükümlüdür.

Hasar Vukuunda Sigortalının Yükümlülükleri

Madde 10- Sigorta ettiren:

a) Hayvanı hastalandığı, kazaya uğradığı veya öldüğü takdirde durumu en kısa zamanda yazılı olarak sigortacıya veya acentesine bildirmekle,
 
b) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazay uğraması halinde masrafı kendine ait olmak üzere bir Veteriner Hekime, bulunmadığı takdirde Hayvan Sağlık Memuruna, onun da bulunmaması halinde yeteneği ihtiyar heyetince kabul edilecek bir kimseye başvurmakla ve bunların göstereceği gerekli tedbirleri almakla,
 
c) Ölen, öldürülen veya kestirilen sigortalı hayvanın ölüm sebebi hakkında sigortacının (masrafı sigortacı tarafından ödenmek üzere) göstereceği Veteriner Hekim veya Hayvan Sağlık Memurundan, bunlar gösterilmediği veya bulunmadığı takdirde, yeteneği ihtiyar heyetince kabul edilen bir kimseden belge almakla,

d) Veteriner Hekimin ölüm sebepleri hakkında yapacağı incelemeleri kolaylaştırmak ve gerekli halde uygun tedbirleri almakla yükümlüdür.
 
Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

Madde 11- Sigorta ettiren hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu hasar miktarında bir artış olursa sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir.
 
Sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesine kasden sebebiyet verir veya hasar miktarını kasden artırıcı eylemlerde bulunursa veya veteriner hekim yahut hayvan sağlık memuru olmayan kişiler tarafından yapılacak ameliyat hayvanın ölümüne sebebiyet verirse, bu poliçeden doğan hakları düşer.

Hasarın Tespiti

Madde 12- Bu poliçe ile hayvanın ölümünde meydana gelen hasarın miktarı taraflarca uyuşularak tesbit edilir.
 
Taraflar uyuşamadıkları takdirde hasarın miktarı eksper kişiler arasından seçilecek işten anlayan ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan bilirkişiler tarafından, aşağıdaki hükümlere bağlı olmak üzere tesbit edilir:

a) lki taraf tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları konularda, anlaşamadıkları hadler dahilinde kalmak ve buna münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını bağımsız bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda bildirilir.

b) Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden başlayarak 15 gün içinde hakem-bilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişisinin seçimi hususunda 7 gün içinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve eksper kişiler arasından seçilir.

c) Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişinin -bu şahıs ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun- sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya hasarın meydana geldiği yöre dışından seçilmesini isteme hakkına sahiptirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.

d) Hakem-bilirkişi ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı yönteme göre seçilir ve tesbit muamelesine kaldığı yerden devam edilir.

Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişisinin vazifesini sona erdirmez.
 
İhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu şahısların öğrenildiği tarihten başlamak üzere 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.
 
e) Hakem-bilirkişiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve diğer mevzuat hükümleri ile de bağlı değildirler.
 
f) Hasar miktarının tesbiti konusunda hakem-bilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasar zamanında mevcut sigortalı hayvanın ve değerinin tesbitine yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.
 
g) Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler, yahut üçüncü hakem-bilirkişinin hasar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez.
 
Hakem-bilirkişi kararlarına ancak kararın açık olarak gerçek durumundan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
 
h) Taraflar tazminat miktarı konusunda anlaşamadıkça alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara bildirildiği tarihden evvel işlemeye başlamaz; meğer ki hakem-bilirkişilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292'nci maddesindeki ihbar müddeti arasında 2 yıllık süre geçmiş olsun.
 
i) Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişisinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.
 
j) Hasar miktarının tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri, aşkın ve menfaat değeri altındaki sigorta, sorumluluğun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı sebepler konusunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartlara ve bunların ileri sürülmesine tesir etmez.

Tazminatın Hesabı

Madde 13- a) Sigortalı hayvanın ölmesi, öldürülmesi veya kestirilmesi hallerinde etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan ileri gelmesi halinde kurtarılan yavrunun değeri sovtaj olarak kabul edilir.
 
b) Tazminat miktarı; sigorta bedelinin % 80'ini geçmemek üzere sigortalı hayvanın ölümünün vukubulduğu günün bir önceki, ölüm bir hastalıktan ileri gelmişse, hastalığa tutulmadan bir gün önceki ticari kıymetinin % 80'idir.
 
Tazminat tutarından varsa (a) fıkrasında belirtilen, faydalanılan veya kurtarılan değerin (sovtaj), sigorta bedelinin % 80'i ile sigortalı hayvanın cari ticari kıymeti arasındaki oranı karşılayan miktarı düşülerek kalan bu genel koşulların 10uncu maddesinin (C) paragrafında yazılı belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra en çok 15 gün içinde sigorta ettirene ödenir.

Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Madde 14- Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer Sigortalı ve sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
 
Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile sigorta teminatı sona erer.
 
Sigorta bedeli poliçede beher hayvan itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve bu hayvanlardan biri veya birkaçı ölür ise bu hayvanlara ilişkin sigorta teminatı, hasar tarihinde sona erer. İşlememiş sigorta süresine ait prim geri verilmez.
 
Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 

Vergi, Resim ve Harçlar

Madde 15- Sigorta sözleşmesinde, bedeline veya primine ilişkin olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim veya harçlar sigorta ettirene aittir.
 

Tebliğ ve İhbarlar

Madde 16- Sigorta ettirenin veya sigortalının ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.
 
Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin veya sigortalının poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilerek son adresine aynı biçimde yapılır.
 
Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgrafla yapılan ihbar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Madde 17- Sigortacı, sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

Madde 18- Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar sebebiyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarı vukua geldiği, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.

Zaman Aşımı

Madde 19- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Özel Şartlar

Madde 20- Bu genel şartlara, varsa bunlara ilişkin klozlara aykın düşmeyen özel şartlar konulabilir. 

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 29 Haziran 1984
 
Sigorta Teminatının Kapsamı
 
Madde 1- Bu poliçe üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının;

a) Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar,

b) Her türlü kazalar, vahşi hayvan parçalaması, başkası tarafından kasden yapılan zehirlemeler, yaralamalar veya sakatlıklar ile yem zehirlenmeleri,

c) Soğuktan donma, fırtına, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskını,

d) Yangın, yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen zorunlu öldürmeler veya kesmeler dahil, ölümlerinden sigortalının bu genel şartlara göre doğrudan doğruya uğradığı maddi zararları temin eder.

Sigorta süresi içersinde meydana geldiği tespit edilen bir hastalık, sigorta bitim tarihinden itibaren iki hafta içinde ölümlere neden olursa teminata dahildir.


Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller


Madde 2- Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

a) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.

b) Hırsızlık,

c) 3 üncü maddenin (h) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

d) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.


Teminat Dışında Kalan Haller


Madde 3- Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

a)Tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklardan,

b) Hayvanların sakatlık ve normal gelişememelerinden,

c) Sigortanın başladığı anda önceden mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizliklerinden,

d) Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketlerden,

e) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi birnükleer ayrışım ''fission'' olayını da kapsayacaktır),

g) Kamu otoritesi tarafından sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan,

h) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler.


Sigortanın Başlangıcı ve Sonu


Madde 4- Sigorta poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.


Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü


Madde 5- Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

Sigorta ettiren, masrafı kendine ait olmak üzere bir Veteriner Sağlık Raporunu veya Veteriner Hekim bulunmadığı takdirde Hayvan Sağlık Memurundan alınacak bir belgeyi sigortacıya vermek zorunluğundadır.

Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:

a) Sigorta ettirenin kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatı ödemez. Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.

b) Sigorta ettirenin kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten başlayarak 1 ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, istenen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5inci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandığı takdirde, fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, sigorta ettiren tarafından feshi halinde ise ilişikteki kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

c) Cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.

d) Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı takdirde riziko:

1- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,

2- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,

3- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse,

Sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki nisbet dairesinde tazminattan indirim yapar.


Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları


Madde 6- Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı hayvanların teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacının onayı olmadan değiştirildiği takdirde sigorta ettiren, bu değişikliği:


a) Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile bir başkası tarafından yapılmış ise derhal,

b) Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıs tarafından yapılmış ise durumu öğrenir öğrenmez,

ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde:

a- Sözleşmeyi fesheder,

b- Veya prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5inci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandığı takdirde, fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takip eden öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi; sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, sigorta ettiren tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir .

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Sigortalı hayvanların teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkını isteme hakları düşer.

Sigortalı hayvanların yer ve halinde rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemişse ihbar süresinden sonra gerçekleşen hasarlara ait tazminat hakkı düşer; ihbar yükümlülüğüne uymama kasıtlı değilse alınan primle alınması gereken prim arasındaki orantıya göre tazminattan indirim yapılır. Değişikliğin rizikoyu hafıfletici nitelikte olduğu ve daha az prim uygulanmasını gerektirdiği anlaşılır ise, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene geri verilir.

Bu madde hükümleri sigortalıya da aynen uygulanır.


Mülkiyet Değişikliği


Madde 7- Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi bozulmuş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doğan bütün hak ve borçlar olduğu gibi yeni hak sahiplerine geçer. Bu takdirde sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahipleri devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortacı sorumluluktan kurtulur.

Sigortacı bu değişikliği; yeni hak sahipleri de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten başlayarak 8 gün içinde sigortayı fesih edebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı, sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5inci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Sigorta ettiren fesih hakkını kullandığı taktirde, fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, yeni hak sahipleri tarafından feshi halinde ise ilişikteki kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahiplerine verilir.


Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü


Madde 8-Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder .Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.


Sigortacının Yetkileri ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri


Madde 9- A) Sigortacı gerek gördükçe temsilcileri veya tayin edeceği veteriner hekimleri aracılığıyla sigorta edilen hayvanın sağlık durumunu ve niteliklerini makul surette kontrol ettirmek yetkisine sahiptir.

Kümeslerin bakımsızlığı ve temiz tutulmaması ehil olmayan kişilerce bakım, yem noksanlığı, aşılamaların zamanında yapılmaması ve hastalıkları önleyici tedbirlerin alınmaması gibi sigorta ettirenin kusurları tesbit edildiği takdirde sigortacı 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya sigorta ettireni Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun ve nizamnamesinin gerektirdiği tedbirleri belirli bir süre içinde yerine getirmeye davet eder. Sigorta ettiren bu isteği kabul etmez veya zamanında yerine getirmez ise sigortacı yine 8 gün içinde fesih hakkını kullanabilir. Sigorta sözleşmesinin feshinde işlememiş günlere ait prim gün esası üzerinden sigorta ettirene geri verilir.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5inci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.

B) Sigorta ettiren, bulaşıcı hastalık baş gösterdiğinde, hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmaya, hastalığı bildirmeye ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Nizamnamesi gereğince ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almaya, sigortacının yukarıda yazılı (A) fıkrası gereğince yaptıracağı kontroller sonucunda önereceği tedbirleri almakla yükümlüdür.


Hasar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Madde 10- Bir kümesdeki hayvanlardan 1 haftalık süre içinde % 2'den fazlası aynı sebepten hastalandığı, kazaya uğradığı veya öldüğü takdirde sigorta ettiren:

a) Durumu en geç 5 gün içinde yazılı olarak sigortacıya veya acentasına bildirmekle,

b) Masrafı kendisine ait olmak üzere bir Veteriner Hekime, bulunmadığı takdirde Hayvan Sağlık Memuruna, onun da bulunmaması halinde yeteneği ihtiyar heyetince kabul edilecek bir kimseye başvurmakla ve bunların göstereceği gerekli tedbirleri almakla,

c) Hastalık nedeniyle ölen, öldürülen veya kestirilen sigortalı hayvanlarından iki tanesini ölüm sebebi hakkında sigortacının (masrafı sigortacı tarafından ödenmek üzere) sorumlu Veteriner Sağlık Kuruluna göndermek ve belge almakla, hastalıktan başka nedenlerle ölen, öldürülen veya kestirilen hayvanların ölüm sebebi hakkında ise sigortacının (yine masrafı sigortacı tarafından ödenmek üzere) göstereceği Veteriner Hekim veya Hayvan Sağlık Memurundan, bunlar gösterilmediği veya bulunmadığı takdirde yeteneği ihtiyar heyetince kabul edilen bir kimseden belge almakla,

d) Veteriner Hekimin ölüm sebepleri hakkında yapacağı incelemeleri kolaylaştırmak, enflasyon tehlikesi karşısında Veteriner Hekimin belirttiği hayvanları kesmek ve gerekli halde uygun tedbirleri almakla yükümlüdür.


Tazminat Hakkının Eksilmesi ve Düşmesi
Madde 11- Sigorta ettiren hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu hasar miktarında bir artış olursa sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir.

Sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesine kasden sebebiyet verir veya hasar miktarını kasden artırıcı eylemlerde bulunursa bu poliçeden doğan hakları düşer.


Hasarın Tespiti
Madde 12- Bu poliçe ile hayvanların ölümünde meydana gelen hasarın miktarı taraflarca uyuşularak tesbit edilir.

Taraflar uyuşamadıklan takdirde hasarın miktarı eksper kişiler arasından seçilecek işten anlayan ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan bilirkişiler tarafından, aşağıdaki hükümlere bağlı olmak üzere tesbit edilir:

a) İki taraf tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren 7 gün içinde ve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları konularda, anlaşamadıklan hadler dahilinde kalmak ve buna münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını bağımsız bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporlan taraflara aynı zamanda bildirilir.

b) Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden başlayarak 15 gün içinde hakem-bilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişisinin seçimi hususunda 7 gün içinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve eksper kişiler arasından seçilir.

c) Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişinin -bu şahıs ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun- sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya hasann meydana geldiği yöre dışından seçilmesini isteme hakkına sahiptirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.

d) Hakem-bilirkişi ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı yönteme göre seçilir ve tesbit muamelesine kaldığı yerden devam edilir.

Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişisinin görevini sona erdirmez.

İhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu şahısların öğrenildiği tarihten başlamak üzere 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.

e) Hakem-bilirkişiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nu ve diğer mevzuat hükümleri ile de bağlı değildirler.

f) Hasar miktarının tesbiti konusunda hakem-bilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasar zamanında mevcut sigortalı hayvanların ve değerinin tesbitine yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

g) Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler, yahut üçüncü hakem-bilirkişinin hasar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat talep edilemeyeceği gibi, sigortacı dava da edilemez.

Hakem-bilirkişi kararlarına ancak kararın açık olarak gerçek durumundan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

h) Taraflar tazminat miktan konusunda anlaşamadıkça alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara bildirildiği tarihden evvel işlemeye başlamaz meğer ki hakem-bilirkişilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292'nci maddesindeki ihbar müddeti arasında 2 yıllık süre geçmiş olsun.

i) Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişisinin ücret ve masraflan taraflarca yarı yarıya ödenir.

j) Hasar miktarının tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri, aşkın ve menfaat değeri altındaki sigorta, sorumluluğun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı sebepler gibi hususlar bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartlara ve bunların ileri sürülmesine tesir etmez.
 


Tazminatın Hesabı
Madde 13- a) Sigortalı hayvanın ölmesi, öldürülmesi veya kestirilmesiyle, etinden, diğer kısımlarından yararlanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel sovtaj olarak kabul edilir.

b) Tazminata konu olan hayvan sayısı, ölen, öldürülen veya kestirilen hayvan sayısından sigortaya konu olan hayvan sayısının, aşağıdaki muafiyet tablosunda hayvanın yaşı hizasında gösterilen orana göre hesaplanacak miktarın düşülmesi ile bulunan rakamdır.


MUAFİYET TABLOSU


1- BESİ TAVUĞU İÇİN

Yaşı Her Hafta için %

1-2 hafta 1.50

3-8 hafta 1.00


2- YUMURTA TAVUĞU İÇİN

Yaşı    Her Hafta için %

5-8 ay 1.50

9-18 ay 1.00


3- YUMURTA TAVUĞU CİVCİVİ İÇİN

Yaşı Her Hafta için %

1. hafta 1.50

2-3. hafta 1.00

4-22. hafta 0.50


4- DAMIZLlK VE ANADAMIZLlK CİVCİVLER İÇİN

Yaşı Her Hafta için %

1. hafta 1.50

2-3. hafta 1.25

4-22. hafta 0.75


5- DAMIZLlK VE ANADAMIZLlK TAVUKLAR İÇİN

Yaşı Her Hafta için %

5-7 ay 3.00

8. ay 2.50

9. ay 2.00

10-12. ay 1.75

13-18. ay 1.50

c) Tazminata konu olan hayvanların birim değeri, sigorta bedeline esas teşkil eden birim kıymeti ile, poliçeye ilişik değerlendirme tablosunda hayvanın yaşı hizasında gösterilen yüzdenin çarpımıdır.

d) Tazminat miktarı, tazminata konu olan hayvan sayısı ile hayvanların birim değeri çarpımının % 80'idir.

e) Tazminat miktarından varsa (a) fıkrasında belirtilen sovtaj düşülerek, kalan meblağ, Genel Şartların 10'ncu maddesinin (c) paragrafında yazılı belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra en çok 15 gün içinde sigorta ettirene ödenir.Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Madde 14- Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer Sigortalı ve sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ölen hayvanların sigorta bedeli kadar eksilir.

Sigorta bedelinin eksildiği hallerde hasar tarihinden itibaren gün esası üzerinden prim alınmak suretiyle sigorta bedeli eski miktara çıkartılabilir.

Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5inci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandiğı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve işlememiş sigorta süresine ait prim verilmez.


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
Vergi, Resim, Harçlar


Madde 15- Sigorta sözleşmesinde, bedeline veya primine ilişkin olarak kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmiş veya yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirene aittir.Tebliğ ve İhbarlar


Madde 16- Sigorta ettiren veya sigortalının ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin veya sigortalının poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilerek son adresine aynı biçimde yapılır.

Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgrafla yapılan ihbar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.


Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması


Madde 17- Sigortacı, sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.


Yetkili Mahkeme


Madde 18- Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar sebebiyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın vukua geldiği, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.


Zaman Aşımı


Madde 19- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.


Özel Şartlar


Madde 20- Bu genel şartlara, varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir.
Tarım ve Hayvan sigortaları ile alakalı sigorta teklifi almak sigorta poliçesi kestirmek için konya sigorta aracılık hizmetlerini arayabilirsiniz

KONYA SİGORTA ŞİRKETLERİ - KONYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
KONYA SİGORTA
KONYA SİGORTA ŞİRKETLERİ
KONYA SİGORTA ACENTELERİ
KONYA ARAÇ SİGORTA ŞİRKETLERİ
KONYA TRAFİK SİGORTASI
UCUZ TRAFİK SİGORTASI
TRAFİK SİGORTASI KONYA 
KONYA ETHİCA SİGORTA
KONYA AK SİGORTA 
SİGORTA KONYA 
SİGORTA ŞİRKETLERİ KONYA 
HDİ SİGORTA KONYA
KONYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Çözüm Ortaklarımız

Sektörde 25. Yılımızı Sizlerle Birlikte Kutlamaktan Gurur Duyuyoruz

HIZLI TEKLİF AL
X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

 • ?